Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

23.06.2016

Roczne sprawozdanie finansowe. Ważne daty

W połowie roku na podmioty podlegające przepisom rachunkowych czeka wiele dat związanych ze sprawozdaniami finansowymi. Trzeba o nich pamiętać. Konieczne jest zatwierdzenie sprawozdania, ale także złożenie go w KRS oraz urzędzie skarbowym.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Dla podmiotów zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, 30 czerwca każdego roku to ostatni dzień, w którym sprawozdanie to powinno zostać zatwierdzone przez organ zatwierdzający. Obowiązek ten wynika z art. 53 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.; dalej uor), który stanowi, że roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Dniem tym jest dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe, czyli w przypadku roku podatkowego pokrywającego sie z kalendarzowym – 31 grudnia. Organem zastwierdzającym jest zaś organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. I tak na przykład, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością organem zatwierdzającym jest zwyczajne zgromadzenie wspólników. W przypadku natomiast spółek osobowych (z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej) oraz spółek cywilnych przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników.

Zatwierdzenie sprawozdania polega na podjęciu odpowiedniej uchwały przez organ zatwierdzający. W przypadku, gdy organem tym jest osoba fizyczna, wystarczające jest oświadczenie woli właściciela (postanowienie), w postaci na przykład stosownej adnotacji, wskazującej na zatwierdzenie sprawozdania, która może być umieszczona na zatwierdzanych dokumentach.

Mimo iż we wskazanym art. 53 ust. 1 uor jest mowa o tym, że roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, to jednak w przepisach nie ma żadnej sankcji za niedochowanie tego obowiązku. Trzeba jednak wiedzieć, że nie zwalnia to z obowiązku złożenia sprawozdania w KRS.

Złożenie rocznego sprawozdania finansowego w KRS

Stosownie do postanowień art. 69 ust. 1 uor, kierownik jednostki ma obowiązek złożenia we właściwym rejestrze sądowym:

  • rocznego sprawozdania finansowego,
  • opinii biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu,
  • odpisu uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,
  • sprawozdania z działalności (w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 uor, czyli między innymi spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, czy spółdzielni).

Dokumenty te muszą być złożone do KRS, celem ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Jeśli więc sprawozdanie zostałoby zatwierdzone 30 czerwca 2016 r., termin ten upływa 15 lipca 2016 r.

Co istotne, w sytuacji, gdyby nie doszło do zatwierdzenia sprawozdania, na kierowniku jednostki i tak ciąży obowiązek złożenia sprawozdania w KRS. Ma on na to czas do 15 lipca 2016 r. Następnie zaś, po zatwierdzeniu sprawozdania, kierownik jednostki musi złożyć w sądzie kompletną dokumentację. Ma na to 15 dni od dnia tego spóźnionego zatwierdzenia.

Złożenie rocznego sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym

Sprawozdanie finansowe należy złożyć również w urzędzie skarbowym, przy czym podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mieli na to czas do dnia złożenia rocznego zeznania podatkowego, czyli w 2016 r., do 2 maja. Natomiast podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych muszą to uczynić w ciągu 10 dni od daty jego zatwierdzenia. Niezatwierdzonego sprawozdania nie składa się do urzędu skarbowego.

Niedochowanie tego terminu zagrożone jest karą przewidzianą w Kodeksie karnym skarbowym. Zgodnie z art. 80b tej ustawy, kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Izabela Rutkowska

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz