17.01.2017: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

Sankcje na gruncie Unijnego Kodeksu Celnego

Państwa członkowskie UE są samodzielne w określaniu zasad odpowiedzialności za naruszenie przepisów celnych. W praktyce są one bardzo różne w poszczególnych państwach unijnych, np. z uwagi na odmienne definicje czyn stanowiący w jednym państwie przestępstwo skarbowe w innym nie był za takie uznawany. W sytuacji prawnej, z jaką mamy do czynienia w Unii, tj. istnienia prawodawstwa unijnego oraz wewnętrznych regulacji państw członkowskich, możliwe są dwa podejścia do usuwania różnic pomiędzy nimi: harmonizacja i unifikacja. Harmonizacja polega na dostosowywaniu rozwiązań prawnych UE i państw członkowskich. Unifikacja to stanowienie prawa wspólnotowego dla wszystkich państw członkowskich.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.Urz. UE L 269/1) w art. 42 wychodzi z założenia zharmonizowania systemów krajowych z unijnym. Zgodnie z tym przepisem każde państwo członkowskie przewiduje sankcje za nieprzestrzeganie przepisów prawa celnego.

Polskie prawo celne ma charakter hierarchiczny. Aktem podstawowym jest Unijny Kodeks Celny. Na poziomie krajowym przepisy wspólnotowe uzupełniają regulacje Prawa celnego. O hierarchiczności świadczy brzmienie obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej z 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy Prawo celne (Dz.U. z 2015 r., poz.1880), w którym stwierdza się między innymi, że ustawa ta służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 352/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.Urz. UE L 269 z 10 października 2013 r.).

Zapis art. 42 UKC przewiduje ogólnie sankcje administracyjne za nieprzestrzeganie przepisów Prawa celnego. Pozostawił on państwom unijnym możliwość wyboru spośród kar finansowych bądź możliwości władczej ingerencji państwa w pozwolenia importowe będące w posiadaniu podmiotu, który dopuścił się naruszenia prawa celnego.

W polskim porządku prawnym sankcje za naruszenie prawa celnego określa art. 101 ustawy z 19 marca 2004 r. Prawo celne. Na pomocniczy charakter Prawa celnego w stosunku do UKC wskazuje ponadto treść art. 1 Prawa celnego, w myśl którego ustawa reguluje przepisy prawa unijnego – w tym uprawnienia organów celnych – w zakresie uzupełniającym.

Sankcje z ustawy Prawo celne odnoszą się do przypadków niedopełnienia obowiązków z zakresu ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwami członkowskimi Unii.

Państwa członkowskie unii celnej obowiązane są zarządzać danymi statystycznymi obejmującymi wewnątrzunijny obrót towarowy. Służy do tego system INTRASTAT dostarczający informacji statystycznych o wysyłkach i przewozach towarów wewnątrz jednolitego obszaru celnego, czyli niebędących przedmiotem zgłoszenia celnego. Zgłoszeniu do systemu podlega przepływ towarów z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego, np. towar wysłany bezpośrednio z Czech do Polski podlega zgłoszeniu do INTRASTAT w obydwu państwach.

Przemieszczanie towarów między państwami unijnymi podlega rejestracji w systemie INTRASTAT także wtedy, gdy przekroczą one granice UE, np. towar przewożony z Polski do Francji – bez przepakowania i rozładunku – przez Szwajcarię podlega zgłoszeniu w Polsce i we Francji.

Rejestracji w INTRASTAT podlega wyłącznie obrót podmiotów, które osiągnęły na danym kierunku handlu podstawowy próg statystyczny. Progi statystyczne ustalane są dla przywozu i wywozu. Firmy, u których wartość obrotów towarowych z państwami UE nie przekroczy w roku sprawozdawczym (kalendarzowym) lub poprzedzającym progów statystycznych, zwolnione są z obowiązku przekazywania informacji do systemu INTRASTAT.

Zgłoszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy (miesiąc kalendarzowy) powinno być dokonane nie później niż 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.

Zgodnie z § 24 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 15 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT (Dz.U. poz. 1865) organem celnym właściwym miejscowo w sprawach ww. zgłoszeń i ich korekty, w tym w sprawie kary pieniężnej, jest Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie.

W myśl art. 100 Prawa celnego, jeżeli organ administracji celnej wykryje błędy lub inne nieprawidłowości w zgłoszeniu INTRASTAT, może wezwać podmiot zobowiązany do złożenia wyjaśnień lub skorygowania zgłoszenia. Wezwanie może zostać dokonane telefonicznie, faksem lub w każdy inny dostępny sposób kontaktu. Sprzedawca zostaje jednocześnie poinformowany, które elementy zgłoszenia i z jakich powodów wzbudziły wątpliwości pracownika administracji celnej. Organ wyznacza 7-dniowy (od dnia otrzymania wezwania) termin na dokonanie korekty. Upomnienia dokonuje się maksimum trzykrotnie.

Najczęstsze błędy w deklaracjach INRTASTAT:

  1. błędnie wypełniony numer zgłoszeniowy,
  2. brak daty i podpisu w polu „wypełniający” na deklaracjach papierowych,
  3. brak danych w polu „ilość w uzupełniającej jednostce miary”,
  4. błędny kod CN w polu „kod towaru”,
  5. opis towaru niezgodny z kodem CN.

Administracja może odstąpić od wezwania gdy uzna, że nakłady, które muszą być poniesione w celu dokonania korekty, są niewspółmiernie wysokie w stosunku do korzyści płynących z jej dokonania.

Jeżeli osoba zobowiązana, pomimo trzykrotnego pisemnego upomnienia za okres sprawozdawczy – zgodnie z art. 101 Prawa celnego:

  • nie dokonała korekty zgłoszenia INTRASTAT,
  • nie dokonała korekty uprzednio złożonego zgłoszenia INTRASTAT,

organ celny (Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie) może w drodze decyzji nałożyć na nią karę pieniężną w wysokości 3000 zł.

Należność uiścić trzeba w terminie 14 dni od doręczenia decyzji o nałożeniu kary.

Organem celnym na rachunek, którego przekazywana jest kara z tytułu niedokonania zgłoszenia INTRASTAT lub jego nieskorygowania, jest Dyrektor Izby Celnej w Krakowie (§ 25 rozporządzenia w sprawie zgłoszeń INTRASTAT).

Adam Okonkwo

Hasła tematyczne: kodeks celny, intrastat, prawo celne, sankcje

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...