Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

24.06.2014

Składki ZUS: Osoba współpracująca na etacie

Pracownicy spełniający jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowani ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy. W sytuacji więc, gdy przedsiębiorca zgłosi do ubezpieczeń małżonkę zatrudnioną przez podmiot trzeci z wynagrodzeniem wyższym niż minimalne, jako osobę współpracującą nie powstanie po jego stronie obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wyjaśnił ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
Gdańsk, 30 maja 2014 r.
Znak: DI/100000/43/646/2014

Decyzja nr 208

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz.1442 ze zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku Pana ... prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ... z dnia 22 maja 2014 r. doręczonym dnia 26 maja 2014 r. dotyczącym opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę współpracującą - małżonkę przedsiębiorcy zatrudnioną równolegle na umowę o pracę zawartą z osobą trzecią.

UZASADNIENIE

Dnia 26 maja 2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku wpłynął wniosek z dnia 22 maja 2014 r. Pana ... prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ... o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż prowadzi jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą w formie ... która stanowi wyłączną podstawę do podlegania przez niego obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym oraz dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. Wnioskodawca nie jest nigdzie zatrudniony na umowę o pracę, ani też nie uzyskuje przychodów z innych źródeł, aniżeli prowadzona przez niego działalność gospodarcza. Z uwagi na fakt, iż żona wnioskodawcy, pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, jest również radcą prawnym i pragnie pomagać mu przy prowadzeniu jego działalności gospodarczej, wnioskodawca ma zamiar zarejestrować ją do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego, jako osobę z nim współpracującą. Żona wnioskodawcy jest obecnie i w okresie współpracy z wnioskodawcą będzie również równolegle zatrudniona w innym podmiocie na podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem w wysokości wyższej, aniżeli płaca minimalna i nie uzyskuje oraz nie będzie uzyskiwać przychodów z innych źródeł aniżeli wspomniana umowa o pracę. Współpraca żony wnioskodawcy z wnioskodawcą odbywać się będzie nieodpłatnie tak, iż nie będzie ona uzyskiwała z tego tytułu od wnioskodawcy żadnych przychodów. Dodatkowo żona wnioskodawcy nie będzie w ramach współpracy z wnioskodawcą składała wniosku o dobrowolne objęcie jej ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów aniżeli wykonywana przez nią umowa o pracę.

Wnioskodawca ma wątpliwość czy w opisanych okolicznościach, w związku z rejestracją żony jako osoby z nim współpracującej i podjęciem z nią tej współpracy będzie on miał - jako finansujący oraz płatnik składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne osoby współpracującej - obowiązek uiszczania w okresie współpracy z żoną składek na jej ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne z tytułu podjęcia tej współpracy. Przedsiębiorca wskazuje, iż pytanie odnośnie obowiązku uiszczania przez wnioskodawcę składki zdrowotnej z tytułu współpracy z żoną nie dotyczy obowiązku podlegania przez nią ubezpieczeniu zdrowotnemu, lecz ewentualnie ciążącego na wnioskodawcy obowiązku zapłaty składki z tego tytułu tj. sprawy z zakresu wymierzania i pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne, które zgodnie z art. 109 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych należą do właściwości organów ubezpieczeń społecznych.

Zdaniem wnioskodawcy, w świetle obowiązujących przepisów, w opisanych we wniosku okolicznościach, nie będzie ciążył na nim obowiązek uiszczania w okresie współpracy z żoną składek na jej ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne z tytułu podjęcia współpracy. Zgodnie bowiem z treścią art.9 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem wyższym niż minimalne, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów np. z tytułu współpracy z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy. Mogą natomiast one dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych tytułów. Zważywszy więc na fakt, iż żona wnioskodawcy nie ma zamiaru składać wniosku o objęcie jej dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu współpracy z wnioskodawcą, nie będzie również na nim ciążył obowiązek uiszczania w okresie współpracy z żoną składek na jej ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W zakresie natomiast obowiązku uiszczania przez wnioskodawcę składek na ubezpieczenie zdrowotne żony z tytułu podjęcia z nim współpracy, dotyczący zbiegu tytułów ubezpieczenia, przepis art. 82 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi, że w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 tej ustawy, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. Przy czym jak wyjaśnił w swym wyroku z dnia 18 sierpnia 2009 r. VI SA/Wa 631/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny z siedzibą w Warszawie „ustawodawca posłużył się (w tym przepisie) pojęciem „przychód” dla określenia momentu powstania obowiązku opłacania składki z kilku tytułów. W przypadku zbiegu tytułów z postaci statusu pracownika prowadzącego jednocześnie działalność gospodarczą różnego rodzaju - obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne powstanie dopiero z chwilą osiągnięcia z obu tych tytułów przychodów. W przypadku gdy osoba taka zarejestrowała działalność gospodarczą, lecz nie osiągnęła z jej tytułu przychodów, obowiązek zapłaty składki (zdrowotnej z tego tytułu) nie powstanie do momentu uzyskania pierwszego przychodu”. Skoro więc żona wnioskodawcy zamierza współpracować z wnioskodawca nieodpłatnie tak, że nie będzie z tego tytułu uzyskiwała od niego żadnych przychodów, pracując równocześnie i uzyskując przychody wyłącznie ze stosunku pracy i z tego tytułu odprowadzając wszelkie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, po stronie wnioskodawcy nie powstanie również obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie zdrowotne jego żony w związku z podjęciem przez nią współpracy z wnioskodawcą przy prowadzeniu jego działalności gospodarczej.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zważył co następuje:

Stanowisko wyrażone przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie interpretacji, w części dotyczącej opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę współpracującą - małżonkę przedsiębiorcy zatrudnioną równolegle na umowę o pracę zawartą z osobą trzecią uznać należy za prawidłowe.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Zgodnie natomiast z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in. pracownikami oraz osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące.

Zgodnie z przywołanym przez wnioskodawcę art. 9 ust. 1 ww. ustawy pracownicy spełniający jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowani ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy. Mogą one dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym lub rentowymi również z innych tytułów. Jednocześnie jednak pracownicy, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, podlegają również obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów.

W sytuacji więc, gdy przedsiębiorca zgłosi do ubezpieczeń małżonkę zatrudnioną przez podmiot trzeci z wynagrodzeniem wyższym niż minimalne, jako osobę współpracującą nie powstanie po jego stronie obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Równocześnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż nie wydaje interpretacji indywidualnych w zakresie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż ustawodawca nie przyznał mu kompetencji w tym zakresie na co wskazuje treść ww. art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Kwestia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsama z kwestią zasad obliczania tychże składek oraz podstawy ich wymiaru. W związku z czym w oparciu o art. 66 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ zawiadamia iż w przedmiotowej sprawie wnioskodawca jest uprawniony do wniesienia podań do właściwego miejscowo Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Takie podanie złożone zgadnie z niniejszym zawiadomieniem, w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej odwołanie do właściwego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w ...

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz