Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

19.09.2016

Składki ZUS emeryta po zmianach. Zbieg tytułów ubezpieczeń: Umowa o pracę i zlecenie

Jeśli zleceniobiorca ze stosunku pracy u innego pracodawcy ma w umowie o pracę zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie lub też w razie braku zagwarantowania co najmniej minimalnego wynagrodzenia uzyskuje podstawę wymiaru składek w przeliczeniu na okres miesiąca w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia z zawartej umowy zlecenia, nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne co wynika z art. 9 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W innym przypadku, gdy brak jest powyższego warunku istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe również z umowy zlecenia - wyjaśnił ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie
Lublin, dnia 5 maja 2016 r.
WPI/200000/43/422/2016

Decyzja nr 422/2016

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 12 kwietnia 2016 r. przez wnioskodawcę w sprawie braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia zawartej z emerytem, który równocześnie jest zatrudniony w innym podmiocie na podstawie stosunku pracy z wynagrodzeniem niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Uzasadnienie

W dniu 12 kwietnia 2016 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy o wydanie pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca poinformował, że przy prowadzeniu działalności gospodarczej zatrudnia na umowę zlecenia emeryta z wynagrodzeniem niższym niż minimalne wynagrodzenie. Wynagrodzenie ustalone jest w kwocie ... zł brutto za każde półrocze i jest wypłacane dwa razy w miesiącach czerwiec i grudzień. Emeryt dodatkowo pracuje na umowę o pracę w innej firmie, który to pracodawca płaci składki na ubezpieczenie społeczne.

Wnioskodawca prosi o wydanie interpretacji indywidualnej czy w opisanym stanie faktycznym, mając na uwadze stan prawny obowiązujący od 01.01.2016 r. wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zawartej z emerytem.

W dniu 14.04 2016 r. Zakład wezwał wnioskodawcę o uzupełnienie stanu faktycznego wniosku o interpretację poprzez wskazanie, czy emeryt w umowie o pracę, którą wykonuje na rzecz innego podmiotu ma zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę lub czy z tytułu tej umowy uzyskuje podstawę wymiaru składek w przeliczeniu na okres miesiąca w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W odpowiedzi na wezwanie złożonej w dniu 28.04.2016 r. wnioskodawca poinformował, że emeryt zatrudniony w kancelarii na umowę zlecenia, w firmie, w której pracuje na umowę o pracę nie ma zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia ani z tytułu tej umowy o pracę nie uzyskuje podstawy wymiaru składek w przeliczeniu na okres miesiąca w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie:

Zdaniem wnioskodawcy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998 Nr 137 poz. 887 z późn. zm.) w przypadku wnioskodawcy, takiego obowiązku nie ma z uwagi na występującą sprzeczność przepisu art. 9 ust. 2c ww. ustawy nakazującego naliczać składki na ubezpieczenie społeczne emerytom, obowiązującym od 01.01.2016 r. z przepisem art. 9 ust. 4a wymienionej ustawy zwalniającym od takiego obowiązku.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 powołanej powyżej ustawy, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Oddział zaznacza jednocześnie, że w drodze niniejszej decyzji Zakład dokonuje jedynie oceny stanowiska przedsiębiorcy w zakresie przedstawionej przez niego interpretacji przepisów. Ocena stanowiska przedsiębiorcy, dokonywana pod kątem prawidłowości zaprezentowanej przez przedsiębiorcę wykładni przepisu prawa, czyniona jest w oparciu o kompletny opis stanu faktycznego zawarty w treści wniosku o wydanie pisemnej interpretacji. Podkreślenia przy tym wymaga fakt, iż rozpoznając wniosek o wydanie pisemnej interpretacji Zakład nie prowadzi postępowania wyjaśniającego, w szczególności nie przeprowadza postępowania dowodowego. Granice sprawy rozpatrywanej na podstawie złożonego wniosku o wydanie pisemnej interpretacji, jak zauważono wyżej, zakreślają jedynie ramy zaprezentowanego opisu stanu faktycznego. Wydając pisemną interpretację Zakład przyjmuje więc jako prawdziwe złożone przez wnioskodawcę oświadczenia, zwracając jednocześnie uwagę na fakt, iż wiążący charakter niniejszej decyzji ograniczony został jedynie do stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Ryzyko podania nieprawdziwych informacji w opisie stanu faktycznego bądź też poczynienie przez terenowe jednostki organizacyjne Zakładu, np. w toku prowadzonego postępowania lub w toku czynności kontrolnych, ustaleń odmiennych od tych zaprezentowanych przez wnioskodawcę obciąża jedynie przedsiębiorcę.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzona ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1831). Nowelizacja dotyczy zasad rozstrzygania zbiegów tytułów do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych, o których mowa w art. 9 ust. 2c ustawy.

W myśl art. 9 ust. 2c ustawy w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2016 r., zleceniobiorca i osoba współpracująca przy wykonywaniu umowy, dla których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, spełniający warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów podlega obowiązkowo tym ubezpieczeniom jako zleceniobiorca (albo odpowiednio jako osoba współpracująca) oraz z innych tytułów.

Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub współpracy przy jej wykonywaniu lub innych tytułów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia.

Oddział zwraca również uwagę, że ustawa z dnia 23 października 2014 r. nie wprowadza żadnych zmian w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek dla zleceniobiorców. Kwota minimalnego wynagrodzenia nie jest kwotą graniczną podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ustalenia łącznej podstawy wymiaru składek dokonuje się jedynie w celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w razie zbiegu określonych tytułów ubezpieczeń.

Zgodnie z art. 9 ust. 4a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcy, mający prawo do emerytury lub renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli równocześnie nie pozostają w stosunku pracy.

Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na fakt, że w art. 9 ust. 4a ustawy dodano zastrzeżenie ust. 2c. Oznacza to, iż w przypadku zawarcia przez emeryta lub rencistę jednej umowy zlecenia osoba ta podlega z tytułu jej wykonywania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Natomiast w przypadku zawarcia więcej niż jednej umowy zlecenia, kolejne umowy będą rodziły obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, aż łączna podstawa osiągnie minimalne wynagrodzenie.

Sumowanie podstaw wymiaru dokonuje się z uwzględnieniem kolejności powstawania tytułów ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (umów zlecenia), z możliwością zmiany na bieżąco, przez ubezpieczonego, tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń. Bez znaczenia pozostaje fakt czy umowa zlecenia zawarta jest z innym podmiotem czy z własnym zleceniodawcą.

Przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zleceniobiorcy uprawnionego do emerytury lub renty, który jednocześnie wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż zleceniodawca a także nie wykonuje na podstawie umowy zlecenia pracy na rzecz pracodawcy stosuje się takie same zasady, z tym że w pierwszej kolejności uwzględnia się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy. Jeśli zatem zleceniobiorca ze stosunku pracy u innego pracodawcy ma w umowie o pracę zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie, lub w razie braku zagwarantowania co najmniej minimalnego wynagrodzenia uzyskuje podstawę wymiaru składek w przeliczeniu na okres miesiąca w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia z zawartej umowy zlecenia nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne co wynika z art. 9 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wnioskodawca poinformował w stanie faktycznym, że zatrudnia emeryta na podstawie umowy zlecenia z wynagrodzeniem niższym niż minimalne w kwocie ... zł i wypłacane jest za każde półrocze. Ponadto ze stanu faktycznego wniosku wynika, że emeryt pracuje w innej firmie na podstawie umowy o pracę. W odpowiedzi na wezwanie wnioskodawca doprecyzował, że emeryt w firmie w której pracuje nie ma zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia ani też nie uzyskuje podstawy wymiaru składek w przeliczeniu na okres miesiąca w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wnioskodawca jest zdania, że nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia zawartej z emerytem.

Jak wskazano powyżej przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń emerytalnych i rentowych zleceniobiorcy mającego prawo do emerytury lub renty, który jednocześnie wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż zleceniodawca, a także nie wykonuje na podstawie umowy zlecenia pracy na rzecz pracodawcy, stosuje się zasady analogiczne jak przy zbiegu dwóch lub więcej umów zlecenia, z tym zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności uwzględnia się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy. Jeśli zatem zleceniobiorca ze stosunku pracy u innego pracodawcy ma w umowie o pracę zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie lub też w razie braku zagwarantowania co najmniej minimalnego wynagrodzenia uzyskuje podstawę wymiaru składek w przeliczeniu na okres miesiąca w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia z zawartej umowy zlecenia, nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne co wynika z art. 9 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W innym przypadku, gdy brak jest powyższego warunku istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe również z umowy zlecenia.

Uwzględniając stan faktyczny, uzupełniony w dniu 12.04.2016 r. odpowiedzią na wezwanie oraz obowiązujące przepisy prawa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 12 kwietnia 2016 r. w sprawie braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia zawartej przez wnioskodawcę z emerytem, który jednocześnie wykonuje umowę o pracę zawartą z innym podmiotem, z wynagrodzeniem niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz