Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowa豉 swoj pozycj oferuj帷 us逝gi, kt鏎e nie mia造 dotychczas odpowiednika na polskim rynku,陰cz帷e ze sob doradztwo prawne, podatkowe i finansowe oraz us逝gi z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

 


Do najwa積iejszych us逝g Kancelarii nale膨:

 • ochrona maj徠ku przed przysz造mi wier-
  zycielami
 • rejestracja sp馧ek za granic i zarz康za-
  nie nimi
 • zmiana rezydencji podatkowej
 • powo造wanie fundacji prywatnych i trust闚
 • reprezentacja w sporach dotycz帷ych zaj璚ia maj徠ku przez fiskusa
 • reprezentacja i obrona w post瘼owani-
  ach karnych
 • wsparcie w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
 • prowadzenie post瘼owa restruktury-
  zacyjnych i upad這軼iowych
 • sukcesja maj徠ku i planowanie spadkowe
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy

 

Ch皻nie podejmujemy wyzwanie r闚nie wtedy, gdy w gr wchodz przypadki bezprawia urz璠niczego, widmo upad這軼i firmy, obawa przed oszustwem ze strony kontrahent闚 (np. karuzele podatkowe), szpiegostwem gospodarczym czy przed wrogim przej璚iem. Prowadzimy tak瞠 w Polsce i za granic dzia豉nia operacyjne zwi您ane z poszukiwaniem maj徠ku nieuczciwych d逝積ik闚.

 

najbli窺zeszkolenia

Artyku造

27.08.2019

Rodzaje dowodów na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej

Zebrane w toku post瘼owania podatkowego dowody przes康zaj o finalnym rozstrzygni璚iu sprawy. W豉郾ie dlatego ich rola jest niezwykle istotna. Nale篡 starannie przedstawia fakty i dokumenty, które mog mie znaczenie w sprawie.

Czym jest dowód w post瘼owaniu podatkowym?

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej za dowód nale篡 uzna wszystko to, co nie jest sprzeczne z prawem, a mo瞠 przyczyni si do wyja郾ienia sprawy. W katalogu dowodów znajd si zatem np. ksi璕i podatkowe, deklaracje z這穎ne przez stron, zeznania 鈍iadków, opinie bieg造ch, materia造 i informacje zebrane w wyniku ogl璠zin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku dzia豉lno軼i analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej, czynno軼i sprawdzaj帷ych, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej, a tak瞠 materia造 zgromadzone w toku post瘼owania karnego albo post瘼owania w sprawach o przest瘼stwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Organ administracji publicznej jest zobowi您any zebra i w sposób wyczerpuj帷y rozpatrzy ca造 materia dowodowy. W ramach swoich uprawnie mo瞠 on w ka盥ym stadium post瘼owania zmieni, uzupe軟i lub uchyli swoje postanowienie dotycz帷e przeprowadzenia dowodu.

Ksi璕i podatkowe

Pierwszym rodzajem dowodów na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej b璠 zatem ksi璕i podatkowe. Je瞠li s one prowadzone rzetelnie i niewadliwie, stanowi dowód tego, co wynika z ich zapisów. Ksi璕i podatkowe to do嗆 ogólne sformu這wanie. W ramach tej kategorii nale瘸這by wymieni ksi璕i rachunkowe, podatkow ksi璕 przychodów i rozchodów, a tak瞠 wszelkiego rodzaju ewidencje i rejestry, których obowi您ek prowadzenia spoczywa na podatnikach, p豉tnikach i inkasentach. Ksi璕i podatkowe s prowadzone rzetelnie i niewadliwie, je瞠li sformu這wane w nich zapisy odzwierciedlaj stan rzeczywisty. Wszelka w徠pliwo嗆 fiskusa w tym zakresie mo瞠 zatem spowodowa zakwestionowanie ich warto軼i dowodowej.

Dokumenty urz璠owe

Drug kategori dowodów w post瘼owaniu podatkowym stanowi dokumenty urz璠owe, czyli dokumenty, w których stwierdzone zosta造 fakty przez upowa積iony do tego organ. Powinny one zosta sporz康zone w 軼i郵e okre郵onej formie oraz podpisane przez upowa積ione do tego osoby. Nie jest jednak wykluczone przeprowadzenie dowodu przeciwko takim dokumentom.

Opinie bieg造ch

Popularnym dowodem jest równie opinia bieg貫go. W sytuacjach, gdy rozstrzygni璚ie sprawy wymaga wiedzy specjalnej, powo逝je si wykwalifikowanego specjalist w danej dziedzinie, który sporz康za stosown opini. W odniesieniu do wyceny nieruchomo軼i ma ona najcz窷ciej posta operatu szacunkowego. Powo豉nie bieg貫go mo瞠 nast徙i na wniosek strony lub z urz璠u. Czasem przepisy prawa podatkowego wymagaj powo豉nia bieg貫go. W takiej sytuacji wszystko odbywa si z urz璠u.

Przes逝chanie 鈍iadków

Wiarygodny i rzetelny materia dowodowy niejednokrotnie zawiera równie dowody z przes逝chania 鈍iadków. O przeprowadzenie takiego dowodu mog wyst徙i same strony, podaj帷 imi, nazwisko oraz aktualny adres potencjalnego 鈍iadka. Sam organ mo瞠 równie stwierdzi, i przes逝chanie jest konieczne dla rozstrzygni璚ia sprawy i zrobi to z urz璠u. Przepisy Ordynacji podatkowej nie wskazuj, kto mo瞠 by 鈍iadkiem. Reguluj natomiast kwesti, kto nie mo瞠 zosta 鈍iadkiem. W tym katalogu znajduj si osoby niezdolne do postrzegania i komunikowania swych spostrze瞠 (a zatem osoby niepoczytalne lub chore psychicznie), osoby zobowi您ane do zachowania tajemnicy pa雟twowej lub s逝瘺owej na okoliczno軼i obj皻e tajemnic, a tak瞠 duchowni, co do faktów obj皻ych tajemnic spowiedzi. Poprawne przeprowadzenie dowodu z przes逝chania 鈍iadków wymaga zawiadomienia o tym fakcie wszystkich stron post瘼owania (co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przes逝chania). Podatnik ma bowiem prawo czynnego uczestnictwa w takim przes逝chaniu.

Przes逝chanie strony

Organ podatkowy w toku prowadzonego post瘼owania mo瞠 chcie nie tylko przes逝chiwa 鈍iadków, ale równie strony. W art. 199 Ordynacji podatkowej przewidziano jednak w tym zakresie pewne ograniczenie. Organ podatkowy nie mo瞠 przes逝cha strony bez jej zgody. Je瞠li podatnik wyrazi tak ch耩, do przes逝chania stosuje si przepisy dotycz帷e 鈍iadka, z wy陰czeniem przepisów o 鈔odkach przymusu.

Inne dokumenty

Dowodem w post瘼owaniu podatkowym mog by te inne dokumenty, o ile nios za sob jak彗olwiek warto嗆 dowodow. Je瞠li ustalone fakty potwierdzi korespondencja mailowa, zdj璚ia lub notatki ze spotkania, wówczas one równie mog zosta do陰czone do akt sprawy. Przewa積ie uwa瘸 si je za mniej wiarygodne i wykorzystuje raczej pomocniczo w stosunku do innych dowodów zebranych w sprawie. Niew徠pliwie jednak takie szczegó造 mog przes康zi o wyniku sprawy.

Zasada czynnego udzia逝 strony w post瘼owaniu

Zebrane w sprawie dowody pozwol na wydanie okre郵onego rozstrzygni璚ia. Istotnym obowi您kiem organu podatkowego jest natomiast umo磧iwienie stronom wypowiedzenia si w sprawie zebranego materia逝 dowodowego. W tym celu organ powinien zawiadomi strony o mo磧iwo軼i wypowiedzenia si w sprawie i wyznaczy konkretny termin na przejrzenie akt sprawy. Wyj徠kowymi sytuacjami, w których fiskus lub inny organ administracji publicznej mo瞠 odst徙i od tego obowi您ku, jest na przyk豉d przypadek, gdy w danym post瘼owaniu odst徙iono od zasady czynnego udzia逝 strony w post瘼owaniu z uwagi na uwzgl璠nienie w ca這軼i jej wniosku albo w okre郵onych sytuacjach umorzono post瘼owanie.

Na kim spoczywa ci篹ar dowodu?

Co równie istotne w kontek軼ie post瘼owania podatkowego, na gruncie Ordynacji podatkowej nie obowi您uje co do zasady cywilistyczny „ci篹ar dowodu”. Jedynym podmiotem zobowi您anym do dowodzenia okre郵onych faktów jest bowiem sam organ podatkowy. Wynika to z potrzeby realizacji zasady prawdy obiektywnej wskazanej w art. 122 Ordynacji podatkowej. Jedyne ograniczenia w tym zakresie dotycz cz這nków zarz康u spó趾i kapita這wej, którzy to, chc帷 uwolni si od odpowiedzialno軼i za zobowi您ania podatkowe spó趾i, musz wykaza, 瞠 we w豉軼iwym czasie zg這szono wniosek o og這szenie upad這軼i lub w tym czasie zosta這 otwarte post瘼owanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono uk豉d w post瘼owaniu o zatwierdzeniu uk豉du, a tak瞠 musz wykaza, 瞠 niezg這szenie wniosku o og這szenie upad這軼i nast徙i這 bez winy tej osoby. Praktyka cz瘰to zmusza jednak podatnika do dostarczenia dowodów do sprawy i wykazania si aktywno軼i w tym zakresie.

Dowody w post瘼owaniu administracyjnym

Podatnik ma szeroki wybór narz璠zi i mechanizmów, które mog pomóc mu wygra walk z fiskusem. Teoretycznie wszystkie zbierane dowody maj równorz璠ny charakter – nie dziel si na lepsze i gorsze. Niew徠pliwie jednak organy administracji skarbowej wi瘯sz wag przywi您uj do dokumentów urz璠owych oraz opinii bieg造ch ni do wydruków korespondencji mailowej, zdj耩 lub notatek s逝瘺owych. Warto mie to na uwadze, zbieraj帷 materia dowodowy do sprawy.

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje si w ochronie maj徠ku, doradztwie strategicznym dla przedsi瑿iorców oraz zarz康zaniu sytuacjami kryzysowymi.

Has豉 tematyczne: ordynacja podatkowa, post瘼owanie podatkowe, dow鏚 w post瘼owaniu podatkowym, dow鏚

poprzednie artyku造

W dniu 17 lipca 2019 r. Prezes Urz璠u Ochrony Danych Osobowych opublikowa komunikat zawieraj帷y wykaz rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagaj帷ych oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony. To bardzo istotny dokument, poniewa przedsi瑿iorcy, którzy przetwarzaj dane w sposób wskazany w wykazie, b璠 zobligowani do wykonania oceny skutków przetwarzania danych dla ich ochrony. Jej brak mo瞠 zosta uznany za naruszenie RODO i obarczony sankcj. wi璚ej »

Wyrokiem z 4 lipca 2019 r. Naczelny S康 Administracyjny oddali wniesion przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej skarg kasacyjn w rozstrzygni皻ej przez WSA sprawie, dotycz帷ej neutralno軼i podatkowej wymiany udziaów, dokonanej przez wspólnika nieposiadaj帷ego 50% akcji. W swym rozstrzygni璚iu NSA powo豉 si na utart lini orzecznicz, wyra穎n m.in. w wyroku z 24 marca 2016 r., zgodnie z któr: „...zró積icowanie podatkowych skutków dzia豉 maj帷ych ten sam cel tylko w zale積o軼i od dopuszczalnej w 鈍ietle przepisów prawa ilo軼i osób, które zawi您a造 spó趾, mog這by zniweczy cel za這穎ny przez ustawodawc w art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. poprzez ograniczenie jego stosowania i prowadzi do niczym nieuzasadnionego zró積icowania sytuacji prawnopodatkowej wspólników spó貫k kapita這wych podejmuj帷ych to窺ame, zgodne z prawem, dzia豉nia restrukturyzacyjne w zale積o軼i od tego, jaki pakiet udziaów (akcji) posiadali” (sygn. akt II FSK 117/14). wi璚ej »

Samo przelanie pieni璠zy na konto bankowe okre郵onej osoby w celu ich przechowania i przekazania wskazanej przez wp豉caj帷ego innej osobie nie oznacza, 瞠 dosz這 do powstania depozytu nieprawid這wego, podlegaj帷ego podatkowi od czynno軼i cywilnoprawnych. Nale篡 ponadto udowodni uprawnienie przechowawcy do rozporz康zania przedmiotem przechowania – orzek Naczelny S康 Administracyjny. wi璚ej »

Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej to cz瘰to stosowana instytucja na gruncie Ordynacji podatkowej. Jednak wielu podatników w dalszym ci庵u nie docenia jej mocy. Na czym polega i jak nale篡 j poprawnie stosowa? wi璚ej »

Na pocz徠ku maja 2019 r. zapad korzystny wyrok Trybuna逝 Sprawiedliwo軼i Unii Europejskiej w sprawie C-224/18 Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów, w którym to TSUE stan掖 po stronie firm budowlanych. Niew徠pliwie oznacza to zwrot w sprawach podatkowych, a tak瞠 lawin wniosków o wznowienie post瘼owa podatkowych. Wygl康a na to, 瞠 organy podatkowe b璠 musia造 zmieni dotychczasowy sposób post瘼owania. wi璚ej »

Sprzeda nieruchomo軼i przed up造wem 5 lat od jej nabycia jest zasadniczo obarczona obowi您kiem zap豉ty 19% podatku od osi庵ni皻ego z tej sprzeda篡 dochodu. Od 1 stycznia 2019 r. obowi您uj jednak przepisy znowelizowanej ustawy o PIT zezwalaj帷e na korzystniejszy dla podatników sposób liczenia tego terminu w przypadku sprzeda篡 nieruchomo軼i nabytych przez ma鹵onków do maj徠ku wspólnego. wi璚ej »

Spó趾a cywilna jest najprostsz i najbardziej powszechn form prawn prowadzenia biznesu w Polsce. W przeciwie雟twie do spó貫k kapita這wych i osobowych nie posiada osobowo軼i prawnej, a jej funkcjonowanie zosta這 uregulowane w Kodeksie cywilnym, a 軼i郵e rzecz ujmuj帷, w prawie zobowi您a. W praktyce spó趾a cywilna oznacza umow pomi璠zy wspólnikami, którzy realizuj wspólny cel gospodarczy. Konstrukcja spó趾i cywilnej nak豉da jednak na wspólników liczne obowi您ki na tle podatkowym. Istotn jej cech jest fakt, 瞠 na gruncie podatków dochodowych podatnikami s wy陰cznie wspólnicy, natomiast podatnikiem VAT b璠zie ju sama spó趾a. wi璚ej »

8 maja 2019 r. Trybuna Sprawiedliwo軼i Unii Europejskiej wyda kolejny wyrok, który mo瞠 potwierdzi nieprawid這w implementacj dyrektywy 2006/112 w sprawie podatku VAT do polskiego porz康ku prawnego. Powy瞠j celowo u篡to zwrotu „mo瞠”, poniewa orzeczenie TSUE zosta這 wydane na gruncie ustawy VAT obowi您uj帷ej w Republice Czeskiej. Tym niemniej podkre郵enia wymaga, 瞠 w nied逝gim czasie TSUE wyda wyrok w polskiej sprawie, podobnej w swym przedmiocie do sprawy rozstrzygni皻ej z udzia貫m czeskiego podatnika. Maj帷 na uwadze, 瞠 Trybuna w豉軼iwie nie odst瘼uje od swej praktyki orzeczniczej, nale篡 przyj望, 瞠 tak瞠 i w tym przypadku dojdzie do pozytywnego dla polskich przedsi瑿iorców rozstrzygni璚ia. wi璚ej »

Nadu篡cie prawa to instytucja, która od d逝窺zego czasu budzi wiele kontrowersji i 篡wych dyskusji. W Polsce brakuje bowiem jasnej i precyzyjnej regulacji, która stwierdza豉by, jaki jest dok豉dny zakres tej regulacji. Tymczasem niezwykle trudno odró積i j od legalnego planowania podatkowego albo w drug stron – od oszustwa podatkowego. wi璚ej »

Nie ulega w徠pliwo軼i, 瞠 na przestrzeni lat coraz wi璚ej polskich podmiotów dokonuje obrotu wirtualn walut. Zauwa篡 to równie polski ustawodawca, nowelizuj帷 w ostatnim czasie przepisy ustaw o podatkach dochodowych, celem rozwiania w徠pliwo軼i co do sposobu opodatkowania handlu kryptowalut. wi璚ej »