15.04.2016: Facebook

Rozliczenie wydatków na zakup roweru

To, jakie wydatki nie są uznane przez ustawodawcę za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.

Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku koszt taki będzie stanowił koszt uzyskania przychodów. Zgodnie bowiem z ogólną zasadą, wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT (art. 15 ust. 1 ustawy o CIT), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 (art. 16 ust. 1).

Wskazany w tym przepisie związek może mieć zarówno charakter bezpośredni, jak i pośredni. Związek bezpośredni wystąpiłby wówczas, gdyby nabywany rower stanowił towar handlowy przeznaczony do dalszej odsprzedaży. W sytuacji zaś, gdy wydatek mógłby mieć pośredni związek z celem, jakim jest osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów – wtedy odpowiedź na pytanie, czy przedsiębiorca ma prawo ujęcia go w kosztach uzyskania przychodów, zależy od konkretnych okoliczności.

Obowiązek wykazania zasadności wydatku na zakup roweru

Podatnik, który zdecyduje się na ujęcie w kosztach uzyskania przychodów wydatku na zakup roweru, musi mieć na uwadze to, co zostało podkreślone w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 sierpnia 2004 r., sygn. akt FSK 356/04:

Z chwilą bowiem zakwestionowania zaliczenia przez organy podatkowe konkretnego wydatku, jako niebędącego kosztem uzyskania przychodów, na podatniku ciąży obowiązek wykazania, iż zamiar poniesionych wydatków był obiektywnie związany z osiągniętym lub nawet zamierzonym przychodem. (...) Skutki materialnoprawne w postaci potrącenia z przychodu wydatków poniesionych w celu jego osiągnięcia mogą nastąpić bowiem jedynie wtedy, gdy podatnik przedstawi lub wskaże źródła bądź środki dowodowe, które umożliwią organowi podatkowemu przeprowadzić dowód na okoliczność ich faktycznego poniesienia w celu osiągnięcia przychodu oraz związku pomiędzy poniesionym wydatkiem a osiągniętym lub zamierzonym przychodem.

Niekiedy nie ma żadnych wątpliwości, że rower jest niezbędny w prowadzonej działalności. Będzie tak w przypadku kurierów rowerowych czy pracowników firm świadczących usługi konserwatorskie na osiedlach mieszkaniowych.

Warto przypomnieć też interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 6 marca 2008 r., nr ITPB1/415-802/08/MM, w której organ podatkowy przyznał rację wnioskodawcy będącemu lekarzem, iż kosztem uzyskania przychodów może być rower, który został zakupiony w celu dojazdów do czterech gabinetów lekarskich, w których lekarz ten świadczy usługi. Jak wskazał wnioskodawca: (...) chciałby dojeżdżać rowerem do gabinetów lekarskich, ponieważ pomiędzy nimi są niezbyt duże odległości, a przejazd samochodem (szczególnie w okresach szczytu) jest bardzo utrudniony i trwa dłużej niż przejazd rowerem. Argumentacja zawarta w tej interpretacji niewątpliwie może dotyczyć wielu innych przedsiębiorców.

Podkreślić należy, że nie ma żadnych przeszkód – o ile rzeczywiście rower miałby być przydatny w działalności gospodarczej – aby został on ujęty w kosztach uzyskania przychodów w sytuacji, gdy przedsiębiorca wykorzystuje również samochód: własny, użyczony czy leasingowany. Każdy z tych środków transportu może być bowiem używany w innych okolicznościach.

Amortyzacja roweru

Jeśli wartość początkowa roweru wykorzystywanego przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą będzie wyższa niż 3500 zł, a jednocześnie przewidywany okres jego używania będzie dłuższy niż rok, wtedy trzeba ująć rower w ewidencji środków trwałych i amortyzować. Rower należy uznać za pozostały środek transportu, sklasyfikowany pod symbolem 79 w Klasyfikacji Środków Trwałych. Roczna stawka amortyzacji w tym wypadku wynosi 18%.

Jeśli zaś podatnik spełnia warunki umożliwiające mu dokonywanie jednorazowej amortyzacji, a te określone są w art. 22k ust. 7 ustawy o PIT (art. 16k ust. 7 ustawy o CIT), wówczas ma możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej roweru.

Podatek naliczony od zakupu roweru

Mimo że rower jest środkiem transportu, to jednak nie jest pojazdem samochodowym, a to oznacza, że jeśli tylko wykorzystywany jest do wykonywania czynności opodatkowanych, możliwe jest odliczenie podatku naliczonego wykazanego na fakturze.

Izabela Rutkowska

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...