18.08.2022: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa

Ryczałt od najmu w działalności: Przychód z refakturowanych mediów

 

W sytuacji prowadzenia najmu w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, zarówno, gdy wydatki z tytułu opłat eksploatacyjnych wynikających ze zużycia prądu, wody i gazu (kosztów zużycia mediów) są uwzględnione w kwocie czynszu, jak i w przypadku ich refakturowania odrębnie od czynszu, uzyskany przychód z tego tytułu zaliczany jest do przychodów z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się podatnik będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Przychody z działalności gospodarczej opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w wysokości 5,5% za roboty budowlane oraz 8,5% za najem do kwoty 100 000 zł, natomiast powyżej kwoty 100 000 zł, według stawki 12,5%. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik wynajmuje lokal pod działalność usługową. Posiada zawartą umowę najmu, która wiąże się z wystawianiem refaktur za energię elektryczną, gaz ziemny oraz wodę. Podatnik wystawia ww. refakturę raz na kwartał. W umowie najmu wyszczególnione są opłaty, które będą naliczane obok czynszu za najem. Zużycie energii elektrycznej oraz wody wskazują poszczególne podliczniki. Zużycie gazu ziemnego obliczane jest proporcjonalne według współczynnika wynajmowanej powierzchni. Każda refaktura wystawiana jest na podstawie kwoty wynikającej z wysłanej podatnikowi faktury przez dostawcę energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz wody. Przedsiębiorca nie nalicza marży i nie czerpie zysku z wystawiania ww. refaktur. Kwoty otrzymywane w wyniku refakturowania w całości przekazuje dostawcy odpowiednio energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz wody.

Podatnik chciał wiedzieć, czy refaktury wystawiane najemcy za energię elektryczną, gaz ziemny oraz wodę, stanowią przychód podatkowy, i czy powinien być odprowadzony od nich podatek. Jego zdaniem, refaktury za energię elektryczną, gaz ziemny oraz wodę, nie stanowią przychodu podatkowego i nie powinien być odprowadzany od nich podatek, ponieważ nie czerpie on zysku z wystawiania ww. refaktur, nie nalicza marży, a kwoty uzyskane z tego tytułu przekazuje w całości odpowiednio dostawcy energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz wody.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z przedsiębiorcą. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Zasady opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne uregulowane zostały w przepisach ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do art. 5b ust. 1 ww. ustawy za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
  2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;
  3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W tym miejscu wskazać należy, że umowa najmu została uregulowana w przepisach art. 659-692 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz ten może być oznaczony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju.

W ramach zobowiązania najemcy, strony umowy mogą postanowić, że koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu będą rozliczane odrębnie. Świadczenia takie mogą być rozliczane na podstawie tzw. refaktur, not obciążeniowych, bądź w inny umówiony sposób.

Zgodnie zaś z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W sytuacji prowadzenia najmu w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, zarówno, gdy wydatki z tytułu opłat eksploatacyjnych wynikających ze zużycia prądu, wody i gazu (kosztów zużycia mediów) są uwzględnione w kwocie czynszu, jak i w przypadku ich refakturowania odrębnie od czynszu, uzyskany przychód z tego tytułu zaliczany jest do przychodów z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe, opłaty eksploatacyjne związane z energią elektryczną, gazem ziemnym i wodą (koszty zużycia mediów) w przypadku ich refakturowania przy najmie opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym w ramach działalności gospodarczej, stanowią przychód z działalności gospodarczej i przedsiębiorca powinien odprowadzić od tego przychodu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Reasumując, zarówno kwota czynszu najmu, jak i należności z tytułu opłat eksploatacyjnych wynikających ze zużycia energii elektrycznej, gazu ziemnego i wody, uiszczane przez najemców, na podstawie refakturowanych faktur, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

Interpretacja indywidualna z 4 sierpnia 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.417.2022.2.ISL - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, działalność gospodarcza, refakturowanie, media, najem, interpretacja indywidualna

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...