Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

15.05.2015

Przychody finansowe. Jak księgować odsetki z lokat i rachunków?

Do przychodów finansowych jednostki zalicza się przede wszystkim te przychody, które wiążą się z posiadanymi przez jednostkę aktywami finansowymi. Jak zatem zaksięgować odsetki od lokat i rachunków bankowych?

Do przychodów finansowych zaliczyć możemy m.in.:

 • przychody ze sprzedaży walut obcych,
 • dodatnie różnice kursowe,
 • prowizje od udzielonych pożyczek,
 • odsetki z tytułu posiadanych lokat, rachunków bankowych, obligacji,
 • odsetki otrzymane od kontrahentów z tytułu nieterminowych płatności,
 • przychody uzyskane z tytułu sprzedaży papierów wartościowych,
 • wypłacone na rzecz jednostki dywidendy z tytułu posiadanych udziałów w innych podmiotach.

Ewidencjonowanie przychodów finansowych

Ewidencji przychodów finansowych dokonuje się na koncie 750 Przychody finansowe. W ciągu roku obrotowego konto to co do zasady przyjmuje saldo kredytowe. Jego wartość określa nam wysokość wygenerowanych (uzyskanych) od początku roku obrotowego przychodów finansowych. Na dzień bilansowy jednostka powinna przenieść to saldo na konto Wynik finansowy, czyli przeksięgować wartość salda na konto 860. Również w przypadku przychodów finansowych warto prowadzić szczegółową ewidencję w ramach konta przychodów. W zależności od częstotliwości występowania poszczególnych rodzajów operacji w jednostce wskazane jest wyodrębnianie poszczególnych źródeł przychodów.

Zapisów polegających na zwiększeniu wartości przychodów finansowych dokonuje się po stronie Ma konta 750 Przychody finansowe. Do podstawowych zapisów po stronie Ma konta 750 zaliczyć zatem możemy:

 • ujęcie otrzymanych odsetek z lokat bankowych,
 • ujęcie otrzymanych odsetek od udzielonych pożyczek,
 • ujęcie odsetek od obligacji,
 • ujęcie odsetek od należności niezapłaconych w terminie,
 • ujęcie przychodów z tytułu sprzedaży udziałów, akcji i innych papierów wartościowych,
 • ujęcie aportu w postaci aktywów pieniężnych,
 • ujęcie dodatnich różnic kursowych itd.

Po stronie Wn tego konta zaksięgujemy natomiast wszelkiego rodzaju zmniejszenia stanu przychodów finansowych oraz przeksięgowanie przychodów finansowych na koniec roku obrotowego na wynik finansowy jednostki.

Przykład:
Księgowanie odsetek

Przeanalizujmy teraz przypadek jednostki, która posiada bankową lokatę terminową. Załóżmy, że lokata została utworzona w 2015 r. i w tym samym roku, po kilku miesiącach, zostanie zakończona.

Zwróćmy uwagę, że co do zasady odsetki od środków pieniężnych na rachunkach, lokat terminowych, wypłacone przez bank, będą powiększać stan środków pieniężnych na rachunku bankowym. Drugostronnie odsetki te należy ująć jako przychody finansowe jednostki. Operację tę można zaksięgować następującym zapisem:

 • strona Wn konta 131 Rachunek bankowy,
 • strona Ma konta 750 Przychody finansowe (w analityce: Przychody z odsetek).

Mogłoby się jednak zdarzyć, że lokata zakończyłaby się w następnym roku i w tym kolejnym okresie nastąpiłaby wypłata odsetek. W takiej sytuacji odsetki powinny zostać zaewidencjonowane przy wykorzystaniu konta rozliczeń międzyokresowych. Rozliczenia należałoby dokonać na dzień bilansowy.

Odsetki ustalone na dzień bilansowy, ale które nie stanowią jeszcze należności jednostki, powinny zostać zaksięgowane w ten sposób:

 • strona Wn 650 Pozostałe rozliczenia międzyokresowe,
 • strona Ma konta 750 Przychody finansowe (w analityce: Przychody z odsetek).

Zwróćmy uwagę, że w tej sytuacji na dzień bilansowy księguje się tylko tę część odsetek, która dotyczy danego roku obrotowego. Ich wartość jednostka musi obliczyć samodzielnie.

Krzysztof Koślicki

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz