22.05.2015: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Rozliczenie i dokumentowanie rabatu w świetle ustawy o VAT

Pytanie podatnika: Wnioskodawca zawarł umowę z jednym ze swoich głównych odbiorców, zgodnie z którą po zakończeniu roku kalendarzowego Wnioskodawca udzieli odbiorcy rabatu. Rabat zostanie udzielony względem dostaw zafakturowanych w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego. Rozliczenie rabatu nastąpi proporcjonalnie w stosunku do wszystkich dostaw w ustalonym okresie. Rabat zostanie rozliczony w formie zbiorczej faktury korygującej wystawionej do 31 stycznia 2015. Czy postanowienia umowy dotyczące wyliczenia rabatu i udokumentowania rabatu pozostają w zgodzie z dyspozycją art. 106j ust. 3 ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu rozliczenia i udokumentowania rabatu w świetle art. 106j ust. 3 ustawy o VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu rozliczenia i udokumentowania rabatu w świetle art. 106j ust. 3 ustawy o VAT.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zajmuje się produkcją i sprzedażą elementów wykończeniowych do tarasów i balkonów. Swoje wyroby sprzedaje poprzez sieć współpracujących firm. Ma zawarte umowy handlowe ze swoimi odbiorcami. W roku bieżącym Wnioskodawca zawarł umowę z jednym ze swoich głównych odbiorców. Umowa przewiduje postanowienie, że po zakończeniu roku kalendarzowego Wnioskodawca udzieli odbiorcy rabatu.

Sposób wyliczenia rabatu ustala § 2 pkt 11 umowy, który brzmi następująco:

"Strony zgodnie oświadczają, ze zamawiający uzyska rabat od zrealizowanego rocznego obrotu netto za 2014 rok w wysokości jak poniżej:

1% od obrotu 700 000 PLN,
2% od obrotu 1 000 000 PLN,
3% od obrotu 1 300 000 PLN,
4% od obrotu 1 600 000 PLN,
5% od obrotu 2 000 000 PLN."

Wg umowy obrotem netto jest wartość towaru zafakturowanego przed Wnioskodawcę w okresie rozliczeniowym (rocznym), uwzględniający wartości wynikające z wystawianych w danym okresie faktur korygujących. Wnioskodawca będzie dokumentować udzielenie rabatu w jednej wysokości wystawiając zbiorczą fakturę korygującą.

Sposób dokumentowania i przyznania rabatu ustala § 2 pkt 13 w następujący sposób:

"Rabat zostanie udzielony względem dostaw zafakturowanych w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego, a w przypadku gdyby wysokość obrotu za ostatni miesiąc kalendarzowy była niższa niż wysokość należnego odbiorcy rabatu, rabat zostanie udzielony w stosunku do poprzedniego lub poprzednich miesięcy kalendarzowych. Rabat zostanie rozliczony w formie zbiorczej faktury korygującej, wystawionej przez Dostawcę do dnia 31 stycznia 2015 roku. Strony niniejszym potwierdzają, że udzielony rabat dotyczy wszystkich dostaw w okresie lub odpowiednio w okresach wskazanych powyżej."

Spółka planuje zmienić aneksem do umowy dotychczasowe brzmienie § 2 pkt 13, który otrzymałby następującą treść:

"Rabat zostanie udzielony względem dostaw zafakturowanych w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego. W przypadku gdyby wysokość obrotu za ostatni miesiąc kalendarzowy była niższa lub równa niż wysokość należnego odbiorcy rabatu, rabat zostanie udzielony do wszystkich dostaw poprzedniego lub poprzednich miesięcy kalendarzowych, w których łączna wysokość obrotu przewyższy wysokość należnego odbiorcy rabatu. Rozliczenie rabatu nastąpi proporcjonalnie w stosunku do wszystkich dostaw w ustalonym okresie.

Rabat zostanie rozliczony w formie zbiorczej faktury korygującej, wystawionej przez Dostawcę do dnia 31 stycznia 2015 roku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy postanowienia umowy dotyczące wyliczenia rabatu i udokumentowania rabatu zgodnie z nowym brzmieniem § 2 pkt 13 pozostają w zgodzie z dyspozycją art. 106j ust. 3 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.?

Zdaniem Wnioskodawcy, zmiana umowy z kontrahentem podyktowana jest negatywnym stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach zawartym interpretacji podatkowej nr IBPP1/443-542/14/ES z dnia 1 września 2014 roku. Stanowisko Wnioskodawcy jako zdarzenie przyszłe zostało uznane za nieprawidłowe.

Stąd planowana zmiana umowy w formie aneksu. Nowy § 2 pkt 13 otrzymałby następującą treść: "Rabat zostanie udzielony względem dostaw zafakturowanych w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego. W przypadku gdyby wysokość obrotu za ostatni miesiąc kalendarzowy była niższa lub równa niż wysokość należnego odbiorcy rabatu, rabat zostanie udzielony do wszystkich dostaw poprzedniego lub poprzednich miesięcy kalendarzowych, w których łączna wysokość obrotu przewyższy wysokość należnego odbiorcy rabatu. Rozliczenie rabatu nastąpi proporcjonalnie w stosunku do wszystkich dostaw w ustalonym okresie.

Rabat zostanie rozliczony w formie zbiorczej faktury korygującej, wystawionej przez Dostawcę do dnia 31 stycznia 2015 roku."

W treści zachowana jest proporcjonalność rabatu do wszystkich dostaw w ustalonych okresach i eliminuje kwestię ewentualnego opodatkowania z tytułu nieodpłatnego przekazania towarów na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy nowy § 2 pkt 13 umowy pozostaje w zgodzie z art. 106j ust. 3 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Jak stanowi art. 29a ust. 10 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna - art. 29a ust. 14 cyt. ustawy.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy o VAT obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Na podstawie art. 106e ust. 1 ww. ustawy, faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem;
 16. w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy „metoda kasowa”;
 17. w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz „samofakturowanie”;
 18. w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie";
 19. w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 - wskazanie:
  1. przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,
  2. przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub
  3. innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia;
 20. w przypadku, o którym mowa w art. 106c - nazwę i adres organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego oraz jego adres, a w miejscu określonym dla podatnika - imię i nazwisko lub nazwę dłużnika oraz jego adres;
 21. w przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego - nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego, jego adres oraz numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 22. w przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu - datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz:
  1. przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a,
  2. liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c;
 23. w przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136;
 24. w przypadkach, o których mowa w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3:
  1. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL,
  2. numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego.

Zgodnie z art. 106j ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

Faktura korygująca, stosownie do art. 106j ust. 2 ww. ustawy powinna zawierać:

 1. wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA";
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Zgodnie z art. 106j ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

 1. powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
 2. może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Powyższy przepis odnosi się do przypadków, gdy w danym okresie podatnik opustem lub obniżką ceny obejmuje wszystkie dostawy towarów lub usługi dokonane dla jednego odbiorcy. Oznacza to więc, że nie ma ono zastosowania, gdy opustem takim lub obniżką ceny objęta jest tylko część dostaw dokonanych w danym okresie dla konkretnego nabywcy. Regulacji tej (art. 106j ust. 3 ustawy) nie będzie mógł więc zastosować podatnik, który udziela rabatu z tytułu dostawy w danym okresie jednemu nabywcy towarów jednego rodzaju - jeżeli w tym samym okresie realizował na rzecz tego nabywcy także dostawy innych towarów (względnie wykonywał usługi), i które nie są objęte przedmiotowym opustem lub obniżką ceny.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca zajmuje się produkcją i sprzedażą elementów wykończeniowych do tarasów i balkonów. W bieżącym roku Wnioskodawca zawarł umowę z jednym ze swoich głównych odbiorców, zgodnie z którą po zakończeniu roku kalendarzowego Wnioskodawca udzieli odbiorcy rabatu. Sposób wyliczenia rabatu ustala § 2 pkt 11 umowy, który brzmi następująco: "Strony zgodnie oświadczają, że zamawiający uzyska rabat od zrealizowanego rocznego obrotu netto za 2014 rok w wysokości 1% od obrotu 700 000 PLN, 2% od obrotu 1 000 000 PLN, 3% od obrotu 1 300 000 PLN, 4% od obrotu 1 600 000 PLN, 5% od obrotu 2 000 000 PLN."

Wg umowy obrotem netto jest wartość towaru zafakturowanego przez Spółkę w okresie rozliczeniowym (rocznym), uwzględniający wartości wynikające z wystawianych w danym okresie faktur korygujących. Wnioskodawca będzie dokumentować udzielenie rabatu w jednej wysokości wystawiając zbiorczą fakturę korygującą.

Sposób dokumentowania i przyznania rabatu będzie ustalać § 2 pkt 13 umowy, zgodnie z którym „Rabat zostanie udzielony względem dostaw zafakturowanych w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego. W przypadku gdyby wysokość obrotu za ostatni miesiąc kalendarzowy była niższa lub równa niż wysokość należnego odbiorcy rabatu, rabat zostanie udzielony do wszystkich dostaw poprzedniego lub poprzednich miesięcy kalendarzowych, w których łączna wysokość obrotu przewyższy wysokość należnego odbiorcy rabatu. Rozliczenie rabatu nastąpi proporcjonalnie w stosunku do wszystkich dostaw w ustalonym okresie.

Rabat zostanie rozliczony w formie zbiorczej faktury korygującej, wystawionej przez Dostawcę do dnia 31 stycznia 2015 roku.”

Na wstępie należy zaznaczyć, że we wniosku Wnioskodawca wskazał, że sposób wyliczenia rabatu ustala § 2 pkt 11 umowy, natomiast sposób dokumentowania i przyznania rabatu ustala § 2 pkt 13 umowy. Zacytowany we wniosku przepis § 2 pkt 11 umowy brzmi: „Strony zgodnie oświadczają, że zamawiający uzyska rabat od zrealizowanego rocznego obrotu netto za 2014 rok w wysokości jak poniżej (…)” (podkreślenie tut. organu), co może sugerować, że rabat udzielany jest od obrotu rocznego. Ze względu jednak na wyraźne wskazanie przez Wnioskodawcę we wniosku, że § 2 pkt 11 umowy zawiera sposób wyliczenia rabatu, oraz ze względu na fakt, że cytowany § 2 pkt 13 umowy stanowi, że „Rabat zostanie udzielony względem dostaw zafakturowanych w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego” (z pewnymi zastrzeżeniami), tut. organ przyjął za Wnioskodawcą, że wysokość rabatu jest wyliczana jako określony procent od rocznego obrotu, natomiast tak wyliczony rabat jest udzielany względem dostaw zafakturowanych w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego (z pewnymi zastrzeżeniami).

Odnosząc zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe do powołanych w sprawie przepisów prawa stwierdzić należy, iż nic nie stoi na przeszkodzie, aby Wnioskodawca na podstawie zawartej umowy, dokonał najpierw wyliczenia wielkości rabatu w sposób opisany we wniosku tj. w wysokości określonego % od obrotu netto za 2014 r., a następnie udzielił zgodnie z zawartą umową rabatu względem dostaw zafakturowanych w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego, a w przypadku gdyby wysokość obrotu za ostatni miesiąc kalendarzowy była niższa lub równa niż wysokość należnego odbiorcy rabatu, w stosunku do poprzedniego lub poprzednich miesięcy kalendarzowych, w których łączna wysokość obrotu przewyższy wysokość należnego odbiorcy rabatu.

Należy przy tym wskazać, że zgodnie z zasadą swobody umów wyrażoną w art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121), strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Tak więc Strony mogą dowolnie ustalać stosunki cywilnoprawne, jednakże postanowienia umów nie mogą pozostawać w sprzeczności z innymi przepisami prawa, do stosowania których strony są zobowiązane.

Dodatkowo należy zauważyć, że organy podatkowe nie mają prawa ingerować w zawierane umowy i przyjęty w nich sposób rozliczeń pomiędzy kontrahentami, chyba że postanowienia umów naruszają przepisy podatkowe, a to może być stwierdzone jedynie w drodze postępowania podatkowego.

Odnośnie kwestii dokumentowania rabatu stwierdzić należy, iż w sytuacji, gdy rabat udzielany jest w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, to rabat należy udokumentować za pomocą zbiorczej faktury korygującej, która powinna - zgodnie z art. 106j ust. 3 lit. a i b ustawy o VAT - zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka i która może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Jeżeli zatem w przedmiotowej sprawie rabat nie przekroczy obrotu netto osiągniętego w grudniu 2014 r. i dotyczyć będzie wszystkich dostaw dokonanych w tym okresie (w grudniu 2014 r.) na rzecz danego odbiorcy, wówczas Wnioskodawca będzie obowiązany udokumentować udzielony rabat poprzez wystawienie zbiorczej faktury korygującej zgodnie z art. 106j ust. 3 ustawy o VAT, przy czym zgodnie z tym przepisem faktura korygująca, o której mowa w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT, powinna zawierać wskazanie okresu do którego odnosi się udzielony rabat i może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą.

Jak wynika z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego, w sytuacji gdy udzielony przez Wnioskodawcę rabat przekroczy obrót netto osiągnięty w grudniu 2014 r., wówczas rabat zostanie udzielony do wszystkich dostaw poprzedniego lub poprzednich miesięcy kalendarzowych, w których łączna wysokość obrotu przewyższy wysokość należnego odbiorcy rabatu. Rozliczenie rabatu nastąpi proporcjonalnie w stosunku do wszystkich dostaw w ustalonym okresie.

Oznacza to, że w tych okolicznościach, w związku z udzielonym rabatem Wnioskodawca dokona proporcjonalnego obniżenia obrotu netto za listopad 2014 r., lub poprzednie miesiące kalendarzowe proporcjonalnie w stosunku do wszystkich dostaw w ustalonym okresie.

W tej sytuacji możliwe będzie wystawienie jednej faktury korygującej dokumentującej udzielenie rabatu, który dotyczy proporcjonalnie wszystkich dostaw dokonanych w okresie obejmującym listopad 2014 r. lub poprzednie miesiące kalendarzowe.

Jeżeli zatem w przedmiotowej sprawie rabat przekroczy obrót netto osiągnięty w grudniu 2014 r. i zostanie udzielony do wszystkich dostaw poprzedniego lub poprzednich miesięcy kalendarzowych, w których łączna wysokość obrotu przewyższy wysokość należnego odbiorcy rabatu i rozliczenie rabatu nastąpi proporcjonalnie w stosunku do wszystkich dostaw w ustalonym okresie na rzecz danego odbiorcy, wówczas Wnioskodawca będzie obowiązany udokumentować udzielony rabat poprzez wystawienie zbiorczej faktury korygującej zgodnie z art. 106j ust. 3 ustawy o VAT, przy czym zgodnie z tym przepisem faktura korygująca, o której mowa w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT, powinna zawierać wskazanie okresu do którego odnosi się udzielony rabat i może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą.

Zaznaczyć również należy, iż zgodnie z art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen.

Zgodnie natomiast z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

W związku z cytowanymi wyżej przepisami stwierdzić należy, iż mimo, że Wnioskodawca w wystawionej fakturze korygującej, jako okres, do którego odnosi się rabat wskaże grudzień 2014 roku czy też poprzedni lub poprzednie miesiące kalendarzowe, to rozliczenia tak wystawionej faktury korygującej Wnioskodawca dokona nie w rozliczeniu za grudzień 2014 r. i ewentualnie poprzedni lub poprzednie miesiące kalendarzowe tylko na zasadach określonych w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT po otrzymaniu potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że sposób dokumentowania i przyznania rabatu pozostaje w zgodzie z art. 106j ust. 3 ustawy o VAT należało uznać za prawidłowe, gdyż w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, udzielony przez Wnioskodawcę rabat dotyczy wszystkich dostaw w danym okresie rozliczeniowym, zatem można go udokumentować zbiorczą fakturą korygującą w trybie art. 106j ust. 3 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja indywidualna z 27 lutego 2015 r., sygn. IBPP1/443-1211/14/ES - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Hasła tematyczne: faktury korygujące, rabaty, wystawienie faktury, dokumentowanie

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...