Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

07.09.2018

Rachunkowość dla początkujących: Otwieranie ksiąg handlowych dla nowo utworzonej Spółki z o.o.

Prawo bilansowe określa sytuacje w których jednostki zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ustawa o rachunkowości wskazuje ponadto sytuacje w których jednostki zobowiązane są do otwarcia ksiąg rachunkowych po raz pierwszy oraz jednostki, które dokonują otwarcia ksiąg rachunkowych po raz kolejny. Dzisiaj prezentujemy zasady otwierania ksiąg rachunkowych dla nowo utworzonej spółki z o.o.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe, to zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Ustawa o rachunkowości wskazuje podmioty zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku podmiotów nowo powstałych forma prawna ma dla tewgo obowiązku decydujące znaczenie. Nowo powstała spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, a także utworzone przez inne niż wyłącznie osoby fizyczne spółka jawna oraz spółka cywilna mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, bez względu na wysokość przychodów.

Do otwarcia ksiąg rachunkowych po raz pierwszy zobligowane są także te osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie, które podjęły decyzję o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych (bez względu na moment podjęcia tej decyzji). Podmioty wskazane powyżej, jeżeli w poprzednim roku osiągnęły przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w kwocie równej co najmniej 2 mln euro również zobowiązane są do otwarcia ksiąg rachunkowych po raz pierwszy (obligatoryjnie).

Księgi rachunkowe po raz pierwszy należy otworzyć ponadto dla nowych jednostek powstałych w wyniku połączenia lub podziału jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Założenie spółki z o.o.

Zasady funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.

Do powstania spółki z o.o. wymaga się m.in.: zawarcia umowy spółki oraz wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki, dokonanie zgłoszenia i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zawarcie umowy spółki skutkuje powstaniem spółki z o.o. w organizacji. Spółka z o.o. w organizacji z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców staje się spółką z o.o. i uzyskuje osobowość prawną (por. art. 12 K.s.h.). Podkreślić należy, iż spółka z o.o. w organizacji i spółka z o.o. to ten sam podmiot, bowiem sama rejestracja spółki w KRS stanowi tylko o nadaniu bytu prawnego jednostce, która już działa w obrocie gospodarczym.

Moment otwarcia ksiąg rachunkowych

Jak wynika z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, księgi rachunkowe otwiera się na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym. Otwarcie ksiąg powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia.

Wskazać należy, iż jako pierwsze zdarzenie wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym rozumieć należy zdarzenie, które powoduje powstanie jednego składnika aktywów i jednego składnika pasywów lub wpływa na wynik finansowy jednostki.

Wśród najczęstszych zdarzeń skutkujących otwarciem ksiąg rachunkowych w nowo założonej spółce wymienić należy:

  • wniesienie udziałów w formie pieniężnej,

  • wniesienie udziałów w formie niepieniężnej,

  • zawarcie umowy spółki,

  • zapłata za zakupione usługi lub towary,

  • wypłata wynagrodzeń etc.

Za moment otwarcia ksiąg rachunkowych w przypadku nowo utworzonej spółki z o.o. uznać należy dzień sporządzenia aktu notarialnego, bowiem określenie wysokości kapitału zakładowego i objęcie udziałów wywołuje w spółce skutki o charakterze majątkowo-finansowym. W przypadku jednostek nowo powstałych otwarcie ksiąg rachunkowych polega na wprowadzeniu do nich zapisu księgowego.

Bilans otwarcia

W przypadku jednostek rozpoczynających działalność, na moment otwarcia ksiąg rachunkowych nie wystąpi bilans otwarcia. Bilans otwarcia równa się bilansowi zamknięcia poprzedniego okresu. Z uwagi na brak poprzedniego okresu w przypadku nowo utworzonego podmiotu brak jest możliwości wprowadzenia bilansu otwarcia.

Polityka rachunkowości

Jak wspominaliśmy w jednym z poprzednich artykułó, ustawa o rachunkowości nakazuje by jednostki prowadzące księgi rachunkowe posiadały tzw. politykę rachunkowości. Zasady (politykę) rachunkowości ustawa o rachunkowości definiuje jako wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, co oznacza iż w polityce rachunkowości jednostka powinna ująć informacje w zakresie, w jakim ustawa o rachunkowości daje jednostkom prawo wyboru lub w jakim dopuszcza uproszczenia.

Ustawa o rachunkowości nie zawiera wzorcowego planu kont dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą. W konsekwencji jednostka ma możliwość zdefiniowania planu kont wg własnych potrzeb. Kierownik jednostki powinien zapewnić takie zorganizowanie ewidencji księgowej, aby księgi rachunkowe były prowadzone systematycznie i rzetelnie, a dane ujęte na kontach umożliwiały sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych.

W polityce rachunkowości zwyczajowo podaje się informację na temat zasad ewidencji i rozliczania kosztów. Podatnik nowo utworzonej spółki może dokonać ewidencji kosztów podstawowej działalności operacyjnej:

  1. na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie",
  2. na kontach zespołu 5 "Koszty według typów działalności i ich rozliczenie",
  3. zarówno na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie", jak i zespołu 5 "Koszty według typów działalności i ich rozliczenie".

Wybór wariantu ewidencji kosztów powinien zostać dokonany przez kierownika jednostki w oparciu o profil działalności spółki oraz potrzeby informacyjne właścicieli (udziałowców/akcjonariuszy). W przypadku nowo tworzonych spółek z o.o. działających w branży handlowej i/lub usługowej najczęściej wybierana jest ewidencja na kontach zespołu 4 lub 4 i 5.

CDN.

Patrycja Mikuła

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz