15.10.2021: Działalność gospodarcza

Przychody i KUP: Zakup składników majątku z dofinansowania z urzędu pracy

Otrzymane jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym. Natomiast wydatki na zakupy (elementy wyposażenia, oprogramowanie, materiały), nabyte z ww. środków przyznanych na podjęcie działalności gospodarczej, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej w momencie zakupu.

W ramach działań powiatowego urzędu pracy podatnik otrzymał środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach pracy. Otrzymane środki finansowe przeznaczył na zakup: laptopa wraz z oprogramowaniem i programem do projektowania, urządzenia wielofunkcyjnego, odkurzacza przemysłowego, składanego wózka transportowego, wyrzynarki, młota udarowego, skrzynki narzędziowej, narzędzi do pomiaru, przyczepki samochodowej, materiałów do opakowania, materiałów biurowych i materiałów do montażu mebli (zawiasy, wkręty, okucia itp.) oraz reklamę. Wyżej wymienione składniki majątkowe będą stanowiły elementy wyposażenia oraz materiały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z tym, że cena jednostkowa poszczególnych składników nie przekroczy 10 000 zł, nie zostaną one wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Podatnik rozlicza się na zasadach ogólnych i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Przedsiębiorca we wniosku o interpretację zapytał, czy otrzymane jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym oraz czy wydatki na zakupy (elementy wyposażenia, oprogramowanie, materiały), nabyte z tych środków mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej w momencie zakupu. Jego zdaniem, Na oba pytania należy odpowiedzieć twierdząco.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. W wydanej interpretacji organ stwierdził:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych: opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy - jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 14 ust. 1 tej ustawy: za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 omawianej ustawy: przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze treść przytoczonej regulacji, należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

  • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
  • świadczenia te otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup/wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub nabycie wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Jak stanowi art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: wolne od podatku dochodowego są jednorazowe środki przyznane na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zatem otrzymane przez podatnika środki na podjęcie działalności gospodarczej przeznaczone na zakup: laptopa wraz z oprogramowaniem i programem do projektowania, urządzenia wielofunkcyjnego, odkurzacza przemysłowego, składanego wózka transportowego, wyrzynarki, młota udarowego, skrzynki narzędziowej, narzędzi do pomiaru, przyczepki samochodowej, materiałów do opakowania, materiałów biurowych i materiałów do montażu mebli (zawiasy, wkręty, okucia itp.) oraz reklamę stanowią przychód z działalności gospodarczej, jednak na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są zwolnione od opodatkowania.

Reasumując - otrzymane przez podatnika jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o których mowa we wniosku, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym. A skoro otrzymane środki na podjęcie działalności gospodarczej zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie wskazanego art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to - jako niemające wpływu na podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku - nie powinny być ujmowane w prowadzonej przez podatnika podatkowej księdze przychodów i rozchodów, jak również w zeznaniu rocznym.

Odnosząc się natomiast do kwestii kosztów uzyskania przychodów, należy wskazać, że stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z kolei zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56 tej ustawy: nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29b, 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137.

Analiza treści zarówno art. 22 ust. 1, jak i art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że co do zasady nie ma przeszkód, aby podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup składników majątku, niezaliczonych do środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych, a które zostały sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z urzędu pracy. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ten nie został bowiem wymieniony w art. 23 ust. 1 pkt 56 tej ustawy.

Należy w tym miejscu podkreślić, że u podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, wydatki, które w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią koszty podatkowe, co do zasady, muszą być zaewidencjonowane w księdze w roku podatkowym, w którym zostały poniesione, nawet jeśli dotyczą przychodów przyszłych lat.

Przy czym, za dzień poniesienia kosztu u podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu (art. 22 ust. 6b ww. ustawy). Zasada ta ma zastosowanie także w przypadku prowadzenia księgi w sposób memoriałowy.

Wobec powyższego - poniesione przez podatnika wydatki na zakup: laptopa wraz z oprogramowaniem i programem do projektowania, urządzenia wielofunkcyjnego, odkurzacza przemysłowego, składanego wózka transportowego, wyrzynarki, młota udarowego, skrzynki narzędziowej, narzędzi do pomiaru, przyczepki samochodowej, materiałów do opakowania, materiałów biurowych i materiałów do montażu mebli (zawiasy, wkręty, okucia itp.) oraz reklamę, sfinansowane ze środków otrzymanych z urzędu pracy można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w miesiącu poniesienia wydatków.

Reasumując - wydatki na zakupy, o których mowa we wniosku (elementy wyposażenia, oprogramowanie, materiały), nabyte ze środków przyznanych na podjęcie działalności gospodarczej, o których stanowi art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej w momencie zakupu.

Interpretacja indywidualna z 25 sierpnia 2021 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.498.2021.1.MM - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, działalność gospodarcza, podatkowa księga przychodów i rozchodów (pkpir), dotacja, urząd pracy, interpretacja indywidualna, podatek dochodowy od osób fizycznych (pit)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...