Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

25.01.2021

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - odliczanie składek ZUS

Opłacam zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów. Czy mam możliwość odliczenia od przychodów składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne? Jak tak, to w jaki sposób mogę je prawidłowo rozliczyć?

Podatnik rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ma możliwość odliczenia od przychodu składek wpłacanych co miesiąc na ubezpieczenia społeczne (wypadkowe, emerytalne, rentowe i chorobowe), a także odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

Jak już wspomnieliśmy na wstępie, podatnik opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może odliczyć od przychodów składki określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe oraz osób z nim współpracujących, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Uwaga: Jeżeli podatnik uzyskuje przychody opodatkowane różnymi stawkami, i dokonuje odliczeń od przychodów, odliczeń tych dokonuje od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.

Składki na ubezpieczenia społeczne odliczamy od przychodu. Pomniejszają one podstawę opodatkowania, od której wyliczamy podatek. Kwota składek stanowi określony w zależności od rodzaju składki procent minimalnej podstawy wymiaru składek, czyli 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (jeżeli przedsiębiorca nie jest uprawniony do ulgi w ZUS).

 


Przeczytaj także:

Składki ZUS przedsiębiorcy: Ulga na start, preferencyjne składki czy działalność nieewidencjonowana?


 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2021 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3155,40 zł (60% kwoty 5259 zł, tj. kwoty przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w 2021 r.). Od tej kwoty wyliczamy składki na poszczególne ubezpieczenia społeczne, które są następujące:

  • 1,67%* - ubezpieczenie wypadkowe = 3155,40 zł x 1,67% = 52,70 zł
  • 19,52 % - ubezpieczenie emerytalne = 3155,40 zł x 19,52% = 615,93 zł
  • 8% - ubezpieczenie rentowe = 3155,40 zł x 8% = 252,43 zł
  • 2,45% - ubezpieczenie chorobowe = 3155,40 zł x 2,45% = 77,31 zł

Po zsumowaniu kwota składek wynosić będzie 998,37 zł i tę kwotę odejmujemy od wartości miesięcznego przychodu.

* składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek zatrudniających do 9 ubezpieczonych.

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o ile nie została odliczona od podatku dochodowego. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne obniża nam ryczałt. Podstawa wymiaru składki to 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.

I tak, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 4242,38 zł (75% kwoty 5656,51 zł), natomiast składka na to ubezpieczenie wynosi 9% tej podstawy, czyli 381,81 zł (jest to kwota przekazywana do ZUS-u). Z kolei kwota składki, o którą zmniejsza się podatek wynosi: 4242,38 zł x 7,75% = 328,78 zł.

Aktualne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne można znaleźć tutaj.

Na koniec przedstawimy przykład wyliczenia należnego podatku. Przypomnijmy, że aby go wyliczyć, od wartości przychodu odejmujemy wartość składek na ubezpieczenia społeczne, a następnie mnożymy wynik przez odpowiednią stawkę ryczałtu. Od kwoty, którą uzyskamy, odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Przykład:

Przychód uzyskany w kwietniu 2021 r. = 8200 zł

Całość przychodów opodatkowana jest stawką ryczałtu 17%.

  1. Składka na ubezpieczenia społeczne w marcu 2021 r., opłacona 10 kwietnia 2021 r. wynosi 998,37 zł (patrz wyżej).
  2. Podstawa opodatkowania = przychód – ubezpieczenia społeczne = 8200 zł – 998,37 zł = 7201,63 zł, a po zaokrągleniu do pełnego złotego 7202 zł.
  3. Ryczałt = podstawa opodatkowania x stawka ryczałtu = 7202 zł x 17% = 1224,34 zł.
  4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru)  = 328,78 zł (patrz wyżej).

Podatek dochodowy należny urzędowi skarbowemu = ryczałt – ubezpieczenie zdrowotne = 1224,34 zł - 328,78 zł = 895,56 zł, po zaokrągleniu do pełnego złotego jest to 896 zł.

Ryczałt należy wpłacać na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania.

 

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy

 

Możliwość podatkowego rozliczenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy mają tylko przedsiębiorcy, których dochody opodatkowane są według skali podatkowej lub podatkiem liniowym.

Składki te nie mogą być odliczane od dochodu. Wynika to z tego, że w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 30c ust. 2 ustawy o PIT jest mowa jedynie o odliczaniu składek określonych w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy wynika natomiast z ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, składek na Fundusz Solidarnościowy z ustawy z 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

Zapłacone składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy są kosztem uzyskania przychodów. Wynika to a contrario z art. 23 ust. 1 pkt 55a ustawy o PIT, zgodnie z którym nieopłacone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki na ubezpieczenie społeczne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Na podstawie art. 23 ust. 3d ww. ustawy przepis ten ma zastosowanie także do składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

 

Redakcja podatki.biz

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz