Składka zdrowotna członka zarządu: Wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży służbowych

Otrzymywane przez osoby powołane do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania „wynagrodzenie” nie należy zawężać do konkretnych przepisów ustaw podatkowych, tylko należy odczytać w sposób szeroki, tj. jako wszelką formę przychodu przewidzianą przez przepisy prawa podatkowego. Zatem, ww. przychody stanowią podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne członka zarządu - jak czytamy w interpretacji indywidualnej ZUS.

 

W treści wniosku o interpretację przedsiębiorca wskazał, że członek zarządu spółki pełni swoją funkcję na podstawie powołania i otrzymuje wynagrodzenie ustalone uchwałą wspólników. Treść uchwały jest następująca:

"Zgromadzenie wspólników uchwala: z dniem 1 stycznia 2016 r. ustala się wynagrodzenie z tytułu powołania w kwocie … zł brutto. Członkowi Zarządu przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży służbowych do wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 poz.167)...".

Wynagrodzenie członka zarządu stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należności wypłacane członkowi zarządu za podróże odbywane w ramach sprawowania funkcji pełnionej w zarządzie spółki stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu w art. 13 pkt 7 ww. ustawy. Korzystają one ze zwolnienia od podatku zgodnie z warunkami określonymi w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy dla świadczeń otrzymywanych przez osoby niebędące pracownikami (np. członków zarządu) z tytułu odbywanych przez nie podróży w lit. b - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13, który wskazuje, że przepis ust. 1 pkt 16 lit. b stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

W związku z powyższym wnioskodawca chciał wiedzieć jak ustalić kwotę stanowiącą podstawę wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jego zdaniem, podstawę do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota wynagrodzenia. Natomiast wartość zwróconych kosztów podróży służbowych nie jest wynagrodzeniem, lecz zwrotem poniesionych wydatków związanych z pełnioną funkcją i dlatego nie wchodzi do podstawy tego ubezpieczenia i nie jest naliczana od niej składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Zakład Ubezpieczeń uznał stanowisko przedsiębiorcy za:

  • za prawidłowe w części dotyczącej uwzględnienia wynagrodzenia przyznanego uchwałą wspólników,
  • nieprawidłowe w części dotyczącej nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne należności wypłacanych z tytułu podróży.

W wydanej interpretacji ZUS stwierdził:

Zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłacania składek na ww. ubezpieczenie reguluje ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105, z późn. zm.), tzw. Polski Ład, obowiązująca od 1 stycznia 2022 r., wprowadziła zmiany do art. 66 ust. 1 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, polegające objęciu w pkt 35a obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie (są to m.in. członkowie zarządu, prokurenci).

Zgodnie z obecnym brzmieniem zmienionego art. 81 ust. 8 pkt 11a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, jest kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia tych osób pobieranego z tytułu powołania.

Użyte przez prawodawcę w ww.przepisach wyrażenie „wynagrodzenie” należy odczytać w sposób szeroki, tj. jako wszelką formę przychodu przewidzianą przez przepisy prawa podatkowego jako podstawę ustalenia obowiązków daninowych. Należy dodatkowo wskazać, że prawodawca powiązał sposób konkretyzacji obowiązku składkowego ze sposobem powstawania obowiązków podatkowych, przy czym nie odesłał w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach zdrowotnych do żadnego konkretnego źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, otrzymywane przez osoby powołane do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania „wynagrodzenie” nie należy zawężać do konkretnych przepisów ustaw podatkowych, tylko należy odczytać w sposób szeroki, tj. jako wszelką formę przychodu przewidzianą przez przepisy prawa podatkowego.

Jednocześnie, w myśl art. 79 tej ustawy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna i wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Natomiast stosownie do art. 85 ust. 17a za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35a, składkę jako płatnik oblicza i pobiera z wynagrodzenia ubezpieczonego i odprowadza podmiot wypłacający wynagrodzenie.

Jak wskazał wnioskodawca, członek zarządu pełni swoją funkcję na podstawie aktu powołania i otrzymuje wynagrodzenie z tego tytułu ustalone uchwałą wspólników spółki. Ponadto członkowi zarządu przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży. Wypłacane wynagrodzenie oraz należności z tytułu podróży stanowią przychód tej osoby z tytułu działalności wykonywanej osobiście w myśl art. 13 ust 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym ZUS uznał, że ww. przychody stanowią podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne członka zarządu.

 

(Interpretacja indywidualna z 21 kwietnia 2022 r., sygn. DI/100000/43/118/2022 (decyzja nr 231) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku)

 

Redakcja podatki.biz

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...