Samochód w leasingu w kosztach: Ograniczenie nie dotyczy rat

Skoro wartość samochodu będącego przedmiotem leasingu, wykorzystywanego również do celów prywatnych, nie przekracza wartości 150 000 zł, to do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć 100% wszystkich kosztów netto wykazanych na fakturach, dotyczących leasingu samochodu oraz 50% wartości podatku VAT wykazanego na fakturach, jeśli podatek wystąpi. Natomiast odnośnie kosztów eksploatacyjnych, w przypadku, gdy wydatki będą rozliczane zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o PIT, to można zaliczyć do kosztów 75% wydatków poniesionych na używanie ww. samochodu osobowego. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się podatnik, który w związku z użytkowaniem, na podstawie zawartej w 2020 r. umowy leasingu operacyjnego, samochodu osobowego o wartości poniżej 150 000 zł, zalicza i zamierza zaliczać do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej 75% wszystkich kosztów netto wykazanych na fakturach, dotyczących leasingu i eksploatacji samochodu wykorzystywanego do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i do celów prywatnych oraz 75% z 50% wartości podatku od towarów i usług wykazanego na fakturach, jeśli podatek wystąpi, jak również 100% kosztów ubezpieczenia OC, AC, NW oraz Assistance.

Podatnik chciał wiedzieć, czy postępuje prawidłowo zaliczając ww. wydatki związane z opłatami leasingowymi, ubezpieczeniami, oraz kosztami eksploatacyjnymi tego samochodu do kosztów uzyskania przychodów.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko przedsiębiorcy:

  • w części dotyczącej rozliczania opłat leasingowych - za nieprawidłowe,
  • w pozostałym zakresie - za prawidłowe.

W wydanej interpretacji organ podatkowy wskazał:

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

Natomiast na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 46a powyższej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

Przytoczyć w tym miejscu należy, że zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 5f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku nieprowadzenia przez podatnika ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, uznaje się, że samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika.

Zgodnie z art. 23 ust. 5g cytowanej ustawy, przepisu ust. 5f nie stosuje się, jeżeli podatnik na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie jest obowiązany do prowadzenia takiej ewidencji, z wyjątkiem przypadku, gdy brak tego obowiązku wynika z art. 86a ust. 5 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak stanowi art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Oznacza to, że w przypadku opłacania składek na ubezpieczenie samochodu osobowego składki te stanowią koszt uzyskania przychodu tylko w części ustalonej od wartości samochodu nieprzekraczającej równowartości 150 000 zł z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Z tym, że przewidziane ograniczenie wysokości składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, które mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dotyczy wyłącznie składek, których wysokość jest uzależniona od wartości samochodu (np. AC, GAP). Dla ubezpieczenia OC i NW wartość samochodu nie jest istotna.

Stosownie zaś do treści art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Jednocześnie w myśl art. 23 ust. 5c wskazanej ustawy, w przypadku samochodu osobowego oddanego do używania na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 47a, stosuje się do tej części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego.

Z tego względu limit 150 000 zł ma zastosowanie do tej części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego - części kapitałowej raty leasingowej.

Przy czym zaznaczyć należy, że poniesione wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 46 i 46a, oraz kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 47a wskazanej ustawy, obejmują także podatek od towarów i usług, który zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczony podatek od towarów i usług, w tej części, w jakiej zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług ? art. 23 ust. 5a cytowanej ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że jeżeli samochód będący przedmiotem leasingu operacyjnego stanowi samochód osobowy wykorzystywany do celów mieszanych, to ponoszone wydatki na opłaty leasingowe będą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile będą poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i zostaną prawidłowo udokumentowane. Należy jednak mieć na uwadze ograniczenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46 - 47a oraz art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zawarcie zatem umowy leasingu operacyjnego skutkuje tym, że przedsiębiorca do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć tę część opłat leasingowych (w części dotyczącej spłaty wartości samochodu), która proporcjonalnie do ceny samochodu nie przekracza 150 000 zł). Skoro wartość samochodu będącego przedmiotem leasingu nie przekracza wartości 150 000 zł, to wskazane wydatki w całości mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Tym samym, przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu 100% wszystkich kosztów netto wykazanych na fakturach, dotyczących leasingu samochodu oraz 50% wartości podatku od towarów i usług wykazanego na fakturach, jeśli podatek wystąpi.

Natomiast odnośnie kosztów eksploatacyjnych, w przypadku, gdy wydatki będą rozliczane zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 75% wydatków poniesionych na używanie ww. samochodu osobowego. Nie uważa się bowiem za koszt uzyskania przychodu 25% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego (wydatków eksploatacyjnych), wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika. Zatem, przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu 75% wszystkich wydatków wykazanych na fakturach, dotyczących eksploatacji samochodu, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.

Odnosząc się zaś do możliwości uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów całości opłat związanych z ubezpieczeniem leasingowanego samochodu wskazać należy, że skoro wartość samochodu będącego przedmiotem leasingu nie przekracza 150 000 zł, to składki na ubezpieczenie tego samochodu OC, AC, NW oraz Assistance w całości stanowią koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym, koszty ubezpieczenia samochodu, przedsiębiorca może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 100% poniesionych wydatków.

Interpretacja indywidualna z 28 czerwca 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.331.2021.2.DJD - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...