Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: ABC - prawo i podatki dla początkujących

02.08.2019

Rachunek czy faktura?

Jeśli prowadzisz firmę i jesteś czynnym podatnikiem VAT, w zasadzie masz obowiązek wystawiać faktury (wyjątki dotyczą jedynie niektórych rodzajów sprzedaży zwolnionej z opodatkowania VAT). Jeśli nie jesteś VAT-owcem (korzystasz ze zwolnienia ze względu na nieprzekroczenie wartości sprzedaży w wysokości 200 tys. zł), to na żądanie klienta masz również obowiązek wystawić fakturę, oprócz dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie transakcji gospodarczej (paragonu).

Obecne stanowisko Krajowej Administracji Skarbowej oraz praktyka jest taka, że nawet przedsiębiorca nie będący VAT-owcem podlega przepisom ustawy o VAT i w związku z tym nie mają do niego zastosowania przepisy ordynacji podatkowej w zakresie wystawiania rachunków.

Pamiętaj więc:

 • nawet jeśli nie jesteś czynnym podatnikiem podatku VAT (nievatowcem), to na żądanie klienta musisz zawsze wystawić fakturę. Jeśli dobrowolnie (bez żądania nabywcy) chcesz wystawić dokument potwierdzający dokonaną przez ciebie transakcję sprzedaży również musisz wystawić fakturę.

Faktura podatnika zwolnionego z VAT

Fakturę jesteś zobowiązany wystawić na żądanie klienta, jeśli żądanie zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczyłeś towar lub wykonałeś usługę, bądź otrzymałeś całość lub część zapłaty.

Fakturę VAT wystawiasz również jeśli bez żądania nabywcy chcesz udokumentować transakcję sprzedaży.

Faktura bez VAT podatnika, który korzysta ze zwolnienia z VAT powinna zostać wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Faktury może wystawiać w imieniu i na rzecz podatnika również upoważniona przez niego osoba trzecia, w szczególności jego przedstawiciel podatkowy.

W niektórych sytuacjach faktury może wystawiać nabywca, jest to tzw. samofakturowanie.

Faktura przedsiębiorcy zwolnionego z VAT musi zawierać:

 • datę wystawienia oraz kolejny numer faktury

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy

 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi

 • miarę i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług

 • cenę jednostkową towaru lub usługi

 • kwotę należności ogółem.

Jeśli na stosowanym przez ciebie formularzu wzoru faktury znajduje się pole dotyczące stawki VAT, wówczas wpisujesz tam skrót „zw" (zwolniony).

Nie masz obowiązku wskazywania podstawy prawnej przy zwolnieniu z VAT ze względu na limit transakcji nieprzekraczający 200 tys. zł. (zwolnienie podmiotowe art. 113 ustawy o VAT).

Jeśli korzystasz ze zwolnienia podmiotowego, na fakturze wskazujesz przepis lub inną podstawę prawną, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku.

Przepisy nie nakładają obowiązku oznaczania wystawianego przez ciebie dokumentu nazwą „faktura”. Dokument taki, niezależnie od nadanej jemu nazwy (np. „rachunek”) jeśli tylko będzie zawierał wymienione wyżej elementy będzie uznany za fakturę. Jednakże dla uniknięcia nieporozumień, zgodnie ze stosowaną praktyką, radzimy każdorazowo aby wystawiany tego rodzaju dokument nosił w tytule nazwę „faktura”. Dlatego też w praktyce gospodarczej ugruntowało się wystawanie przez nievatowców na udokumentowanie dokonanych transakcji dokumentów oznaczonych nazwą „faktura”. W związku z tym rzadziej używane są dokumenty oznaczone nazwą „rachunek”.

Pamiętaj, dokumentem wystawianym przez nieVAT-owców na żądanie nabywcy jest wyłącznie faktura (czyli dokument, który ma określone przepisami elementy, opisane powyżej). Podatnik korzystający ze zwolnienia nie wystawia rachunku na żądanie kupującego.

 

Rachunek

Kwestię wystawiania rachunków regulują przepisy ordynacji podatkowej. Rachunek, potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi, muszą wystawiać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą na żądanie klienta, jeżeli z innych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury. Ordynacja podatkowa przez działalność gospodarczą rozumie każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy (np. ustawa o VAT) nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców.

 

Uwaga!

Jeśli nie wystawisz rachunku na żądanie klienta możesz otrzymać karę pieniężną. Nie musisz wystawiać rachunku przy każdej pojedynczej transakcji.

Pamiętaj!

Jeżeli wystawiłeś rachunek, klient może dodatkowo zażądać od ciebie faktury i masz obowiązek taką fakturę wystawić.

Uwaga!

Obowiązek wystawienia rachunku nie dotyczy rolników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy lub hodowli, nieprzerobione sposobem przemysłowym, chyba że sprzedaż jest dokonywana w ich odrębnych, stałych miejscach sprzedaży, poza obrębem uprawy lub hodowli.

 

Ile jest czasu na wystawienie rachunku?

Rachunek trzeba wystawić w terminie 7 dni od:

 • dnia wykonania usługi lub wydania towaru (jeżeli zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru)

 • dnia zgłoszenia żądania (jeżeli zażądano rachunku po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru).

Nie trzeba wystawiać rachunku, jeżeli klient zażądał jego wystawienia po upływie trzech miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Elementy rachunku

Każdy rachunek musi zawierać co najmniej:

 • imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi

 • datę wystawienia i numer kolejny rachunku

 • wyraz „oryginał" albo „kopia"

 • określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe

 • ogólną sumę należną wyrażoną liczbowo i słownie

 • czytelny podpis wystawcy rachunku oraz odcisk pieczęci wystawcy rachunku, jeżeli się nią posługuje.

Jeśli oryginał rachunku zostanie zniszczony albo zaginie, możesz ponownie wystawić rachunek, a na nim wpisać wyraz „duplikat" wraz z datę ponownego wystawienia.

Podatnicy wystawiający rachunki muszą kolejno je numerować i przechowywać ich kopie, w kolejności wystawienia, aż do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Zwróć uwagę, że rachunek powinien zawierać identyczne elementy jak faktura wystawiana przez przedsiębiorcę, który nie jest czynnym podatnikiem. Jeśli prowadzisz zarejestrowaną w CEIDG działalność gospodarczą i korzystasz ze zwolnienia podmiotowego z VAT, nie jest istotne czy oznaczysz dokument nazwą „rachunek” czy też „faktura” (choć administracja skarbowa rekomenduje oznaczanie dokumentów potwierdzających dokonaną transakcję sprzedaży nazwą „faktura”). Jeśli więc klient żąda dla udokumentowania transakcji wystawienia rachunku a nie faktury, to nie jest istotne w jaki sposób go oznaczysz. Taki dokument musi zawierać obowiązkowo wszystkie elementy przewidziane dla rachunku, czy też faktury. Zgodnie z przepisami, jeśli prowadzisz jakąkolwiek działalność zarobkową i nie podlegasz przepisom ustawy o VAT, również na życzenie klienta jesteś zobowiązany wystawić rachunek. Rachunek wystawiasz zatem na życzenie klienta jeśli prowadzisz działalność gospodarczą nierejestrowaną (oczywiście jeśli jest przedmiotowo zwolniona z VAT), wykonujesz wolny zawód (np. udzielasz korepetycji czy prowadzisz prywatną praktykę lekarską czy pielęgniarską) czy też wynajmujesz lokal mieszkalny.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach

Źródło: biznes.gov.pl

 

Hasła tematyczne: faktura vat, fakturowanie, rachunek, dokumentowanie sprzedaży

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz