Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

28.11.2016

Przychód pracownika z tytułu objęcia go prywatną opieką medyczną

Objęcie pracownika prywatną opieką medyczną poprzez wykupienie przez pracodawcę abonamentu medycznego jest dla niego świadczeniem o określonej wartości majątkowej. Niemniej jednak, określając wysokość przychodu pracownika z tego tytułu dla celów podatkowych, konieczne jest wyodrębnienie określonych grup świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres oferowanego pakietu medycznego.

Jak wynika z art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT), uzyskanie przez pracownika nieodpłatnego świadczenia bądź świadczenia częściowo odpłatnego wymaga rozpoznania po jego stronie przychodu ze stosunku pracy.

W tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę, że na gruncie przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666, dalej: k.p.) pracodawca został zobowiązany do ponoszenia kosztów wstępnych, okresowych oraz kontrolnych badań lekarskich. Ponadto do jego obowiązków należy ponoszenie innych kosztów profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy (art. 229 § 6 k.p.). Wskazać jednocześnie należy, że profilaktyczna opieka zdrowotna obejmuje ogół działań zapobiegających powstawaniu i szerzeniu się niekorzystnych skutków zdrowotnych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają związek z warunkami albo charakterem pracy (art. 4 pkt 1 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy; tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1184, z późn. zm.).

Mając na uwadze powyższe regulacje, zauważmy, że to na pracodawcy ciąży obowiązek ponoszenia kosztów świadczeń z zakresu medycyny pracy i profilaktyki związanej ze środowiskiem pracy. Dlatego obecnie uznaje się, że wartość tego rodzaju świadczeń otrzymanych przez pracownika nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 6 maja 2015 r., nr IPPB4/4511-213/15-4/MS1:

(...) w sytuacji gdy Wnioskodawca jako pracodawca ponosi koszty abonamentu za świadczenia medyczne z medycyny pracy i profilaktyki medycznej ustalone zgodnie z warunkami pracy i profilem działalności, ponoszone koszty przez pracodawcę nie stanowią podstawy do naliczania podatku dochodowego pracowników.

Podobne stanowisko przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 14 kwietnia 2015 r., nr IBPBII/1/4511-29/15/MK.

Przychodem pracownika na gruncie przepisów ustawy o PIT jest jednakże wartość wszelkich innych, dobrowolnych świadczeń medycznych, wchodzących w skład pakietu opieki medycznej, które finansowane są przez pracodawcę. Obowiązek rozpoznania przychodu dotyczy zatem sytuacji, w której pracodawca zapewni swojemu pracownikowi dodatkowe, nieobowiązkowe świadczenia medyczne. Podkreślić przy tym należy, że o powstaniu przychodu ze stosunku pracy nie przesądza fakt skorzystania przez pracownika z konkretnych usług medycznych, lecz już samo otrzymanie prawa do korzystania z pakietu świadczeń zdrowotnych (zob. uchwałę Izby Finansowej NSA z 24 października 2010 r., sygn. akt II FPS 7/10).

Aleksandra Kołc
Konsultant podatkowy ECDDP Sp. z o.o.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz