Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

07.04.2021

Rozliczenie podatkowe emerytów i rencistów za rok 2020

W 2020 r., na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wprowadzono zmiany w art. 34 ustawy PIT w zakresie dokonywanych przez organy rentowe rozliczeń podatkowych emerytów i rencistów. Zwolniono organy rentowe z obowiązku sporządzania rocznego obliczenia podatku (PIT-40A) dla podatników, u których z obliczenia organu rentowego wynika nadpłata podatku. Dlatego też w przypadku wystąpienia nadpłaty organ rentowy za 2020 r. sporządził i przekazał podatnikom i właściwym dla nich urzędom skarbowym informacje o wysokości dochodów uzyskanych od organu rentowego, tj. PIT-11A.

Interpelacja nr 20765 do ministra finansów w sprawie rozliczeń podatkowych emerytów i rencistów

Szanowny Panie Ministrze,

w minionym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych aktywnie wspierał rencistów i emerytów w rozliczaniu ich przez urzędy skarbowe z należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za wcześniejsze lata. ZUS samodzielnie wypełniał i przesyłał emerytom i rencistom wszystkie niezbędne druki, zarówno w przypadkach, gdy dana osoba miała niedopłaty, nadpłaty, czy była w pełni rozliczona z podatku. ZUS dokonywał także zwrotów nadpłat podatku. Było to bardzo wygodne dla emerytów i rencistów - osób często w zaawansowanym wieku i nie posiadających umiejętności wypełniania rozliczeń PIT w formie elektronicznej.

W bieżącym roku zgłaszający się do mnie mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego sygnalizują, że zakres usług ZUS realizowanych wobec rencistów i emerytów w zakresie rozliczenia podatku dochodowego za 2020 rok uległ zmianie i skomplikował tryb ich rocznych rozliczeń ze Skarbem Państwa.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi:

Czy rzeczywiście zmienił się tryb rozliczeń PIT emerytów i rencistów za 2020 rok, w tym w zakresie rozliczeń powierzony dotychczas ZUS, a jeżeli tak, to w jakim zakresie nastąpiły te zmiany, jakie były ich przyczyny, czy wdrożono jakieś rozwiązania zastępcze oraz w jaki sposób rząd pomoże tym osobom, dla których nowe rozwiązania wprowadzone w bieżącym roku stanowią istotne utrudnienie w odniesieniu do rozwiązań obowiązujących w poprzednich latach?

Poseł Jan Szopiński

4 marca 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 20765 w sprawie rozliczeń podatkowych emerytów i rencistów

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację poselską nr 20765 pana posła Jana Szopińskiego w sprawie rozliczeń podatkowych emerytów i rencistów, uprzejmie informuję.

Obowiązki organów rentowych, jako płatników podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypłacanych emerytur i rent, określa art. 34 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”.

Organy rentowe są zobowiązane do poboru miesięcznych zaliczek na podatek od wypłacanych podatnikom świadczeń emerytalno-rentowych oraz do sporządzenia rocznego obliczenia podatku (PIT-40A). Natomiast, dla tych podatników, dla których nie mogą sporządzić rocznego obliczenia podatku, wypełniają roczną informację o wysokości dochodów uzyskanych od organu rentowego (PIT-11A).

Organy rentowe, co do zasady, dokonują rocznego obliczenia podatku (sporządzają PIT-40A) podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających. Przypadki, w których organ rentowy nie sporządza rocznego obliczenia podatku, wskazuje enumeratywnie art. 34 ust. 7 ustawy PIT. W tych przypadkach organ rentowy jest obowiązany do sporządzenia informacji o wysokości dochodów uzyskanych od organu rentowego PIT-11A.

W 2020 r., na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wprowadzono zmiany1 w art. 34 ustawy PIT w zakresie dokonywanych przez organy rentowe rozliczeń podatkowych emerytów i rencistów. Zwolniono organy rentowe z obowiązku sporządzania rocznego obliczenia podatku (PIT-40A) dla podatników, u których z obliczenia organu rentowego wynika nadpłata podatku. Dlatego też w przypadku wystąpienia nadpłaty organ rentowy za 2020 r. sporządził i przekazał podatnikom i właściwym dla nich urzędom skarbowym informacje o wysokości dochodów uzyskanych od organu rentowego, tj. PIT-11A.

Jednak nie oznacza to, że zmiana ta spowodowała nałożenie na podatników obowiązku samodzielnego sporządzenia zeznania podatkowego. Ta grupa podatników (podobnie, jak pozostali podatnicy uzyskujący wyłącznie dochody za pośrednictwem płatników podatku dochodowego, np. pracownicy) mogą bowiem skorzystać z usługi Twój e-PIT, która polega na udostępnieniu zeznania przygotowanego przez organ podatkowy.

Od 2019 r. administracja podatkowa udostępnia podatnikom w połowie lutego każdego roku, za pośrednictwem portalu www.podatki.gov.pl, zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w roku podatkowym. Udostępnione zeznania zostały wygenerowane w ramach usługi Twój e-PIT i uwzględniają dane pochodzące z informacji podatkowych składanych przez płatników, w tym przez organy rentowe (PIT-40A/11A).

Podatnicy, w terminie do 30 kwietnia 2021 r. mogą w proponowanym zeznaniu dokonać zmian, np. w związku z korzystaniem z ulg podatkowych, czy preferencyjnego sposobu opodatkowania małżonków albo osób samotnie wychowujących dzieci i je zaakceptować. Będzie to równoznaczne ze złożeniem zeznania w dniu dokonania akceptacji. Co istotne podatnik może również nie dokonywać żadnych zmian w proponowanym zeznaniu, a wówczas wraz z upływem 30 kwietnia 2021 r. zeznanie zostaje automatycznie zaakceptowane w wersji przygotowanej przez urząd skarbowy, co jest równoznaczne z jego terminowym złożeniem.

Emeryci i renciści mogą również złożyć samodzielnie zeznanie podatkowe, w tradycyjnej papierowej formie albo elektronicznie za pośrednictwem e-Deklaracji.

Zatem rozliczenie roczne emerytów i rencistów, u których wystąpiła nadpłata, przejęła obecnie administracja podatkowa. Oznacza to, że nadpłatę podatku wynikającą z zeznania podatkowego, podatnik otrzyma od tej administracji. W związku z powyższym nowelizacja ustawy PIT, wdrożona na skutek wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie pogorszyła, jak i nie skomplikowała trybu rozliczeń podatkowych tej grupy podatników.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski

Warszawa, 24 marca 2021 r.

1 Ustawa z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1065).

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz