Składka zdrowotna przy prowadzeniu kilku firm

Obowiązek opłacania wielokrotnej składki na ubezpieczenie zdrowotne od różnych rodzajów działalności występuje wyłącznie w przypadku osób, które nie prowadzą jednoosobowej działalności gospodarczej, a są jedynie wspólnikami w spółkach, o których mowa w art. 82 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o ile przychody z tytułu uczestnictwa w tych spółkach nie są opodatkowane jako przychody z działalności gospodarczej.

 

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dodatkowo jest wspólnikiem pasywnym dwóch spółek osobowych w formie spółki komandytowej - jest wspólnikiem komandytariuszem. Jest również udziałowcem wieloosobowej spółki z o.o. Ponadto, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na pełny etat, gdzie odprowadzane są za niego przez pracodawcę składki społeczne i jedna składka zdrowotna wynikająca z tej umowy o pracę.

Wniosek przedsiębiorcy o interpretację dotyczył zasad obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jego zdaniem, w przypadku wielości spółek komandytowych i jednocześnie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej należy odprowadzić składkę zdrowotną z tytułu jednoosobowej działalności gospodarczej, oraz jedną składkę zdrowotną z tytułu prowadzenia działalności w kilku spółkach komandytowych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodził się ze stanowiskiem przedsiębiorcy.

W wydanej interpretacji ZUS wskazał:

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub przepisów o ubezpieczeniach społecznych lub ubezpieczeniu społecznym rolników.

W myśl z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w art. 66 ust. 1 ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę kilku działalności składkę zdrowotną należy liczyć odrębnie dla każdej z form opodatkowania, przy czym zgodnie z art. 82 ust. 2a i 2b ww. ustawy obliczając podstawę wymiaru składki zdrowotnej należy zsumować dochód (w przypadku skali podstawowej, podatku liniowego oraz podatku od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej) lub przychód (w przypadku ryczałtu) dla każdej z poszczególnych form podatkowych.

Zgodnie z art. 82 ust. 5 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2022 r. wprowadzonym ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1265) rodzajami działalności są:

  1. działalność gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  2. działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki jawnej, będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych;
  3. działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki komandytowej;
  4. działalność gospodarcza prowadzona w formie prostej spółki akcyjnej przez akcjonariusza wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług;
  5. wykonywanie działalności przez osoby, o których mowa w art. 81 ust. 2za, tj. pozostałych osób prowadzących działalność pozarolniczą wymienionych w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, innych niż wskazane w ust. 2, 2e, 2z i 2zaa, dla których podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

 

 

W myśl natomiast art. 82 ust 3 ww. ustawy, jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w art. 81 ust. 2z, czyli osoba prowadząca działalność pozarolniczą, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, która stosuje opodatkowanie w formie karty podatkowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, której podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku lub 2za (przepis zacytowano wyżej w pkt 5), uzyskuje przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności określonych w ust. 5, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności, z zastrzeżeniem ust. 4.

W przedmiotowej sprawie znaczenie ma brak zastosowania art. 82 ust. 3 ww. ustawy, bowiem przepis ten ma zastosowanie do osób wymienionych w art. 81 ust. 2z lub 2za, natomiast nie dotyczy osób uzyskujących przychody z działalności gospodarczej (art. 81 ust. 2 i art. 81 ust. 2e). Tak więc, obowiązek opłacania wielokrotnej składki na ubezpieczenie zdrowotne od różnych rodzajów działalności występuje wyłącznie w przypadku osób, które nie prowadzą jednoosobowej działalności gospodarczej, a są jedynie wspólnikami w spółkach, o których mowa w art. 82 ust. 5, o ile przychody z tytułu uczestnictwa w tych spółkach nie są opodatkowane jako przychody z działalności gospodarczej.

Zakład podziela zatem stanowisko przedsiębiorcy w zakresie ilości wyliczonych i opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne, bowiem przedsiębiorca prowadzący kilka rodzajów działalności, do których stosuje różne formy opodatkowania i dodatkowo prowadzący działalność, z której przychody nie są przychodami z działalności gospodarczej, np. jako wspólnik spółek komandytowych, dodatkowo oblicza odrębną jedną składkę od podstawy wymiaru stanowiącej kwotę 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego.

Mając powyższe na uwadze ZUS uznał stanowisko za prawidłowe w przedmiocie obowiązku opłacania dwóch składek na ubezpieczenie zdrowotne w sytuacji prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz bycia wspólnikiem w dwóch spółkach komandytowych.

 

(Interpretacja indywidualna z 17 października 2022 r., sygn. WPI/200000/43/1054/2022 (decyzja nr 1054/2022) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie)

 

Redakcja podatki.biz

 

(Biznes zdjęcie utworzone przez snowing - pl.freepik.com)

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...