Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

27.03.2017

Rozliczanie faktur za usługi transportu towarów otrzymanych od agenta

Przedsiębiorcy często nabywają usługi w zakresie transportu towarów od podmiotów zagranicznych. Jeżeli taka usługa podlega opodatkowaniu w Polsce, to polski usługobiorca zobowiązany jest zasadniczo do rozliczenia podatku należnego z tytułu importu usług. Co jednak w przypadku, gdy faktura dokumentująca usługę jest wystawiana przez polskiego agenta?

W świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) podatnikami są również przedsiębiorcy, którzy nabywają usługi, jeżeli usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski, a usługobiorca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W powyższym przypadku mamy do czynienia z importem usług.

Aby miał miejsce import usług, dana transakcja musi podlegać opodatkowaniu w Polsce. W każdym przypadku należy odwołać się do reguł ustalania miejsca świadczenia (tj. kraju opodatkowania transakcji). Zgodnie z podstawową zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku świadczenia usług pomiędzy przedsiębiorcami usługa podlega opodatkowaniu w kraju, w którym siedzibę ma usługobiorca. Jeżeli więc polski przedsiębiorca nabywa usługę transportu towarów od przedsiębiorcy zagranicznego (niemającego siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce) i na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy o VAT usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, to polski przedsiębiorca zobowiązany jest rozliczyć podatek należny z tytułu importu usług (przy czym w każdym przypadku należy rozważyć, czy nie znajdzie zastosowania reguła szczególna z art. 28f ust. 1a pkt 1 ustawy o VAT, wówczas usługa opodatkowana jest poza terytorium Unii Europejskiej, a import usług nie ma miejsca).

Może się jednak zdarzyć, że polski przedsiębiorca nabędzie usługę transportu towarów od podmiotu zagranicznego, jednakże faktura zostanie wystawiona przez polskiego agenta. Pojawia się pytanie: czy w takim przypadku mamy do czynienia z importem usług?

Przykład:

Spółka Alfa nabyła usługę transportu morskiego towarów ze Szczecina do Toronto (Kanada). Usługa została wykonana przez przedsiębiorcę z siedzibą w Danii. Niemniej jednak fakturę wystawił w imieniu i na rzecz tego przedsiębiorcy polski agent. W fakturze wskazano, że usługa została wykonana przez duńskiego przedsiębiorcę wraz z podaniem jego danych i duńskiego numeru VAT. Na dokumencie widnieją również dane polskiego agenta, niemniej jednak nie jest wskazany jego NIP.

Spółka Alfa zastanawia się w jaki sposób powinna rozliczyć tego rodzaju transakcję.

W przedstawionym przykładzie mamy do czynienia z importem usług. Nie ma znaczenia, że faktura jest wystawiana przez polskiego agenta. W myśl art. 106d ust. 2 ustawy o VAT faktury może wystawiać w imieniu i na rzecz podatnika także upoważniona przez niego osoba trzecia. Zatem taka możliwość jest przewidziana na gruncie ustawy o VAT. Istotne jest w tym przypadku, kto jest rzeczywistym dostawcą usługi. Z podanego przykładu wynika, że w fakturze wskazano jednoznacznie, że usługa była świadczona przez przedsiębiorcę duńskiego, ponadto podany został jego numer VAT. Tym samym należy uznać, że usługa na mocy art. 28b ust. 1 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu w Polsce, a na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT zobowiązanym do rozliczenia importu usług jest polski usługobiorca.

W odniesieniu do importu usług ustawa o VAT nie ustanawia żadnych szczególnych regulacji w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego, należy więc w tym zakresie stosować zasady właściwe dla danych usług. Z uwagi na brzmienie art. 19a ust. 1 ustawy o VAT należy przyjąć, że obowiązek podatkowy powstaje co do zasady z chwilą wykonania usługi. Spółka powinna więc rozliczyć podatek należny z tytułu importu usług w okresie rozliczeniowym, w którym została wykonana usługa transportu towarów. Jednocześnie jeżeli w związku z nabyciem usługi przysługuje polskiemu przedsiębiorcy prawo do odliczenia podatku naliczonego, to wykazany podatek należny będzie stanowił dla niego podlegający odliczeniu podatek naliczony.

Piotr Kępisty
Doradca podatkowy, konsultant podatkowy w ECDDP Sp. z o.o.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz