08.07.2016: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Skutki w PIT transferu środków pieniężnych do Polski

Pytanie podatnika: Czy powstaje dochód do opodatkowania w sytuacji, gdy Wnioskodawca przelewa z kraju spoza Polski jakąś określoną kwotę w EUR na konto EUR w Polsce i na dzień tego przelewu (nie dochodzi do przewalutowania na PLN) kurs jest niższy niż w momencie faktycznego przewalutowania tej kwoty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2016 r. (data wpływu 31 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych transferu środków pieniężnych do Polski - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych transferu środków pieniężnych do Polski.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest rezydentem polskim. Od kilkunastu lat przebywa i pracuje w jednym z krajów Unii Europejskiej i osiąga dochody w walucie EUR. Wynagrodzenie to wpływa w walucie EUR na konto w kraju w którym przebywa i osiąga dochody. W związku z tym, że Wnioskodawca posiada w Polsce nieruchomość oraz różnego rodzaju zobowiązania finansowe niezbędnym dla niego jest posiadanie konta bankowego w Polsce w walutach: PLN, Frank Szwajcarski i EUR. Raz na jakiś czas Wnioskodawca przesyła środki finansowe z konta poza granicami Polski na konto EUR w Polsce. Przelane przez Wnioskodawcę kwoty w EUR zamieniane są na złotówki. Za te środki Wnioskodawca reguluje różnego rodzaju zobowiązania finansowe oraz kupuje Franki Szwajcarskie na opłacenie kredytu mieszkaniowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy powstaje dochód do opodatkowania w sytuacji, gdy Wnioskodawca przelewa z kraju spoza Polski jakąś określoną kwotę w EUR na konto EUR w Polsce i na dzień tego przelewu (nie dochodzi do przewalutowania na PLN) kurs jest niższy niż w momencie faktycznego przewalutowania tej kwoty?

Przykładowo 1 maja 2016 r. przelana będzie z rachunku EUR w kraju UE na rachunek EUR w Polsce kwota np. 10.000 EUR. W dniu, w którym środki pieniężne dotrą na konto w Polsce za 10.000 EUR Wnioskodawca otrzymałby 41.500 zł, zaś np. miesiąc później otrzymałby 43.150 zł z powodu korzystniejszego kursu waluty. W tym też dniu Wnioskodawca wymieni EUR na PLN i otrzyma kwotę 43.150 zł. Różnica pomiędzy 1 maja 2016 r. a dniem 1 czerwca 2016 r. na 10.000 EUR będzie wynosić 1.650 zł. Czy jest to dochód podlegający opodatkowaniu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie dojdzie do powstania dochodu ani podatku ponieważ nie mamy w opisanej sytuacji do czynienia z zyskiem ze sprzedaży waluty. Powyższa transakcja to wyłącznie wymiana waluty z EUR na PLN w momencie faktycznego przewalutowania, a taka wymiana nie prowadzi do powstania dochodu, a co za tym idzie podatku. Nie dochodzi także do powstania różnic kursowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Ustęp 2 ww. przepisu stanowi natomiast, że dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Z kolei stosownie do art. 11 ust. 1 przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Katalog źródeł przychodów, których osiągnięcie powoduje powstanie obowiązku podatkowego, zawarty został w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią źródłami przychodów są:

1. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
2. działalność wykonywana osobiście;
3. pozarolnicza działalność gospodarcza;
4. działy specjalne produkcji rolnej;
5. (uchylony)
6. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
7. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;
8. odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

8a. działalność prowadzona przez zagraniczną spółkę kontrolowaną;
9. inne źródła.

W treści wniosku wskazano, że Wnioskodawca dokonuje przelewu środków w walucie EUR z tytułu wynagrodzenia otrzymywanego w jednym z krajów UE na konta walutowe w Polsce.

Wskazać w tym miejscu należy na art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który reguluje zasady ustalania różnic kursowych. W myśl art. 24c ust. 1 ustawy, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5.

Stosownie do art. 24 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5.

Równocześnie podkreślenia wymaga, że konsekwencją powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest kwalifikacja do jednego ze źródeł przychodów określonych w zacytowanym powyżej art. 10 ust. 1.

Z przedstawionych przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega każdy dochód osiągnięty przez osobę fizyczną. Zgodnie natomiast z definicją dochodu jest nim nadwyżka przychodów ze źródła nad kosztami jego uzyskania. Wynika z tego, że pojęciem pierwotnym dla dochodu jest pojęcie przychodu. Ten z kolei definiowany jest przez ustawodawcę, czemu dał wyraz w art. 11 ust. 1, jako otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Z definicji tej wywieść można również, że za przychody podatkowe mogą być uznane tylko takie świadczenia, które w istocie są określonym przyrostem majątkowym.

Biorąc pod uwagę powyżej przedstawione uregulowania prawne oraz okoliczności wskazujące na fakt osiągania przez Wnioskodawcę dochodów w formie wynagrodzenia za pracę w jednym z krajów UE, a następnie przelewania tych środków na konta walutowe w Polsce i ich zamianą na złotówki uznać należy, że w wyniku przewalutowania Wnioskodawca nie osiągnie dodatkowej korzyści majątkowej. De facto Wnioskodawca zamienia na złotówki środki pieniężne stanowiące jego wynagrodzenie za pracę. W związku z tym nie dojdzie do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu różnicy powstałej pomiędzy dniem przewalutowania a dniem wpływu waluty na konto.

Interpretacja indywidualna z 29 czerwca 2016 r., sygn. ITPB4/4511-310/16/KK - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Hasła tematyczne: różnice kursowe, rachunek bankowy, waluta obca, przelew bankowy

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...