22.09.2022: Legislacja: Projekty ustaw, Projekty rozporządzeń

Rozporządzenie ws. przesyłania deklaracji i podań bez PCC-2, SD-2 i podań

W związku z wyodrębnieniem z portalu podatkowego e-Urzędu Skarbowego z dniem 23 września 2022 r. wykreśla się z treści rozporządzenia odesłań do deklaracji i podań, które są składane przez zalogowanego użytkownika e-Urzędu Skarbowego. Dotyczy to deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2), deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (SD-2) oraz podań w sprawach innych niż dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Zagadnienia związane ze składaniem ww. pism będą regulowane w rozporządzeniach wydanych na podstawie przepisów szczególnych dotyczących e-Urzędu Skarbowego (tj. art. 35b ust. 6 i art. 35d ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej dodanymi ustawą z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową).

Uchylony zostaje także § 7 ust. 2 zmienianego rozporządzenia, gdyż przewiduje możliwość składania i podpisywania przez użytkownika korzystającego z usług e-Urzędu Skarbowego (udostępnianych obecnie w ramach portalu podatkowego) podań sprawach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Zagadnienie to jest regulowane w art. 35d ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz zostało objęte rozporządzeniem wydawanym na podstawie art. 35d ust. 7 tej ustawy. tj. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego (Dz.U. poz. poz. 1453, z późn. zm.).

Zmiany objęte rozporządzeniem mają wyłącznie charakter porządkowy i wchodzą w życie 23 września 2022 r.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. poz. 1983), które zmienia rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2021 r. poz. 52, 285, 1183 i 1785 oraz z 2022 r. poz. 554)

 

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: sd-2, e-urząd skarbowy, pcc-2

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...