Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

12.07.2017

Rozliczenie zaliczek na usługi budowlane otrzymanych przed 1 stycznia 2017 r.

Pytanie: Czy spółka musi korygować VAT za wystawione faktury zaliczkowe w 2016 r., czy stosując zasadę lex retro non agit wystawia tylko fakturę końcową na nowych zasadach, czyli z odwrotnym obciążeniem?

Spółka świadczy usługi ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budowy pasów startowych o numerze PKWiU 42.11.20.0. Spółka jest podatnikiem czynnym VAT - metoda kasowa (jako mały podatnik), jak również kontrahent, dla którego świadczy usługi jest podatnikiem czynnym VAT. Usługi, które wykonuje, świadczy dla generalnego wykonawcy robót. Od roku 2017 usługi budowlano-montażowe świadczone przez podwykonawcę należy fakturować jako usługi z odwrotnym obciążeniem VAT.

W roku 2016 spółka otrzymała trzy zaliczki, tj. 1 września, 30 września oraz 23 listopada 2016 r. Na te wszystkie zaliczki spółka wystawiła faktury zaliczkowe zawierające 23% VAT. 2 stycznia 2017 r. otrzymała czwartą zaliczkę, którą udokumentowała fakturą zaliczkową z odwrotnym obciążeniem, czyli na nowych zasadach (wszystkie te zaliczki dotyczą jednego i tego samego zlecenia). Po zakończeniu zlecenia zostanie wystawiony protokół końcowy robót i faktura końcowa. Planowana data zakończenia zlecenia to 30 kwietnia 2017 r.

Odpowiedź:

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2024), dalej „ustawa zmieniająca”, którą ustawodawca wprowadził szereg zmian w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług. Zmiany te dotyczą m.in. sposobu rozliczania podatku w przypadku świadczenia usług budowlanych.

Według art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
  2. usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

W załączniku nr 14 do ustawy o VAT pod poz. 4 wymienione są „Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych”, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 42.11.20.0.

W myśl obowiązującego od 1 stycznia 2017 r. art. 17 ust. 1h ustawy o VAT, w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy, w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Podsumowując, mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie przy rozliczaniu podatku z tytułu świadczenia usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48), objętych wskazanymi w tym załączniku symbolami PKWiU, przez podwykonawcę. Podwykonawcą będzie każdy podmiot będący usługodawcą, który nie jest generalnym wykonawcą w ramach danej inwestycji budowlanej, przyjmującym zlecenie wykonania tej inwestycji bezpośrednio od inwestora.

A zatem, rozliczanie podatku na zasadzie mechanizmu odwróconego obciążenia ma zastosowanie jeśli spełnione są następujące warunki:

  • usługodawca i usługobiorca są podatnikami VAT czynnymi,
  • usługodawca jest podwykonawcą usługobiorcy, czyli usługodawca nie jest generalnym wykonawcą usług i jego sprzedaż nie jest zwolniona na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy,
  • świadczenie dotyczy usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48), objętych wskazanymi tam symbolami PKWiU.

Transakcja nie może być rozliczana w sposób niejednolity

Sposób rozliczenia podatku w sytuacji, gdy zlecenie na wykonanie robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy oraz częściowe płatności (zaliczki) miały miejsce w 2016 r. natomiast zakończenie robót i rozliczenie końcowe nastąpi w 2017 r., wynika z poniższych przepisów wyżej cytowanej ustawy zmieniającej z dnia 1 grudnia 2016 r.

Zgodnie z art. 5 ustawy zmieniającej, przepisy art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia br., stosuje się do usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, które zostały wykonane od 1 stycznia 2017 r. W celu ustalenia momentu wykonania usług stosuje się przepisy art. 19a ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1.

W przypadku uiszczenia przed dniem 1 stycznia 2017 r. całości lub części zapłaty na poczet dokonanych od tego dnia dostaw towarów lub świadczenia usług, dla których podatnikiem od dnia 1 stycznia 2017 r. stał się nabywca zgodnie z nowym brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy o VAT, korekty rozliczenia tej zapłaty dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym dokonano dostawy tych towarów lub wykonano tę usługę (art. 8 ustawy zmieniającej).

Mając na uwadze powyższe, podatek należny wynikający z faktur zaliczkowych wystawionych przed dniem 1 stycznia 2017 r., dotyczących robót budowlanych sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 42.11.20.0 (wymienionych w poz. 4 załącznika nr 14 do ustawy o VAT), wykonywanych na rzecz generalnego wykonawcy, które – zgodnie z planem – zostaną zakończone 30 kwietnia 2017 r., spółka będzie zobowiązana skorygować w rozliczeniu za okres, w którym usługa zostanie wykonana. Fakturę końcową dokumentującą wykonanie powyższych robót, należy wystawić przy uwzględnieniu zasady odwrotnego obciążenia.

Należy wyjaśnić, że obowiązek dokonania korekty podatku dotyczącego zaliczek otrzymanych przed 1 stycznia 2017 r. (które zostały rozliczone na zasadach ogólnych), wiąże się z tym, że transakcja nie może zostać rozliczona w sposób niejednolity. Nie może bowiem zaistnieć sytuacja, że podatek należny od części transakcji będzie rozliczony przez usługodawcę (na zasadach ogólnych) i od części przez usługobiorcę (przy zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia).

(Interpretacja indywidualna z 13 kwietnia 2017 r., sygn. 0115.KDIT1-3.4012.26.2017.1.APR - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej)

Janina Orzechowska

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz