23.07.2014: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

Przekształcenie spółki osobowej w kapitałową na gruncie VAT

Przekształcenie spółek nie może zostać na gruncie VAT zakwalifikowane ani jako odpłatna dostawa towarów, ani jako odpłatne świadczenie usług. Tym samym czynność tego typu nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Jednocześnie podkreślenia wymaga, że spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia jest następcą i niejako kontynuatorem działalności przekształconej spółki osobowej. W takim przypadku nie ma miejsca likwidacja spółki osobowej, a jedynie zmiana jej formy organizacyjno-prawnej.

NIP spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową.

Z uwagi na powyższy wyjątek na spółkę kapitałową (przykładowo spółkę z o.o.) powstałą w wyniku przekształcenia przejdzie NIP nadany spółce osobowej (przykładowo spółki jawnej). Tym samym spółka przekształcona nie ma obowiązku ponownej rejestracji w zakresie VAT. Jednocześnie spółka ta musi zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zmianie formy prowadzenia działalności gospodarczej, a więc w istocie dochodzi do aktualizacji zgłoszenia złożonego przez spółkę osobową, która uległa przekształceniu.

Odliczenie podatku przez spółkę z o.o. powstałą w wyniku przekształcenia

Spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia jako następca prawny przekształconej spółki osobowej jest uprawniona do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na spółkę przekształconą. Prawo do odliczenia przysługuje stosownie do art. 86 ustawy o VAT, o ile zakupy związane są z czynnościami opodatkowanymi. Dotyczy to zarówno faktur otrzymanych przed dniem przekształcenia, jak i faktur otrzymanych po tym dniu.

W związku z zasadą następstwa prawnego w prawie podatkowym uprawnienie do odliczenia podatku przez spółkę kapitałową powstałą w wyniku przekształcenia w przypadku faktur wystawionych przed dniem przekształcenia, w których jako nabywca została wskazana spółka osobowa, nie jest uzależnione od wystawienia faktur korygujących przez sprzedawcę lub not korygujących przez nabywcę.

Wobec faktur wystawionych po dniu przekształcenia, w których jako nabywcę wskazano spółkę osobową, możliwe jest dokonanie korekty za pomocą not korygujących. W analizowanym przypadku nie dochodzi bowiem do likwidacji podmiotu gospodarczego, jakim była spółka osobowa, a jedynie do przekształcenia jej formy organizacyjno-prawnej, w wyniku którego na fakturze wskazano błędne dane nabywcy.

Jak stanowi art. 106k ust. 1 ustawy o VAT, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Przy czym podkreślenia wymaga, że wystawienie noty korygującej jest prawem, a nie obowiązkiem spółki powstałej w wyniku przekształcenia.

Korekta deklaracji spółki osobowej, która uległa przekształceniu

Spółce przekształconej będącej następcą spółki przekształcanej przysługuje prawo do dokonywania korekt deklaracji podatkowych, składanych uprzednio przez spółkę przekształcaną.

Stosownie do art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej do korekty deklaracji VAT-7 powinno być dołączone pismo zawierające uzasadnienie przyczyny korekty. Mając na względzie powyższe, do deklaracji korygującej składanej przez spółkę kapitałową powstałą w wyniku przekształcenia należy dołączyć pisemne wyjaśnienia dotyczące przekształcenia.

Wystawianie faktur przez spółkę z o.o. powstałą w wyniku przekształcenia

Spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia zobowiązana jest do wystawiania faktur w stosunku do tych czynności dokonanych przez spółkę osobową, która uległa przekształceniu, jakie do momentu przejęcia nie zostały przez nią udokumentowane fakturami.

W kwestii korygowania faktur wystawionych przez spółkę osobową zauważyć należy, że wskutek sukcesji na spółkę kapitałową przejdą obowiązki spółki przekształcanej w zakresie wystawiania (w razie zaistnienia takiej konieczności) faktur korygujących. W konsekwencji spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia, w razie wystąpienia po dniu połączenia potrzeby skorygowania faktury wystawionej przez spółkę osobową będzie podmiotem uprawnionym do dokonania tego typu korekty.

Ewelina Błądek
Konsultant podatkowy, ECDDP Sp. z o.o.

Hasła tematyczne: ordynacja podatkowa, faktury, odliczenie vat, korekta deklaracji, spółka osobowa, spółka kapitałowa, faktury korygujące, następstwo prawne, przekształcenie spółki, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...