Skutki przedawnienia zobowiązania podatkowego

Najważniejszym skutkiem upływu terminu przedawnienia jest wygaśnięcie zobowiązania podatkowego. Jak bowiem stanowi art. 59 § 1 pkt 9 OP zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek przedawnienia. A zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. 

 

Jak czytamy w wyroku WSA w Gliwicach z dnia 21.02.2019r., III SA/Gl 1015/18:

Umarzający upływ czasu w prawie podatkowym oznacza koniec bytu prawnego powinności podatkowej - nie tylko utratę przez organ podatkowy prawa do kwestionowania rozliczenia podatkowego podatnika, ale przede wszystkim wygaśnięcie zobowiązania podatkowego, czy prawa do zwrotu nadpłaty albo nadwyżki naliczonego podatku od towarów i usług.”

Trzeba przy tym podkreślić, że upływ terminu przedawnienia wywołuje skutki nie tylko w sferze prawa materialnego ale również i w sferze prawa procesowego.

Skutkiem materialnoprawnym przedawnienia zobowiązania podatkowego jest jego wygaśnięcie. Konsekwencją tego jest to, że zarówno podatnik jak i przede wszystkim organ podatkowy nie może ingerować w treść takiego zobowiązania podatkowego. Tego stosunku prawnego nie można reaktywować i odtworzyć.

Przedawnienie, jako instytucja prawa materialnego, musi być bezwzględnie respektowana w toku postępowania, bowiem jego upływ powoduje wygaśnięcie zobowiązania. W rezultacir organ podatkowy jest zobowiązany każdorazowo badać czy w okolicznościach konkretnej sprawy nastąpił upływ czasu skutkujący przedawnieniem oraz czy nie wystąpiły okoliczności powodujące przerwanie lub zawieszenie biegu terminu przedawnienia, rzutujące na przedłużenie terminu.

 

 

Ewentualny upływ terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w trakcie postępowania podatkowego musi być uwzględniony z urzędu przez organ podatkowy, przed którym postępowanie się toczy, niezależnie od tego, czy dotyczy postępowania przed organem I instancji, czy postępowania odwoławczego. W przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy przedawnienia zobowiązania podatkowego jest on zobligowany do jego zakończenia przez umorzenie postępowania.

W myśl art. 208 §  1 Ordynacji podatkowej gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, w szczególności w razie przedawnienia zobowiązania podatkowego, organ podatkowy wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

Jak widać powyższy przepis wprost wskazuje na konieczność umorzenia postępowania w drodze decyzji podatkowej w przypadku zaistnienia przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: przedawnienie zobowiązania podatkowego

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...