09.09.2022: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

Ryczałt za samochód obejmuje paliwo - fiskus musiał zmienić zdanie

 

Kwota ryczałtu określona w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje koszty paliwa związane z wykorzystywaniem przez pracownika samochodu służbowego pracodawcy do celów prywatnych. W konsekwencji obciążając pracownika ryczałtowymi kosztami paliwa zużytego do jazd prywatnych należy pomniejszać wysokości ryczałtu określonego w ww. przepisie o wartość ryczałtowych kosztów paliwa zużytego do jazd prywatnych - czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS wydanej pod wyrokach WSA i NSA.

 

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który zamierza zmienić zasady użytkowania samochodów firmowych przez pracowników poprzez usunięcie zapisów dotyczących zobowiązania pracownika do poniesienia:

  • ryczałtowego kosztu paliwa w wysokości 93 zł miesięcznie, tj. kwoty odpowiadającej przejechaniu 300 km miesięcznie z zastosowaniem przelicznika 0,31 zł za 1 km, z zastrzeżeniem możliwości zmiany ceny za paliwo,
  • za każdy dodatkowy kilometr powyżej wskazanego limitu (300 km) po 0,31 zł, jeżeli w ciągu miesiąca kalendarzowego łącznie nastąpiło przekroczenie ryczałtowego kosztu paliwa wskazanego w §3 ust. 1 pkt 2 Umowy.

Jak wyjaśnił przedsiębiorca we wniosku, obciążanie pracownika ryczałtowymi kosztami paliwa zużytego do jazd prywatnych miało potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, które stwierdzały, że ryczałt określony w art. 12 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dalej: ustawa o PIT - obejmuje koszty eksploatacyjne, jak np. wymiana opon, koszty naprawy czy ubezpieczenia, ale nie obejmuje paliwa, które należy uznać za odrębne nieodpłatne świadczenie. Z treści tych interpretacji wynikało iż nieodpłatne świadczenie pracodawcy polegające na umożliwieniu wykorzystania paliwa zakupionego przez pracodawcę do celów prywatnych było traktowane jako odrębne świadczenie, którego wartość należy określić stosując cenę zakupu paliwa poniesioną przez pracodawcę.

Jednak, zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, nieuzasadniony jest podział opłat eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem samochodu na te, które powinny być dodatkowo doliczane do przychodu pracownika obok ryczałtu, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, jak paliwo oraz na te, które nie stanowią odrębnego świadczenia jak np. ubezpieczenie, czy wymiana opon. Wydatki poniesione przez pracodawcę na paliwo do samochodu służbowego, który pracownik wykorzystuje także do celów prywatnych, nie stanowią więc dla pracownika odrębnego nieodpłatnego świadczenia.

W związku z powyższym, by rozwiać swoje wątpliwości, przedsiębiorca zapytał, czy wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustalona w wysokości określonej w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, obejmuje także wydatki na zakup paliwa oraz czy obciążając pracownika ryczałtowymi kosztami paliwa zużytego do jazd prywatnych, należy pomniejszyć wysokość ryczałtu określonego w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT o wartość ryczałtowych kosztów paliwa zużytego do jazd prywatnych.

Zdaniem przedsiębiorcy, wartość nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustalona w wysokości określonej w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, obejmuje także wydatki na zakup paliwa. W sytuacji obciążenia pracownika ryczałtowymi kosztami paliwa zużytego do jazd prywatnych, należy pomniejszyć wysokość ryczałtu określonego w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT o wartość ryczałtowych kosztów paliwa zużytego do jazd prywatnych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z przedsiębiorcą i sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, który uchylił zaskarżoną interpretację - wyrokiem z 15 maja 2019 r. sygn. akt I SA/Bd 180/19. Dyrektor KIS wniósł skargę kasacyjną od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z 20 kwietnia 2022 r., sygn. akt II FSK 2012/19, oddalił tę skargę i wyrok WSA stał się prawomocny.

Dyrektor KIS ponownie rozpatrzył wniosek przedsiębiorcy o wydanie interpretacji indywidualnej i uwzględniając ww. wyroki uznał jego stanowisko za prawidłowe.

Jak czytamy w sierpniowej interpretacji:

Wartość nieodpłatnych świadczeń z tytułu udostępnienia przez pracodawcę pracownikom samochodów służbowych do celów prywatnych, stanowi dla tychże osób przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepisy art. 12 ust. 2a, 2b i 2c ww. ustawy, będą miały zastosowanie wyłącznie, jeśli pracownicy Wnioskodawcy będą korzystać z samochodów służbowych do celów prywatnych bez odpłatności albo za odpłatnością ustaloną na poziomie niższym niż przewidziany w powyższych przepisach.

W uzasadnieniu wyroku z 15 maja 2019 r., sygn. akt I SA/Bd 180/19, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy stwierdził, że:

Szeroką analizę spornego w rozważanej sprawie zagadnienia, w kontekście wskazanego przepisu (art. art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), zawiera wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 2018 r. sygn. akt II FSK 1185/16 (dostępny na stronie internetowej: www.orzeczenia.nsa.gov.pl ), którego wymowę i argumentację skład orzekający w pełni podziela, przyjmując ją za własną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że:

W wyroku tym NSA stwierdził, że w cytowanym przepisie wyraźnie wskazano, że otrzymanym świadczeniem jest „wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych”. Prawodawca jednakże nie precyzuje i nie definiuje ściśle co mieści się pod pojęciem „wykorzystywanie”. Biorąc jednak pod uwagę chociażby fakt, że podobnie skonstruowany ryczałtowy zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych obejmuje wszystkie koszty i wydatki poczynione z tytułu korzystania z pojazdu, zasadnym jest odniesienie tej zasady do interpretacji przepisów regulujących wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych.

Wbrew stanowisku organu, świadczeniem pracodawcy nie jest samo udostępnienie samochodu. Jest nim zapewnienie możliwości jego prawidłowego używania, także i ponoszenie wszystkich niezbędnych wydatków umożliwiających takie używanie tj. kosztów eksploatacji, w tym materiałów eksploatacyjnych, kosztów związanych z zakupem paliwa, czy badań technicznych. Nie ma przy tym żadnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków jakim są wydatki na paliwo uznać za stanowiące odrębne świadczenie.

Na takie rozumienie analizowanego unormowania wskazuje także przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja określania wysokości ryczałtu, który powinien zrekompensować całość wydatków poniesionych w związku z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych. Został on mianowicie powiązany z pojemnością silnika samochodu, tj. odpowiednio dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 jest to kwota 250 zł miesięcznie, a dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 - 400 zł miesięcznie. Jest to parametr warunkujący w pierwszej kolejności zużycie paliwa. Natomiast jego wpływ na wysokość innych kosztów eksploatacyjnych jest znikomy.

NSA przyjął, że przepis art. 12 u.p.d.o.f. nie zawiera ograniczeń dotyczących sposobu korzystania z samochodu, liczby przejechanych kilometrów, używania samochodu do jazd lokalnych, czy też pozamiejscowych. Pracodawca przekazując samochód służbowy, zgodnie z regulaminem jego użytkowania, oddaje poszczególnym pracownikom do użytku pojazd gotowy do jazdy zarówno z zapewnionym paliwem, jak i materiałami eksploatacyjnymi. Korzystanie z samochodu służbowego nie jest przecież możliwe bez paliwa. To tylko potwierdza konstatację, że przepisy ustanawiające ryczałtowy przychód wskazują na czynność „wykorzystania” samochodu służbowego, a nie na „prawo do wykorzystywania.” Tylko wówczas możliwe jest jego skuteczne wykorzystywanie, jeżeli samochód jest w pełni przygotowany do eksploatacji. Odmienne rozwiązanie, wskazujące na wyłączenie paliwa z wydatków związanych z użytkowaniem samochodu służbowego, tj. wskazujące na jego odrębność w konsekwencji stanowiłoby dalsze skomplikowanie w zakresie prowadzenia niezbędnych ewidencji. To z kolei niweczyłoby ideę ryczałtu i założonego nią celu. Przytoczony przepis nie daje podstaw do różnicowania dla celów podatkowych - co czyni organ – kosztów, które mogą być objęte ryczałtem (np. ubezpieczenie, bieżące naprawy i przeglądy) od tych, których ryczałt nie obejmuje (paliwo). To wszystko prowadzi do wniosku, że brzmienie art. 12 ust. 2a u.p.d.o.f. w pełni uzasadnia wykładnię, iż wartość przychodu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje również udostępnienie danemu pracownikowi paliwa, które nie stanowi odrębnego świadczenia.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy:

(…) używanie przez pracownika udostępnionego mu przez pracodawcę pojazdu wiąże się z koniecznością ponoszenia szeregu wydatków eksploatacyjnych, w tym np. związanych z wymianą opon, oleju, dokonaniem przeglądów, zabiegów konserwacyjnych itp. W tym kontekście należy podkreślić, że zasadniczym kosztem, z którym wiąże się użycie pojazdu jest zakup paliwa, bez którego korzystanie z niego do celów zarówno służbowych jak i prywatnych nie będzie możliwe. W sytuacji zatem, gdy przychód z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustalany jest ryczałtowo, bez podziału na poszczególne koszty, które przy zwykłym używaniu pojazdu należy ponieść i jednocześnie analizowany przepis nie wyłącza z tej kwoty wydatków na paliwo, to należy przyjąć, że określona ryczałtowo wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje wszystkie wydatki związane z normalną eksploatacją samochodu, w tym także na zakup paliwa.

W opinii Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy:

Nieuprawnione jest w związku z tym nawiązywanie przez organ do usług np. wynajmu samochodów, gdzie istnieje obowiązek zwrotu pojazdu z takim samym poziomem paliwa lub pokrycia kosztów jego zużycia. Z istoty rzeczy, sama idea ryczałtowego ustalania wartości nieodpłatnego świadczenia oznacza, że nie odzwierciedla ona rzeczywistych kosztów związanych z używaniem pojazdu, do czego niezbędne byłoby gromadzenie przez pracownika wszystkich dokumentów obrazujących faktyczne wydatki i prowadzenie stosownych ewidencji. Taki obowiązek nie wynika z omawianych przepisów. Co więcej, gdyby wolą ustawodawcy było wyłączenie kosztów paliwa z regulacji art. 12 ust. 2a u.p.d.o.f., to uczyniłby to, np. poprzez użycie w przepisie sformułowania „z wyłączeniem kosztów zakupu paliwa”, bądź zwrotu równoważnego, tak jak zrealizował to w przypadku innych przepisów ustawy (np. art. 12 ust. 7 czy art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b) u.p.d.o.f. ).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zaznaczył także, że:

(…) nawiązanie przez organ w interpretacji do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13 jest o tyle nietrafne, że w sprawie nie jest sporne wystąpienie przesłanek determinujących uzyskanie nieodpłatnego świadczenia, do której to kwestii odnosi się wymieniony prejudykat. Sporna jest natomiast kwestia, czy wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje również koszty zakupu paliwa, co stanowiło kluczowe zagadnienie wydanej interpretacji.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy:

W tej kwestii, skład orzekający ze względów uprzednio podanych uznaje za prawidłowe stanowisko skarżącego, iż wartość nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustalona ryczałtowo w wysokości określonej w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, obejmuje także wydatki na zakup paliwa. W konsekwencji, w sytuacji obciążenia pracownika ryczałtowymi kosztami paliwa zużytego do jazd prywatnych, należy pomniejszyć wysokość ryczałtu określonego w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT o wartość ryczałtowych kosztów paliwa zużytego do jazd prywatnych. Rację ma również skarżący, iż podane przepisy mają zastosowanie w każdym przypadku ustalania wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.

Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 20 kwietnia 2022 r. sygn. akt II FSK 2012/19 oddalającym skargę kasacyjną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że:

Skład orzekający w niniejszej sprawie podzielił argumentację, która w całości odwoływała się do poglądu zaprezentowanego w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2018 r., II FSK 2430/16, Lex nr 2562239 oraz z dnia 8 stycznia 2019 r., II FSK 3642/16, CBOSA, który Sąd orzekający podziela.

W opinii Naczelnego Sądu Administracyjnego:

(…) organ podatkowy na skutek błędnej interpretacji art. 12 ust. 2a) u.p.d.o.f. naruszył przepis prawa materialnego w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy przez jego niewłaściwą wykładnię oraz nieprawidłowe uznanie, że w przedstawionym stanie faktycznym ryczałtowo określona wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje wyłącznie koszty pracodawcy wynikające z udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych z wyłączeniem z zakresu zastosowania art. 12 ust. 2a) u.p.d.o.f. do kosztów zakupu paliwa.

Mając na uwadze powyższe Dyrektor KIS stwierdził, że kwota ryczałtu określona w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje koszty paliwa związane z wykorzystywaniem przez pracownika samochodu służbowego pracodawcy do celów prywatnych. W konsekwencji obciążając pracownika ryczałtowymi kosztami paliwa zużytego do jazd prywatnych należy pomniejszać wysokości ryczałtu określonego w ww. przepisie o wartość ryczałtowych kosztów paliwa zużytego do jazd prywatnych.

 

Interpretacja indywidualna z 24 sierpnia 2022 r., sygn. 0115-KDIT2-2.4011.443.2018.13.ŁS - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: paliwo, samochód służbowy, pracownik, interpretacja indywidualna, ryczałt na samochód, podatek dochodowy od osób fizycznych (pit)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...