Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

22.08.2018

Rozliczanie kwartalne VAT – czy korzystne dla podatnika?

Zgodnie z art. 99 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) do kwartalnego składania deklaracji podatkowych uprawnieni są mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową. Na podstawie art. 99 ust. 3 ww. ustawy uprawnienie to przysługuje również małym podatnikom, którzy nie wybrali metody kasowej. W tym przypadku warunkiem kwartalnych rozliczeń jest pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy składana deklaracja podatkowa. Termin złożenia kwartalnej deklaracji podatkowej określony został na 25. dzień miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Terminy płatności VAT za każdy z kwartałów są następujące:

  • I kwartał – do 25 kwietnia,
  • II kwartał – do 25 lipca,
  • III kwartał – do 25 października,
  • IV kwartał – do 25 stycznia.

Ponieważ kwartalne rozliczenie dotyczy tylko małych podatników, o których mowa w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, i tylko w sytuacji, gdy od daty ich rejestracji jako podatników VAT minął okres co najmniej 12 miesięcy, nie będzie ono możliwe do zastosowania przez:

  1. podatników rozpoczynających działalność, którzy w chwili jej podjęcia podejmują decyzję o rejestracji w VAT (możliwość taką nabędą dopiero po upływie 12 miesięcy od momentu rejestracji w VAT i ponownym złożeniu formularza VAT-R),
  2. podatników, którzy do tej pory korzystali ze zwolnienia z VAT i podjęli decyzję o rejestracji w VAT – przez okres pierwszych 12 miesięcy rozliczania VAT,
  3. podatników, którzy przekroczyli limit sprzedaży wyznaczony dla małych podatników czyli 1 200 000 euro,
  4. podatników, którzy w danym kwartale lub poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów objętych odwrotnym obciążeniem, chyba że łączna wartość tych dostaw nie przekroczyła w żadnym z tych okresów kwoty 50 000 zł.

W rozliczeniach kwartalnych moment powstania obowiązku podatkowego przypada i tak na określony miesiąc. Mimo że deklaracja składana jest co trzy miesiące, skutkuje to jedynie przesunięciem chwili uregulowania zobowiązania podatkowego. Zasady funkcjonowania metody rozliczeń miesięcznych, jak i kwartalnych nie różnią się od siebie, inny jest jedynie termin płatności zobowiązań z tytułu VAT.

Stosowanie przez podatnika kwartalnego rozliczania VAT może przynieść mu wiele korzyści ze względu na odsunięcie w czasie terminu zapłaty zobowiązania podatkowego.

Dłuższy czas na rozliczenie faktury zakupowej

Faktury kosztowe rozliczać można w kwartale, w którym faktura została otrzymana, lub w dwóch następnych. Na przykład faktura otrzymana w styczniu może zostać rozliczona w I, II bądź III kwartale danego roku. Dzięki temu można uniknąć konieczności korygowania deklaracji podatkowej, gdy dokument sprzedaży dotarł z opóźnieniem. Jeżeli więc podatnik trafi na opieszałego kontrahenta, który będzie zwlekał z wystawieniem faktury, ma też więcej czasu na interwencję w celu jej uzyskania, nie narażając się na obowiązek korygowania deklaracji podatkowych.

Więcej czasu na poprawę błędów

Innym plusem deklaracji kwartalnych jest to, że po wykryciu błędu w rozliczeniach VAT w tym samym okresie rozliczeniowym nie pojawia się konieczność składania korekty deklaracji. Podatnik ma tu więcej czasu na sprawdzenie poprawności księgowań.

Jeżeli natomiast wykryje pomyłkę w którymś z poprzednich okresów rozliczeniowych i zajdzie konieczność dokonania korekt deklaracji, nie będzie miał tak wielu deklaracji do poprawy jak w przypadku comiesięcznego ich składania.

Metoda kasowa

Stosowanie wspomnianej na wstępie metody kasowej rozliczania VAT również należy zaliczyć do zalet rozliczania kwartalnego. Metoda ta polega na tym, że VAT należny, który został naliczony przy sprzedaży, wykazać należy dopiero w deklaracji za okres, w którym podatnik otrzymał płatność za daną fakturę. Wyjątkiem jest sprzedaż na rzecz podmiotów niebędących czynnymi podatnikami VAT, gdzie obowiązek podatkowy powstaje nie później niż 180. dnia liczonego od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Przy tej metodzie VAT naliczony może być odliczony także w okresie, w którym zobowiązanie zostało opłacone.

Dłuższe terminy płatności

Największą chyba zaletą rozliczeń kwartalnych VAT jest to, że podatnik, stosując je, pozostawia sobie do dyspozycji środki finansowe, które przy miesięcznym rozliczeniu byłby zobowiązany wpłacić do urzędu skarbowego. Może więc dłużej wykorzystywać je na inne cele.

Dokonując kwartalnych płatności VAT, łatwiej jest utrzymać płynność finansową. To szczególnie istotne i odczuwalne w sytuacji, gdy kontrahenci opóźniają się z dokonaniem zapłaty. Dzięki rzadszym płatnościom VAT możliwe jest nawet zaoferowanie dłuższych terminów płatności, ponieważ prawdopodobieństwo, że zajdzie konieczność odprowadzenia podatku pomimo braku płatności ze strony kontrahenta, jest mniejsze. To zaś powoduje, że podatnik może stać się bardziej konkurencyjny na rynku.

Kwartalne rozliczanie VAT ujawnia swoje zalety w sytuacji, gdy u vatowca z reguły występuje podatek do zapłaty. Wówczas ma on możliwość przesunięcia płatności do 25. dnia po rozliczanym kwartale.

Zaletą rozliczeń kwartalnych jest też potrzeba rzadszych kontaktów z urzędem skarbowym. Deklarację składa się bowiem tylko cztery razy w roku, nie zaś dwanaście razy jak przy comiesięcznym rozliczaniu VAT.

Kwartalne składanie deklaracji VAT pociąga jednak za sobą pewne niedogodności

W sytuacji gdy kwoty VAT do zapłaty są znaczące – bo zebrane z aż trzech miesięcy – ich jednorazowe odprowadzenie może zmniejszyć płynność finansową podatnika. Ponadto jednorazowe przelanie do urzędu skarbowego sporej kwoty żadnemu podatnikowi nie sprawi zapewne przyjemności.

Kiedy pojawia się nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w momencie wystąpienia do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaconego VAT w deklaracji kwartalnej, czas oczekiwania na realizację zwrotu przez fiskusa wydłuża się. Przy rozliczaniu miesięcznym czas oczekiwania na zwrot może być krótszy o kilka miesięcy.

Po zakończeniu kwartału podatnik musi posiadać do dyspozycji sporą kwotę na uregulowanie należności podatkowych VAT do urzędu skarbowego, przy rozliczaniu miesięcznym jest to łatwiejsze do zrealizowania i nie wymaga tak dużej dyscypliny finansowej.

Podatnik musi też pamiętać, aby pieniądze z pobranego VAT, którego nie musi chwilowo odprowadzać fiskusowi, były do jego dyspozycji w momencie konieczności odprowadzenia ich do urzędu skarbowego, by nie popaść w zaległości podatkowe.

Przy rozliczaniu VAT co kwartał w ciągu okresu rozliczeniowego zbiera się też większa liczba faktur i innych dokumentów, a co za tym idzie konieczna jest wzmożona czujność, aby nie popełnić z tego powodu jakichś błędów. Oczywiście dla systematycznych i sumiennych podatników nie musi to być wadą.

Tak więc zarówno metoda kwartalna, jak i metoda miesięczna rozliczania mają swoje zalety i wady i nie jest możliwe uznanie którejś z nich za lepszą lub gorszą, to zależy od indywidualnej sytuacji podatnika VAT. Z całą jednak pewnością metoda kwartalna jest odpowiedniejsza dla podatników, u których przeważa nadwyżka VAT należnego nad naliczonym, i niewskazana dla tych, którzy mają więcej podatku naliczonego niż należnego.

Adam Okonkwo

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz