28.11.2019: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

Przychody ze staży i praktyk opodatkowane PIT na normalnych zasadach

Przepisy ustawy znoszącej PIT dla osób do ukończenia 26 roku życia nie dotyczą przychodów uzyskanych na podstawie ustawy o praktykach absolwenckich. Przychody uzyskane z tego tytułu nie są bowiem przychodami z pracy, czy umów zlecenia zawartych z firmą. Brak ujęcia w zwolnieniu przychodów ze staży i praktyk absolwenckich nie jest niedopatrzeniem ustawodawcy, a działaniem zamierzonym.

Interpelacja nr 33367 do ministra finansów w sprawie zniesienia podatku PIT dla osób do 26. roku życia

Szanowny Panie Ministrze,

w dniu 4 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wprowadzenie wspomnianych przepisów miało być realizacją zapowiedzi zniesienia podatku PIT dla ludzi młodych do ukończenia 26. roku życia i ułatwić im lepszy start na rynku pracy.

Nowelizacja wprowadziła zerowy PIT dla przychodów: ze stosunku służbowego, ze stosunku pracy, z pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez podatników do 26. roku życia – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł.

Niestety nową ulgą nie zostały objęte przychody uzyskane na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich. Zdaniem wielu ekspertów warto byłoby również uwzględnić w katalogu zwolnień wynagrodzenia za staż i praktyki absolwenckie, co jest niedopatrzeniem ustawodawcy.

W związku z przedstawionym wyżej problemem zwracam się do Pana Ministra z pytaniami:

  • Czy ministerstwo dostrzega przedstawione zagadnienie?

  • Czy obecnie prowadzone są prace, których celem będzie nowelizacja ustawy o PIT, która rozszerzy katalog zwolnień z opodatkowania PIT o wynagrodzenia za staż i praktyki absolwenckie?

  • Czy ministerstwo rozważa przeprowadzenie ewaluacji wprowadzonego rozwiązania?

  • Ile osób według ministerstwa skorzysta z omawianego zwolnienia?

Z wyrazami szacunku Elżbieta Zielińska, 17-08-2019 r.

Odpowiedź na Interpelację nr 33367

W dniu 1 sierpnia 2019 r. wszedł w życie pkt 148 (1) art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.). Na jego podstawie ze zwolnienia podatkowego korzystają przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Ponieważ zwolnienie weszło w życie z dniem 1 sierpnia, a zatem w trakcie roku podatkowego, w bieżącym roku kwota zwolnionego przychodu wynosi 35 636,67 zł.

Cel ustawy, w tym jej zakres podmiotowy i przedmiotowy, został wskazany w uzasadnieniu ustawy:

„Tak ukształtowany zakres podmiotowy i przedmiotowy zwolnienia wynika z celu, który ma być zrealizowany. Jak wskazano na wstępie, celem tym ma być aktywizacja zawodowa osób młodych poprzez ułatwienie im wejścia na rynek pracy. Stąd zwolnienie od podatku adresowane jest do podatników do 26. roku życia, czyli starszych o rok od osób, które co do zasady kończą naukę i podejmują stałą pracę (vide art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy PIT). Jednocześnie nie chodzi o każdy rodzaj pracy zarobkowej, a wyłącznie wykonywanej w ramach stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej, służby oraz umowy zlecenia zawartej z firmą, będących najpopularniejszymi formami zatrudnienia organizowanymi przez zatrudniającego. Stąd zakresem zwolnienia nie będą objęte przychody z innych źródeł, np. praktyk absolwenckich, umów o dzieło czy samozatrudnienia.”

Tekst uzasadnienia dostępny jest na internetowej stronie Sejmu RP www.sejm.gov.pl pod poniższym linkiem.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3551

Przepisy uchwalonej ustawy nie dotyczą zatem przychodów uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244). Przychody uzyskane z tego tytułu nie są bowiem przychodami z pracy, czy umów zlecenia zawartych z firmą.

Brak ujęcia w zwolnieniu przychodów ze staży i praktyk absolwenckich nie jest zatem niedopatrzeniem ustawodawcy i nie są obecnie planowane zmiany polegające na rozszerzeniu zwolnienia.

Z upoważnienia Ministra Finansów Tadeusz Kościński, Warszawa, dnia 17 września 2019 r.


(1) Przepis ten został dodany do ustawy PIT ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394).

 

Hasła tematyczne: pit dla młodych

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...