Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy doradztwo prawne z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego i karnego. Doradzamy zarówno w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej jak i w bieżącej obsłudze każdego rodzaju spółki prawa handlowego w Polsce i za granicą ? również w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych i rozliczeń transakcji.

 

Przeprowadzamy kompleksowe audyty prawne, podatkowe i finansowe. Doradzamy przy procesach przejęć, fuzji czy transakcji M&A.

 

Przedsiębiorcom wykonującym działalność we własnym imieniu oferujemy kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe w bieżącej działalności i wsparcie w procesie przekształcenia działalności w wybrany rodzaj spółki.

 


 

Reprezentujemy naszych klientów w toku kontroli i postępowań podatkowych, w sporach cywilnych i gospodarczych oraz w sprawach sądowych przed sądami wszystkich instancji. Chronimy ich interesy w zakresie:

 • Odpowiedzialności członków zarządów spółek kapitałowych,
 • Ekspozycji na ryzyko prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • Respektowania i wykonywania praw wspólników spółek,
 • Nadzoru nad stosowaniem i egzekwowaniu prawa przez urzędników administracji państwowej w tym organów ścigania i Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Weryfikacji poprawności i rzetelności dokumentacji księgowej,
 • Przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy,
 • Zabezpieczania interesów i majątków firm i osób prywatnych

 

najbliższeszkolenia

Artykuły

29.04.2022

Raportowanie struktury właścicielskiej spółek nieruchomościowych

W tym roku spółki nieruchomościowe będą zobowiązane do nowego raportowania struktury właścicielskiej. Raportowanie ma na celu przedstawienie struktury właścicielskiej spółki nieruchomościowej zarówno przez tę spółkę jak i bezpośrednich, i pośrednich udziałowców. Wobec wciąż niewyjaśnionych kwestii związanych z nowymi obowiązkami termin na złożenie raportu uległ wydłużeniu do 30 września 2022 r.

 

Co to są spółki nieruchomościowe?

Do nowego raportowania zobowiązane są spółki nieruchomościowe, których definicję zawiera art. 4a pkt 35) ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem, aby zakwalifikować podatnika, jako spółkę nieruchomościową musi on spełniać pewne kryteria.

W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność, warunki to:

 • co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, musi stanowić wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości oraz
 • wartość rynkowa tych nieruchomości musi przekroczyć 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty.

Czyli w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność, jako spółkę nieruchomościową uznaje się podatnika spełniającego łącznie dwa wyżej wskazane kryteria.

Natomiast w przypadku podmiotów prowadzących już działalność powstaje dodatkowe kryterium przychodowe tj. w roku poprzedzającym odpowiednio rok podatkowy, albo rok obrotowy, przychody podatkowe, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – przychody ujęte w wyniku finansowym netto, z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu odpowiednio przychodów podatkowych, albo przychodów ujętych w wyniku finansowym netto.

Raportowanie struktury – kogo dotyczy?

Nowe raportowanie zostało przewidziane w art. 27 ust. 1e ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem do przekazania informacji o strukturze właścicielskiej są zobowiązane spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, udziały (akcje) w spółce nieruchomościowej, dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Należy zaznaczyć, że ustawa nie przewiduje jak daleko w głąb struktury należy raportować. Najczęściej spółki nieruchomościowe są tworzone w grupach kapitałowych jako spółki celowe do realizacji określonych zadań. Z literalnego brzmienia przepisów wynika, że raportowanie dotyczy każdego podmiotu, nawet podmiotów zagranicznych, jeżeli tylko spełniają kryteria wskazane powyżej. Na takie rozumienie wskazuje treść ustępu 1f. W przypadku podatkowych grup kapitałowych przepis ust. 1e stosuje się do spółek wchodzących w skład takiej grupy.

Należy jednak zwrócić uwagę, że przepisy odwołują się do raportowania przez pośrednich udziałowców, będących podatnikami, tj. rezydentami mającymi siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, a także nierezydenci posiadający w Polsce zakład.

Jakie informacje należy przekazać?

Zgodnie z ww. przepisem Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej należy przekazać informację:

 • o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw – w przypadku informacji przekazywanych przez spółki nieruchomościowe,
 • o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze – w przypadku informacji przekazywanych przez podatników będących wspólnikami spółek nieruchomościowych.

Informacje są przekazywane zgodnie ze stanem na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej. Termin raportowania wyznaczony jest do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki nieruchomościowej.

W jaki sposób przekazać informacje?

Zgodnie z art. 27 ust. 1h ustawy o CIT powyższe informacje składa się w wyznaczonych terminach w postaci elektronicznej, odpowiadającej strukturze logicznej dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Pomimo, że raportowanie powinno nastąpić elektronicznie na określonym formularzu, to jednak żaden oficjalny formularz nie został opublikowany. W konsekwencji podatnicy, aby spełnić wymóg przekazania informacji drogą elektroniczną przekazywali je ePUAPem. W przypadku konieczności uzupełnienia danych urzędy informują o tym obowiązku.

Komentarz

Raportowanie ma dostarczyć danych o właścicielach spółek nieruchomościowych, które są przedmiotem szczególnego zainteresowania organów podatkowych z uwagi na wartość jednostkową transakcji oraz potencjalne nieprawidłowości, które mogą powstać w obrocie nieruchomościami.

Wprowadzone przepisy są jednak bardzo nieprecyzyjne. W szczególności nie wiadomo do jakiego stopnia powiązań należy raportować strukturę. Nie ma też narzędzia do raportowania, stąd rodzą się wątpliwości odnośnie sposobu wysłania informacji. Na szczęście termin na złożenie raportu został wydłużony do 30 września 2022 roku, co świadczy o tym, że z opisanymi problemami nie może poradzić sobie także Ministerstwo.

 

Autor: Robert Nogacki, właściciel Kancelarii Prawnej Skarbiec specjalizującej się w ochronie majątku, doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

 

Hasła tematyczne: podatek dochodowy od osób prawnych (cit), spółka nieruchomościowa, raportowanie struktury właścicielskiej

poprzednie artykuły

W przypadku stwierdzenia niedochowania przez stronę terminu do spełnienia zobowiązań administracyjnych, w tym podatkowych, w okresie obowiązywania w Polsce stanu epidemii, organy miały obowiązek informowania o uchybieniu i wyznaczania stronie dodatkowych 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu – potwierdził w wyroku z 2 sierpnia 2023 r. WSA w Gorzowie Wlkp. więcej »

Artykuł 306 unijnej dyrektywy VAT należy interpretować tak, że szczególną, preferencyjną procedurą opodatkowania VAT marża dla usług turystyki można objąć odsprzedaż usług noclegowych przedsiębiorcom, mimo że odsprzedaży tej nie towarzyszą żadne usługi dodatkowe. Tak orzekł unijny Trybunał Sprawiedliwości 29 czerwca 2023 r. w sprawie polskiej spółki z o.o., która toczyła swój spór z organem podatkowym od kwietnia 2017 roku. więcej »

Rosyjska Duma Państwowa przyjęła ustawę o eksperymencie wprowadzenia bankowości islamskiej w czterech regionach Rosji - Dagestanie, Czeczenii, Baszkirii i Tatarstanie. Terytorium tego eksperymentu może zostać rozszerzone przez rząd w porozumieniu z Bankiem Centralnym Federacji Rosyjskiej. Eksperyment potrwa od 1 września 2023 r. do 1 września 2025 roku. więcej »

Dobrowolny do tej pory centralny system wystawiania faktur ustrukturyzowanych KSeF od 1 lipca 2024 r. stanie się obowiązkowy (dla sektora MŚP nierozliczającego się z VAT od 1 stycznia 2025 r.). System nie zdążył na dobre jeszcze okrzepnąć, a Ministerstwo Finansów już wprowadza w nim zmiany. więcej »

To czy wynagrodzenie managerskie członka zarządu spółki może podlegać VAT zależy od tego, czy prowadzi on samodzielną działalność gospodarczą. Organ rozstrzygający o tym musi dokonać całościowej oceny, czy dana osoba ponosi ryzyko gospodarcze samodzielnie, jako typowy podatnik i dysponuje własną inicjatywą gospodarczą. Tak wynika z opinii Rzecznika Generalnego TSUE z 13 lipca 2023 r. Takie rozstrzygnięcie potwierdza, że członek zarządu spółki może sam zdecydować, czy chce być opodatkowany VAT. Wystarczy, że on i spółka odpowiednio skonstruują kontrakt managerski. więcej »

Firma chciała skorzystać z ulgi na robotyzację. Organ stwierdził, że nie ma na to szans, bo robot, który wyjmuje z maszyny wyprodukowane butelki i układa na palecie nie wytwarza ich. Zatem nie spełnia wymaganej definicji robota przemysłowego. więcej »

Niskie stawki podatku dochodowego, uproszczona księgowość oraz możliwość odliczenia 50% opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne – to główne powody, dla których przedsiębiorcy chcą przejść na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie dla wszystkich ta forma rozliczeń z fiskusem jest jednak dostępna. Korzystają z niej chętnie przedsiębiorcy generujący niskie koszty prowadzonej działalności, firmy z branży IT, informatycy, czy programiści. Problemem jest często ustalenie właściwej stawki opodatkowania ryczałtem, a te mogą się wahać od 2% do 17%. więcej »

Wbrew twierdzeniu organu wypłata na rzecz wspólnika zysków wygenerowanych w spółce cywilnej, ale dokonana już po jej przekształceniu w spółkę z o.o. nie może podlegać podatkowi dochodowemu. Doszłoby bowiem do dwukrotnego opodatkowania tego samego przychodu. Tak w wyroku z 16 maja 2023 r. orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 615/22). więcej »

Naczelnik urzędu skarbowego wydał decyzję, w której uzasadnieniu określił kwotę zobowiązania podatnika. Jednak w sentencji decyzji zobowiązał go do zapłaty kwoty niższej. Organ II instancji uznał, że to oczywisty błąd naczelnika, który można naprawić w decyzji odwoławczej podwyższając kwotę zobowiązania do właściwej wysokości. Takie działanie jest niedopuszczalne, orzekł 8 maja 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 20/23). więcej »

W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się oszustwa podatkowego chociażby przez jedną z firm, organy skarbowe biorą pod lupę wszystkich jej kontrahentów uczestniczących w łańcuchu dostaw. W przypadku braku oczywistych dowodów na ich świadomy udział w nielegalnym procederze, organy chętnie wysuwają zarzut braku dochowania należytej staranności przy doborze kontrahenta. Czasem zarzuty te są tak absurdalne, jak rozmowa z przedstawicielem zagranicznej firmy po polsku. więcej »