Składki ZUS: Umowa o współpracę z osobą prowadzącą działalność nieewidencjonowaną

Działalność nieewidencjonowana staje się działalnością gospodarczą dopiero z dniem określonym we wniosku o wpis do CEiDG. Zatem, działalność taka na gruncie przepisów prawa ubezpieczeń społecznych nie stanowi tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. Natomiast, fakt niepodlegania ubezpieczeniom społecznym w związku z prowadzeniem działalności nierejestrowanej nie oznacza, że taka osoba nie podlega ubezpieczeniom z innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.

 

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, którego przedmiotem działalności jest sprzedaż bezpośrednia, tj. poza siecią sklepową, urządzeń gospodarstwa domowego. Działalność ta jest wykonywana głównie za pośrednictwem innych przedsiębiorców, z którymi ma zawarte umowy o współpracę. Zgodnie z treścią zawieranych umów, przedsiębiorcy zobowiązują się do świadczenia na jego rzecz, za wynagrodzeniem prowizyjnym, czynności faktycznych zmierzających do pozyskania klientów, w celu zawierania przez niego umów sprzedaży urządzeń gospodarstwa domowego.

W związku z podwyższeniem limitu przychodów należnych z działalności nieewidencjonowanych do 75% wysokości minimalnego wynagrodzenia, a zatem zwiększeniem atrakcyjności tej formy prowadzenia działalności, przedsiębiorca jest zainteresowany zawieraniem tożsamych, odpowiednio dostosowanych, umów o współpracę z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność nieewidencjonowaną w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Zdaniem przedsiębiorcy, osoba fizyczna wykonująca działalność nieewidencjonowaną polegającą na świadczeniu na jego rzecz, za wynagrodzeniem prowizyjnym, czynności faktycznych zmierzających do pozyskania klientów, w celu zawierania przez niego umów sprzedaży urządzeń gospodarstwa domowego, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Tym samym po jego stronie, chcącego zawrzeć umowę o współpracę z taką osobą fizyczną, nie powstanie obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za tę osobę.

 

 

W wydanej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził:

Zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określają przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Jednocześnie, w myśl art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców, nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Stosownie do ust. 2 ww. przepisu, działalność nieewidencjonowana traktowana jest na gruncie ustawy - Prawo przedsiębiorców jako niestanowiąca działalności gospodarczej w jej rozumieniu. Działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zatem, taka działalność na gruncie przepisów prawa ubezpieczeń społecznych nie stanowi tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. Natomiast, fakt niepodlegania ubezpieczeniom społecznym w związku z prowadzeniem działalności nierejestrowanej nie oznacza, że taka osoba nie podlega ubezpieczeniom z innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.

Tytuły rodzące obowiązek ubezpieczeń społecznych określone zostały w art. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 12 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 powołanej powyżej ustawy, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Zgodnie z art. 11 ust. 1 powołanej ustawy zleceniobiorcy mogą podlegać ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, na swój wniosek.

Jednocześnie, zgodnie z art. 18 ust. 1, 3 i 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy stanowi uzyskany z tytułu wykonywanej umowy przychód, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli w umowie agencyjnej lub umowie zlecenia albo w innej umowie świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. Ponadto, w myśl art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe ww. osób.

Biorąc pod uwagę powyższe ZUS wskazał, że osoby, z którymi przedsiębiorca będzie zawierał umowy o współpracę za wynagrodzeniem prowizyjnym polegające na pozyskiwaniu klientów w celu zawarcia umów sprzedaży urządzeń gospodarstwa domowego, będą podlegały ubezpieczeniom społecznym, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W rezultacie, przedsiębiorca będzie zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego ww. osobom wynagrodzenia na zasadach właściwych dla umów zlecenia.

 

Interpretacja indywidualna z 20 marca 2024 r., sygn. DI/200000/43/226/2024 (decyzja nr 226/2024) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie

 

źródło: bip.zus.pl

 

Redakcja podatki.biz

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...