Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

06.07.2017

Rozliczenie wynagrodzenia w razie zakończenia umowy o pracę

Pytanie: Poza stałą pensją miesięczną pracownik otrzymuje premię kwartalną naliczaną w stosunku do obrotu zrealizowanego przez cały dział handlowy firmy (wypłacana w ciągu 10 dni po zakończeniu kwartału, za który przysługuje). Na podstawie porozumienia stron z dniem 24 kwietnia nastąpi rozwiązanie umowy o pracę z tą osobą. Pracownik nie wykorzysta należnego urlopu więc wypłacony będzie również ekwiwalent za urlop. Wynagrodzenia wypłacamy jednak do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługują. Kiedy powinniśmy wypłacić wszystkie należności? Czy możemy zaczekać z jakimkolwiek rozliczeniem na dzień wypłaty wynikający z naszych regulacji wewnętrznych?

Odpowiedź:

Nie, przyjęty w przepisach wewnętrznych termin wypłaty wynagrodzenia dotyczy osób pozostających w stosunku pracy. Przy rozwiązaniu stosunku pracy jest inaczej. Ostatni dzień zatrudnienia powinien wyznaczać do zasady datę graniczną nie tylko samego naliczenia wynagrodzenia ale również jego wypłaty. W odniesieniu do wynagrodzenia stałego nie wiąże już termin wypłaty przyjęty w przepisach wewnętrznych. 24 kwietnia powinniście się Państwo z pracownikiem rozliczyć w zakresie tych świadczeń, które są stałe i w wysokości możliwej do ustalenia.

Premia dla zwolnionego pracownika

Pracownik ma jednak prawo poza wynagrodzeniem zasadniczym (stałym miesięcznym) do kwartalnej premii. Jej wysokość nie tylko jest zmienna ale przede wszystkim nie wynika tylko z działań samego pracownika ale zespołu osób. Nie ma zatem możliwości wypłaty w tym dniu należnej tej osobie części premii w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w tym kwartale. Oczywiście nie można pracownika pozbawić tego świadczenia skoro jest ono roszczeniowe, wyliczane jako określony procent od obrotu zrealizowanego przez dział, w którym przepracował część kwartału (o ile nie ma szczególnych regulacji wewnętrznych dotyczących np. minimalnego okresu przepracowanego dla uzyskania prawa do premii itp.). Premia zostanie wypłacona w terminie przyjętym dla jej wypłaty w regulaminie.

Tak też wskazał minister pracy w odpowiedzi na interpelację poselską nr 17841 (pismo z dnia 16 września 2010 r.):

(…) Dzień, w którym dochodzi do ustania stosunku pracy, powinien być również dniem wypłaty należnego pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Ustanie zatrudnienia oznacza bowiem zerwanie dotychczasowej więzi prawnej między stronami stosunku pracy i zobowiązuje je do wzajemnego »rozliczenia się« z obowiązków wynikających z zakończonej umowy. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy, wynikającym z zatrudniania pracownika, jest wypłacanie mu wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Ponieważ wynagrodzenie należy się pracownikowi, nie zaś byłemu pracownikowi, jestem zdania, że w przypadku ustania zatrudnienia wypłaty wynagrodzenia należy dokonać najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy. Wypłata wynagrodzenia w terminie późniejszym, już po ustaniu zatrudnienia, jest, moim zdaniem, możliwa jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego do dnia ustania zatrudnienia nie jest możliwe z przyczyn obiektywnych. (…)

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop

Dniem wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za urlop jest dzień rozwiązania stosunku pracy (24 kwietnia). W wyroku z 29 marca 2001 r., I PKN 336/00 (OSNP 2003/1/14) Sąd Najwyższy podkreślił, że z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. W tym też dniu rozpoczyna bieg termin przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane w naturze, a nieprzedawnione urlopy wypoczynkowe.

Marek Rotkiewicz


Zobacz także:

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2017 r.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz