07.09.2020: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

Ryczałt od najmu. Wybór bez oświadczenia, ale trzeba pilnować terminów

Za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego - złożenie zeznania PIT-28. Zatem, jedynie w sytuacji, gdy pierwszy przychód podatnik osiągnął w grudniu, skuteczny będzie wybór opodatkowania w formie ryczałtu poprzez złożenie ww. zeznania. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się podatniczka, która posiada mieszkanie w bloku, który wynajęła w maju 2019 r. Uzyskuje ona przychody z tytułu pracy oraz od maja 2019 r. z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego, nie prowadzi działalności gospodarczej. W związku z wynajmem ww. lokalu pierwszy przychód otrzymała w maju 2019 r. w wysokości 600 zł. W związku z niewiedzą nie złożyła oświadczenia o wyborze formy opodatkowania przychodów z tytułu najmu lokalu za 2019 r., jednak określiła ją składając w dniu 3 marca 2020 r. PIT-28 za 2019 r. oraz dokonała jednorazowej wpłaty za okres od maja do grudnia 2019 r. w wysokości 408 zł (600 zł x 8,5% x 8 miesięcy). Jednocześnie wpłaciła podatek w dniu 3 marca 2020 r. za okres styczeń - luty 2020 r. po 51 zł miesięcznie.

Podatniczka chciała wiedzieć czy może przychody uzyskane z tytułu prywatnego najmu lokalu mieszkalnego opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5% za rok podatkowy 2019, jak i za 2020 r. Jej zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że uzyskany przychód z tytułu najmu za 2019 r. powinien zostać opodatkowany na zasadach ogólnych. Natomiast w 2020 r. podatniczka może przychody z najmu opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

W wydanej interpretacji organ podatkowy wyjaśnił:

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy - odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1:

  • pkt 3 - pozarolnicza działalność gospodarcza,
  • pkt 6 - najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Stosownie do treści art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy wybiorą opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne: osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Warunkiem skorzystania z ryczałtowanej formy opodatkowania przychodów z najmu jest, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, złożenie pisemnego oświadczenia o jej wyborze. Przepis ten stanowi, że pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Stosownie do art. 9 ust. 4 ww. ustawy, w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego - złożenie zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2.

Zaznaczyć należy, że z treści cyt. wyżej art. 9 ust. 4 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r. nie wynika, aby o skuteczności wyboru formy opodatkowania w odniesieniu do przychodów z najmu decydowało dokonanie pierwszej wpłaty w terminie, tj. do dnia 20 następnego miesiąca, za który ryczałt ma być opłacony. Taki wymóg wynikał z cyt. przepisu w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2019 r. W obecnym brzmieniu przepis nie uzależnia skuteczności wyboru ryczałtu, jako formy opodatkowania, od terminowego dokonania wpłaty na ryczałt, o ile wpłata na ryczał dokonywana jest w danym roku podatkowym, do którego odnosi się wybór formy opodatkowania. Jedynie w sytuacji, gdyby pierwszy przychód podatnik uzyskał w grudniu, to za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się - złożenie zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2.

Zatem, podatniczka dokonując w marcu 2020 r. wpłaty na ryczałt z tytułu przychodów uzyskanych od maja 2019 r. do grudnia 2019 r. nie dokonała skutecznego wyboru opodatkowania w formie ryczałtu za rok 2019. W niniejszej sprawie pierwszy przychód został osiągnięty w maju 2019 r., natomiast wpłata na ryczałt została dokonana w następnym roku, tj. w marcu 2020 r. wraz ze złożeniem zeznania PIT-28 za 2019 r. Z powyższego przepisu art. 9 ust. 4 wynika, że jedynie w sytuacji, gdy pierwszy przychód podatnik osiągnął w grudniu, skuteczny będzie wybór opodatkowania w formie ryczałtu poprzez złożenie zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy.

Wobec powyższego, mając na uwadze literalne brzmienie przepisu art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, fakt dokonania wpłaty na poczet ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w następnym roku podatkowym nie może zostać uznany za skuteczny wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z uwagi na to, przychody osiągnięte w roku podatkowym 2019 ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie mogą zostać opodatkowane przez podatniczkę zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5%.

W tej sytuacji, uzyskany przychód z tytułu najmu za 2019 r. powinien zostać opodatkowany na zasadach ogólnych, o czym stanowi art. 9a ust. 6 w związku z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast odnosząc się do roku 2020 - mając na uwadze treść powołanego wyżej art. 9a ust. 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - wskazać należy, że wpłaty na poczet ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu przychodów z najmu uzyskanych w 2020 r. podatniczka dokonała w marcu 2020 r., tak więc wpłata ta (jako pierwsza wpłata dokonana w roku podatkowym) jest równoznaczna z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy. Zatem w 2020 r. podatniczka może osiągnięte przychody z tytułu najmu opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tj. wg stawki 8,5% od uzyskanych przychodów do kwoty 100 000 zł, a od nadwyżki ponad tę kwotę wg stawki 12,5%

Interpretacja indywidualna z 18 sierpnia 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.483.2020.3.MM - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, najem prywatny, pit-28, interpretacja indywidualna, wybór formy opodatkowania

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...