Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

29.08.2019

Rozliczenie VAT z faktury korygującej przy braku odliczenia z faktury pierwotnej

Przedsiębiorca, który otrzymał najpierw fakturę korygującą nie może dokonać zmniejszenia kwoty podatku naliczonego bez ujęcia najpierw faktury pierwotnej. Praktyczną wskazówką dla podatnika jak prawidłowo zachować się w takiej sytuacji jest wystąpienie do sprzedawcy o wystawienie duplikatu faktury pierwotnej następnie zaś faktury korygującej. 

Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

  • udzielono obniżki ceny w formie rabatu,
  • udzielono opustów i obniżek cen,
  • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
  • dokonano zwrotu podatnikowi całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy,
  • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub jakiejkolwiek innej pozycji faktury,

wystawić należy fakturę korygującą.

Przyczyna korekty decyduje o tym, czy wystawienie faktury korygującej przynosi zmniejszenie czy zwiększenie zobowiązania podatkowego a od kierunku korekty uzależniony jest sposób rozliczenia takiego dokumentu w deklaracji VAT.

Czynny podatnik VAT ma co do zasady prawo odliczyć VAT od nabytych towarów i usług w zakresie w jakim są one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i pod warunkiem nie zajścia przesłanek negatywnych odliczenia wskazanych w art. 86 ust. 1 i art. 88 ustawy o VAT. Kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, a także dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do odliczenia w myśl art. 86 ust. 10-13a powołanej ustawy:

  • powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę,
  • przysługuje za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych o ile podatnik nie dokonał odliczenia w sposób wskazany powyżej,
  • przysługuje poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do odliczenia VAT, nie później niż w ciągu 5 lat licząc od początku (bądź końca) roku, w którym prawo to powstało jeżeli podatnik nie dokonał rozliczenia w żaden z powyżej wskazanych sposobów.

Termin rozliczenia korekty

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT, dokumentującej m.in. wartość zwróconych towarów, jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym fakturę korygującą otrzymał. Warto podkreślić, że miesiąc ten jest jedynym okresem, w którym istnieje uprawnienie do takiego odliczenia. Podatnicy VAT nie mają możliwości skorygowania podatku w dwóch kolejnych następujących po miesiącu wpływu faktury korygującej do firmy okresach rozliczeniowych (jak przy fakturach pierwotnych).

Zatem, jeżeli podatnik otrzymał fakturę w kwietniu i odliczył z niej podatek naliczony a następnie otrzymał korektę zmniejszającą naliczony w niej podatek w czerwcu obowiązek korekty dotyczyć będzie miesiąca otrzymania korekty a więc czerwca. Nie można w takim przypadku skorygować podatku naliczonego za jeden z dwóch okresów rozliczeniowych po miesiącu otrzymania korekty, tj. w lipcu lub sierpniu. Dojdzie bowiem do zawyżenia naliczonego podatku za miesiąc otrzymania korekty, tj. za czerwiec, i jego zaniżenia w rozliczeniu za miesiąc, w którym nastąpiło błędne odliczenie podatku, czyli za lipiec bądź sierpień.

Gdy brak korygowanej faktury

Czasem może zdarzyć się sytuacja, gdy pierwszym dokumentem otrzymanym przez przedsiębiorcę będzie faktura korygująca. Faktura pierwotna trafia zaś do niego w drugiej kolejności. Może to być wynikiem np. zagubienia faktury pierwotnej.

Regulacja przedstawiona wyżej nie dotyczy przypadków gdy podatnik nie dokonał odliczenia naliczonego podatku z pierwotnej faktury. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 19a zdanie drugie powołanej ustawy, jeżeli vatowiec nie obniżył kwoty podatku należnego wykazanego w fakturze, której dotyczy korekta, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturze uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia. Vatowiec, który najpierw otrzymał fakturę korygującą nie może dokonać więc zmniejszenia kwoty podatku naliczonego bez ujęcia najpierw faktury pierwotnej.

Rozwiązanie art. 86 ust. 19a jest jak najbardziej słuszne, bowiem przy jego braku podatnik zobowiązany byłby do obniżenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę korygującą, pomimo że nie dokonał odliczenia podatku naliczonego z faktury pierwotnej. Takiego działania nie można by uznać za prawidłowe z punktu widzenia rzetelności rozliczania VAT.

Wyżej opisane otrzymanie faktury korygującej w czerwcu, gdy jeszcze nie miało miejsce odliczenie „pierwotnego” podatku naliczonego ani w kwietniu ani w maju sprawia, że podatnik nie ma obowiązku skorygowania podatku naliczonego w miesiącu otrzymania korekty faktury pierwotnej a więc w czerwcu. Brak takiej powinności wynika z tego, że podatnik nie skorzystał z odliczenia za miesiące wcześniejsze. Nie ma zatem konieczności korygowania podatku w miesiącu otrzymania faktury korygującej.

W sytuacji gdy vatowiec otrzymał fakturę w kwietniu, lecz nie ujął jej w rozliczeniu za ten miesiąc (brak odliczenia w maju), a otrzymał korektę tej faktury w maju, przy braku odliczenia VAT z pierwotnej faktury w maju lecz przy dokonaniu odliczenia z niej w czerwcu sprawia, że podatnik odliczając naliczony podatek w czerwcu będzie miał obowiązek w tym samym miesiącu, czyli czerwcu, ująć fakturę korygującą otrzymaną w maju oraz zwiększyć podatek naliczony o skorygowaną kwotę wynikającą z faktury korygującej otrzymanej w maju.

Bez odliczenia VAT ani rusz

Obowiązek dokonania korekty naliczonego podatku za miesiąc otrzymania faktury nie zależy więc od terminu otrzymania faktury korygującej, lecz od faktu czy podatnik odliczył czy nie odliczył podatek naliczony z pierwotnej faktury.

Otrzymanie przez podatnika faktury w kwietniu i odliczenie z niej podatku w tym miesiącu, a następnie zaś otrzymanie korekty tej faktury zmniejszającej naliczony podatek - dla przykładu w sierpniu – spowoduje, że nastąpi konieczność ujęcia tej korekty i zmniejszenia podatku naliczonego w rozliczeniu za sierpień, bez względu na to czy upłynął już trzymiesięczny okres na odliczenie podatku z faktury pierwotnej. W ww. przypadku odliczenie służyło za kwiecień, maj, czerwiec. Tak więc termin do odliczenia podatku z pierwotnej faktury (kwiecień, maj, czerwiec) oraz termin rozliczenia korekty w związku z otrzymaniem w sierpniu korekty nie muszą się ze sobą zbiegać.

Reasumując. Przedsiębiorca, który otrzymał najpierw fakturę korygującą nie może dokonać zmniejszenia kwoty podatku naliczonego bez ujęcia najpierw faktury pierwotnej. Praktyczną wskazówką dla podatnika jak prawidłowo zachować się w takiej sytuacji jest wystąpienie do sprzedawcy o wystawienie duplikatu faktury pierwotnej następnie zaś faktury korygującej.
Takie stanowisko wyraził np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 18 kwietnia 2016 r., sygn. ITPP1/4512-38/16/KM.

Adam Okonkwo

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz