28.07.2022: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

Rząd zezwolił na sprzedaż gorszej jakości węgla

 

Mając na względzie interes konsumentów oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, a także komfortu cieplnego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom strony społecznej, jak i rządowej, ze względu na wyższą rację stanu incydentalnie Minister Klimatu i Środowiska stworzył możliwość przez okres 60 dni od dnia 29 czerwca 2022 r. wprowadzania do obrotu paliw stałych niespełniających wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych - czytamy w odpowiedzi na interpelację poselską.

 

Interpelacja nr 34463 do ministra klimatu i środowiska w sprawie czasowego odstąpienia od dotychczasowych wymagań jakościowych dla paliw stałych

Szanowna Pani Minister!

Walka ze smogiem powinna być dla nas wszystkich priorytetem, dlatego wielu dziwi fakt, że w życie weszło rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Mimo że nowa regulacja ma być czasowa i obowiązywać przez 60 dni, ten nagły zwrot w polityce antysmogowej jest krokiem niebezpiecznym i rodzącym wiele obaw.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy sporządzono analizy, w jaki sposób powyższe działania mogą zaszkodzić wieloletnim rządowym i samorządowym staraniom o poprawę jakości powietrza?
 2. Czy brane jest pod uwagę ewentualne przedłużenie czasu obowiązywania przedmiotowego rozporządzenia? Od jakich czynników będzie zależeć taka decyzja?
 3. Jak powyższe rozporządzenie ma się do samorządowych uchwał antysmogowych oraz trwającej realizacji programów dotyczących wymiany tzw. kopciuchów? Czy nie stoi ono z nimi w sprzeczności?
 4. Jak Pani Minister ustosunkuje się do tezy, iż dla klientów końcowych lepszym rozwiązaniem mogłoby być zmniejszenie obciążeń fiskalnych, takich jak podatki czy składki, wpływających na dzisiejsze ceny węgla, zamiast czasowego znoszenia wymagań jakościowych, które może negatywnie wpływać na zdrowie Polaków?

 

Posłanka Katarzyna Osos

7 lipca 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 34463 w sprawie czasowego odstąpienia od dotychczasowych wymagań jakościowych dla paliw stałych

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację Pani Poseł Katarzyny Osos, z dnia 11 lipca 2022 r., znak: K9INT34463, w sprawie czasowego odstąpienia od dotychczasowych wymagań jakościowych dla paliw stałych, poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienia.

Na wstępie pragnę poinformować, że rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1351) realizuje upoważnienie zawarte w art. 6a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1315). Zgodnie z powyższym przepisem w przypadku wystąpienia na rynku nadzwyczajnych zdarzeń skutkujących zmianą warunków zaopatrzenia w paliwa stałe, powodujących utrudnienia w przestrzeganiu wymagań jakościowych lub zagrażających bezpieczeństwu energetycznemu Rzeczypospolitej Polskiej, minister właściwy do spraw energii, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu - czyli Minister Klimatu i Środowiska, może, w drodze rozporządzenia, na czas oznaczony nie dłuższy niż 60 dni, odstąpić od stosowania wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ww. ustawy, czyli wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1890). Podkreślić należy, że w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę i wprowadzonych sankcji, w tym decyzji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu RP oraz innych państw o zaprzestaniu importu paliw z Rosji, ceny węgla znacząco wzrosły i wystąpiły na rynku nadzwyczajne zdarzenia skutkujące zmianą warunków zaopatrzenia w paliwa stałe zagrażające bezpieczeństwu energetycznemu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Obecna wyjątkowa sytuacja wynika z większego zapotrzebowania na węgiel, kosztem gazu ziemnego oraz czasowo mniejszej dostępności surowca wynikającej z konieczności zapewnienia dostaw węgla z innych niż Rosja kierunków. Warto w tym miejscu wskazać, iż jak wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych w ostatnich latach pokrycie zapotrzebowania na węgiel energetyczny w sektorze komunalno-bytowym odbywało się przy udziale surowca importowanego do Polski, a wydarzenia z ostatnich miesięcy i zmiana sytuacji geopolitycznej przełożyły się na ograniczenie importu surowców energetycznych na terytorium Unii Europejskiej oraz wzrost ich cen. Mając na uwadze powyższe w zaistniałej sytuacji geopolitycznej, wobec konfliktu za wschodnią granicą kraju wpływającego na zmianę warunków zaopatrzenia w paliwa stałe zagrażającą bezpieczeństwu energetycznemu, mając na względzie interes konsumentów oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, a także komfortu cieplnego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom strony społecznej, jak i rządowej, ze względu na wyższą rację stanu incydentalnie Minister Klimatu i Środowiska w ramach rzeczonego rozporządzenia stworzył możliwość przez okres 60 dni od dnia 29 czerwca 2022 r. wprowadzania do obrotu paliw stałych niespełniających wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Działanie to w krótkim okresie może przyczynić się do obniżenia ceny paliw stałych węglowych i poprawić dostępność węgla dla m.in. gospodarstw domowych. Jak już poinformowano wprowadzona regulacja jest czasowa i obowiązuje przez 60 dni. Po zakończeniu tego okresu przeprowadzona zostanie analiza sytuacji i podjęte zostaną ewentualne dalsze decyzje dotyczące wprowadzenia dodatkowego okresu odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Warto w tym miejscu wskazać, że zarówno przepisy ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, jak i aktów wykonawczych do niej regulują kwestie wprowadzania do obrotu paliw stałych z przeznaczeniem do użycia w gospodarstwach domowych oraz instalacjach spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW i nie odnoszą się wprost do możliwości stosowania - spalania tych paliw m.in. w indywidulanych urządzeniach grzewczych. Natomiast w obecnym stanie prawnym ograniczenia takie w zakresie stosowania poszczególnych rodzajów paliw mogą wynikać z aktów prawa miejscowego przyjmowanych przez władze samorządów województw w trybie art. 96 ustawy z dnia 27 kwietni 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.). Sejmik województwa może wprowadzić, w drodze uchwały, ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Dzięki temu administracja samorządu terytorialnego, może określić na danym terenie, zwłaszcza na którym obserwowane są wieloletnie przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza, w tym szczególnie pyłu PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, dopuszczalne rodzaje i jakości paliw oraz standardy dla urządzeń grzewczych wykorzystywanych w sektorze bytowo-komunalnym. Dotychczas takie ograniczenia lub zakazy zostały wprowadzone w 14 województwach.

Dodatkowo należy poinformować, że Minister Klimatu i Środowiska nie jest odpowiedzialny za kwestie związane z ustaleniem stawek podatku VAT dla paliw stałych. W ramach ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1477) wprowadzono mechanizm rekompensat dla podmiotów sprzedających gospodarstwom domowym paliwa stałe, tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, wydobyte lub wyprodukowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub do niej sprowadzone w okresie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Dodatkowo odbiorcy indywidualni mają możliwość złożenia wniosku o dodatek osłonowy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. 2022 poz. 1, z późn. zm.). Przekazane gospodarstwom domowym wsparcie finansowe może zostać wykorzystane w szczególności na zwiększone koszty energii elektrycznej, gazu ziemnego czy też paliw stałych. Zgodnie z przepisami ww. ustawy, art. 2 ust. 1, dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
 2. osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość jest uzależniona od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Wysokość kwoty dodatku osłonowego, określa art. 2 ust. 5 ww. ustawy, wynosi rocznie:

 1. 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 2. 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 3. 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 4. 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438), wynosi rocznie:

 1. 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 2. 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 3. 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 4. 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jednocześnie należy podkreślić, iż w dniu 19 lipca 2022 r. Rząd przyjął projekt ustawy o dodatku węglowym (UD415). Projektowana regulacja ma na celu zapewnienie wsparcia dla znacznej części gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów paliwa węglowego. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami dodatek węglowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438). O ile prace w Parlamencie nie zmienią zaproponowanych przepisów, dodatek węglowy ma wynosić 3 000 złotych i być przyznawany jednorazowo. Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływał będzie 30 listopada 2022 r., a gmina będzie mieć maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanych środków.

 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
Małgorzata Golińska

Warszawa, 20 lipca 2022 r.

 

Hasła tematyczne: interpelacja, węgiel, ministerstwo klimatu i Środowiska

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...