25.05.2017: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. a spis z natury

Pytanie podatnika: Czy w związku z przekształceniem Wnioskodawca będzie miał obowiązek złożyć na dzień przekształcenia spis z natury (w zakresie towarów, wyposażenia, środków trwałych) i czy będzie miał obowiązek naliczyć oraz odprowadzić podatek od towarów, środków trwałych, wyposażenia nabytych przed przekształceniem i od których przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a które będzie miał w posiadaniu na dzień dokonania przekształcenia oraz w rozliczeniu za jaki okres korekta ta zostałaby uwzględniona?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2016 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Katowicach BKIP w Bielsku-Białej 21 listopada 2016 r., do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim 1 grudnia 2016 r.) uzupełnionym pismami z dnia 10 stycznia 2017 r. (data wpływu 13 stycznia 2017 r.) oraz 4 lutego 2017 roku (data wpływu 9 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku złożenia spisu z natury przez Wnioskodawcę - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2016 r. został złożony do Izby Skarbowej w Katowicach BKIP w Bielsku-Białej (wpływ do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim 1 grudnia 2016 r.) wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • korzystania z kas rejestrujących Wnioskodawcy przez Spółkę przekształconą;
 • braku obowiązku złożenia spisu z natury przez Wnioskodawcę;
 • ustalenia czy Wnioskodawca czy Spółka przekształcona będzie miała prawo (obowiązek) rozliczenia wystawianych faktur korygujących zmniejszających i zwiększających obrót oraz ustalenie momentu powstania tego obowiązku;
 • ustalenia czy Wnioskodawca czy Spółka przekształcona będzie miała prawo (obowiązek) zwiększenia lub zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę lub spółkę przekształconą faktury korygującej w odniesieniu do sprzedaży dokonanej przez Wnioskodawcę oraz ustalenie w okresu rozliczeniowego dla tych czynności;

oraz w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wniosek uzupełniono pismami z dnia 10 stycznia 2017 r. (data wpływu 13 stycznia 2017 r.) oraz 4 lutego 2017 roku (data wpływu 9 lutego 2017 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 10 stycznia 2017 r. (data wpływu 13 stycznia 2017 r.)

.... prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo „...” ...(zwany dalej: „Wnioskodawca”), zamierza przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej: „Spółką” bądź „Spółką przekształconą”) w trybie określonym art. 5841 i następne ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwana dalej: „k.s.h.”) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową). Następnie, po zarejestrowaniu spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Wnioskodawca zamierza zbyć część udziałów w kapitale zakładowym Spółki. W dalszej kolejności Wnioskodawca nie wyklucza zmiany formy prawnej Spółki i jej przekształcenia w spółkę komandytową w trybie określonym w art. 575 k.s.h.

.... (dalej: Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą polegającą głównie na: produkcji wyrobów z drutu, łańcuchów, sprężyn (PKD 25.93.Z), a także produkcji metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z). Nowopowstała Spółka będzie kontynuowała działalność jaką prowadzi Wnioskodawca. Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą ewidencjonuje sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej. U Wnioskodawcy powstał obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Nowopowstała Spółka będzie świadczyła usługi także na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Przedmiotem dostaw nie są i nie będą towary/usługi określone w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r, poz. 1544). Wnioskodawca nie świadczy ani nowopowstała Spółka nie będzie świadczyć usług wymienionych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r, poz. 1544).

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Nabyte towary i usługi udokumentowane fakturami otrzymanymi po dokonaniu przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę kapitałową będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca jako osoba fizyczna, w ramach prowadzanej działalności gospodarczej, świadczył tylko czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Nowopowstała Spóła w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie świadczyć tylko czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca rozlicza się z tytułu podatku od towarów i usług miesięcznie. Nowopowstała Spółka będzie rozliczać się z tytułu podatku od towarów i usług miesięcznie. Wnioskodawca wskazał, że nie można wykluczyć, że nowo powstała Spółka będzie otrzymywać potwierdzenia otrzymania przez kontrahentów faktur korygujących powodujących zmniejszenie podstawy opodatkowania wystawionych przed dniem przekształcenia przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: (oznaczone we wniosku jako nr 5).

Czy w związku z przekształceniem Wnioskodawca będzie miał obowiązek złożyć na dzień przekształcenia spis z natury (w zakresie towarów, wyposażenia, środków trwałych) i czy będzie miał obowiązek naliczyć oraz odprowadzić podatek od towarów, środków trwałych, wyposażenia nabytych przed przekształceniem i od których przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a które będzie miał w posiadaniu na dzień dokonania przekształcenia oraz w rozliczeniu za jaki okres korekta ta zostałaby uwzględniona?

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 5

Zdaniem Wnioskodawcy, przedsiębiorca przekształcany nie będzie miał obowiązku złożenia na dzień przekształcenia spisu z natury (w zakresie towarów, wyposażenia, środków trwałych), a także nie będzie miał obowiązku naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów, środków trwałych, wyposażenia nabytych przed przekształceniem i od których przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a które będzie miał w posiadaniu na dzień dokonania przekształcenia.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm. - dalej: u.p.t.u.), opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

 1. rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;
 2. zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zobowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelników urzędu skarbowego.

W ocenie Wnioskodawcy, nie wystąpi żadna z ww. przesłanek - nie dojdzie bowiem do zaprzestania przez podatnika wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu - będą one kontynuowane w spółce przekształconej, co jest celem i istotą przekształcenia.

Potwierdza to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 czerwca 2013 r. (IPPP2/443-287/13-2/DG), który stwierdził, że w przypadku przekształcenia „nie mamy do czynienia z likwidacją przekształcanej jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, ale z procesem polegającym na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności”. W konsekwencji, nie będą miały też zastosowania dalsze ustępy art. 14 u.p.t.u., a zatem przedsiębiorca przekształcany nie będzie zobowiązany do sporządzenia spisu z natury (w zakresie towarów, wyposażenia, środków trwałych), a także nie będzie miał obowiązku naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów, środków trwałych, wyposażenia nabytych przed przekształceniem i od których przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a które będzie miał w posiadaniu na dzień dokonania przekształcenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Natomiast, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Następstwo prawne, polega na przejściu z jednego podmiotu na drugi określonych praw i obowiązków. W przypadku prawa podatkowego mamy do czynienia z pochodnym nabyciem praw, kiedy to następca prawny nabywa prawa i obowiązki przysługujące jego poprzednikowi prawnemu. Jest to nabycie translatywne, gdyż dotyczy praw poprzednio już istniejących.

W prawie podatkowym z reguły ma miejsce następstwo prawne pod tytułem ogólnym (sukcesja uniwersalna), kiedy to mocą jednego zdarzenia prawnego dochodzi do nabycia całego lub części majątku, a nabywca wchodzi zarówno w prawa jak i w obowiązki swego poprzednika prawnego.

Podstawę prawną przekształceń spółek prawa handlowego stanowią przepisy działu III ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 551 § 5 ww. ustawy Kodeks spółek handlowych (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).

Z treści art. 584.1 i art. 584.2 ustawy Kodeks spółek handlowych wynikają podstawowe skutki przekształcenia, a mianowicie określone w tych przepisach zasady tzw. sukcesji uniwersalnej, stosownie do których:

Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśla przedsiębiorcę przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 584.1 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych),

Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej (art. 584.2 § 1, § 2 i § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych).

Stosownie do art. 584.13 ustawy Kodeks spółek handlowych, osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia.

Z tego wynika, że spółka przekształcona staje się następcą prawnym przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w drodze sukcesji uniwersalnej.

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie podatkowym regulują m.in. przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201).
W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Zgodnie z art. 93 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

 1. osób prawnych,
 2. osobowych spółek handlowych,
 3. osobowych i kapitałowych spółek handlowych

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

W myśl art. 93 § 2 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

 1. innej osoby prawnej (osób prawnych);
 2. osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Natomiast w świetle art. 93a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Przepis art. 93a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa - w świetle art. 93a § 2 stosuje się odpowiednio do:

 1. osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:
  1. innej spółki niemającej osobowości prawnej,
  2. spółki kapitałowej;
 2. spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 93a § 4 ustawy Ordynacja podatkowej, jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.

W świetle ww. przepisu art. 93a § 4 ustawy Ordynacji podatkowej, w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową, nie następuje pełna sukcesja podatkowa, gdyż nie obejmuje ona zobowiązań, a jedynie prawa. Należy jednak zauważyć, że od dnia 1 lipca 2012 r. obowiązuje art. 112b Ordynacji podatkowej, na podstawie którego spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorcy odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z tą osobą za powstałe do dnia przekształcenia zaległości podatkowe przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

 1. rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;
 2. zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

Art. 14 ust. 3 ustawy stanowi, że przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w art. 15, będący osobą fizyczną nie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesięcy. Nie dotyczy to podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 14 ust. 4 ustawy, przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Natomiast w myśl art. 14 ust. 5 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „spisem z natury”: Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz brzmienie cytowanych wyżej przepisów, w szczególności art. 551 § 5 i art. 584.2 Kodeks spółek handlowych, uznać należy, że w istocie nie mamy do czynienia z likwidacją przekształcanej jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, ale z procesem polegającym na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności. Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową, nie będzie stanowić ani odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 7 oraz art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji nie będzie miało miejsce zdarzenie, które rodziłoby powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

W związku z faktem, że w przedmiotowej sprawie nie dochodzi do likwidacji działalności podmiotu przekształcanego, mamy do czynienia jedynie ze zmianą formy prawnej kontynuowanej działalności gospodarczej, nie zachodzą więc przesłanki z art. 14 ust. 1 ustawy.

Zatem Wnioskodawca nie będzie obowiązany do złożenia do Urzędu Skarbowego na dzień przekształcenia spisu z natury (w zakresie towarów, wyposażenia, środków trwałych) i naliczenia oraz odprowadzenia podatku od towarów, środków trwałych, wyposażenia nabytych przed przekształceniem od których przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a które będzie miał w posiadaniu na dzień dokonania przekształcenia.

Oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 5, należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna z 16 lutego 2017 r., sygn. 1061-IPTPP3.4512.727.2016.1.ALN - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Hasła tematyczne: vat, następstwo prawne, spis z natury, przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej, interpretacja indywidualna

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...