Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

12.07.2016

Skutki podatkowe zwrotu kosztów wymiany okien

Spółdzielnie mieszkaniowe zwracają pieniądze mieszkańcom, którzy zdecydowali się wymienić okna w swoich mieszkaniach. Zwroty otrzymują osoby będące członkami spółdzielni oraz ci, którzy członkami spółdzielni nie są. Czy taki zwrot będzie przychodem, który trzeba opodatkować podatkiem dochodowym? Czy spółdzielnia musi wystawić otrzymującym zwrot PIT-8C? Zobaczmy.

Odpowiedź na powyższe pytania była przedmiotem interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 czerwca 2016 r., nr IBPB-2-1/4511-259/16/PM.

Źródła przychodów w ustawie o PIT

Organ podatkowy wskazał w pierwszej kolejności, że zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednym ze źródeł przychodów są tzw. inne źródła. Za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Dyrektor Izby Skarbowej zwrócił uwagę, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie. O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Czy jednak taką korzyścią będzie dofinasowanie do wymiany okien w mieszkaniu?

Prawa i obowiązki w przepisach o spółdzielniach mieszkaniowych

Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnił, że w myśl postanowień ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1116, z późn. zm.) osoby dysponujące spółdzielczymi (lokatorskimi i własnościowymi) prawami do lokali są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Mówi o tym art. 4 ust. 1, ust. 11 i ust. 3 ustawy.

Jak tłumaczył organ podatkowy, przepisy powołanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowią również, że osoby będące właścicielami lokali są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Obowiązek ten dotyczy więc także osób posiadających odrębną własność.

Refundacja ze spółdzielni. Z podatkiem czy bez?

Zdaniem organu podatkowego, skoro mieszkańcy mają obowiązek świadczenia na fundusz remontowy spółdzielni niezależnie od posiadanego tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, gdyż niezależnie od niego spółdzielnia pobiera na fundusz pieniądze służące między innymi remontom, to refundacja przez spółdzielnię wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej osobom mającym spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz najemcom lokali mieszkalnych, a także osobom posiadającym odrębną własność lokali mieszkalnych nie stanowi dla tych osób przysporzenia majątkowego, a jedynie zwrot poniesionych uprzednio wydatków.

Dyrektor Izby Skarbowej podkreślił dodatkowo, że tytuł prawny do lokalu lub członkostwo w spółdzielni nie mają w tym przypadku znaczenia, skoro niezależnie od tego spółdzielnia pobiera na fundusz remontowy pieniądze służące między innymi finansowaniu takich remontów.

Reasumując, organ podatkowy potwierdził, że zwrot wydatków z tytułu wymiany okien ponoszonych przez osoby posiadające spółdzielcze prawo do lokalu (własnościowe lub lokatorskie), najemców lokali, a także właścicieli lokali nie będzie skutkował powstaniem po stronie tych osób przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie wiąże się bowiem z przysporzeniem majątkowym. Tym samym na spółdzielni mieszkaniowej nie ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Krzysztof Koślicki

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz