Przekształcenia działalności jednoosobowej w spółki osobowe lub prawa handlowego, w celu umożliwienia dalszych działań restrukturyzacyjnych

Jednoosobowa działalność gospodarcza z biegiem czasu może wymagać przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych. Restrukturyzację definiuje się jako gwałtowne zmiany struktury przedsiębiorstwa zmierzające do zwiększenia jego wydajności lub funkcjonalności, a tym samym wzrostu jego wartości. Wbrew obiegowemu znaczeniu, restrukturyzacja stanowi pożądane przedsięwzięcie nie tylko w obliczu pojawiającego się kryzysu, ale również na potrzeby dalszego rozwoju dobrze działającego przedsiębiorstwa.

Partner cyklu publikacji: Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska 

https://wmalinowski.pl/

Podjęcie odpowiednich działań restrukturyzacyjnych skutkować może bowiem zmniejszeniem kosztów działalności, pozyskaniem nowego kapitału, który może zostać przeznaczony nie tylko na spłatę zobowiązań, ale również na nowe inwestycje, co z kolei skutkować powinno wzrostem konkurencyjności. Nie bez znaczenia pozostają także pożądane korzyści wizerunkowe, ponieważ zdaniem części kontrahentów zmiany w tym zakresie postrzegane są jako rozwój przedsiębiorstwa i zwiększenie jego stabilności. Dodatkową korzyścią restrukturyzacji poprzedzonej przekształceniem może być często ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorcy za zobowiązania przekształconego podmiotu, atrakcyjne w przypadku rozrastającej się skali działalności i związanemu z nią ryzyku, czy optymalizacja podatkowa. Tym samym, przekształcenie umożliwia dopasowanie przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków rynkowych, prawnych, czy podatkowych.

Przekształcenie umożliwia przy tym zapewnienie kontynuacji dotychczasowej działalności, co jest szczególnie ważne w sytuacji, w której przedsiębiorcy zależy na utrzymaniu posiadanych zezwoleń, koncesji, ulg, itp. Co istotne, przekształcenie nie wiąże się z koniecznością zawierania na nowo, czy też aneksowania umów z dotychczasowymi kontrahentami, pracownikami lub usługodawcami. Tym samym, przekształcenie umożliwia rozwój przedsiębiorstwa przy zachowaniu atutów dotychczasowej działalności. Należy jednocześnie mieć na uwadze, żeprzedsiębiorca odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia. Dlatego też, przekształcenie nie stanowi sposobu na „ucieczkę” od zobowiązań związanych z dotychczasową działalnością. 

Przekształcenie działalności jednoosobowej w spółkę kapitałową.

Przekształcenie sprowadza się do zmiany struktury organizacyjno-prawnej przedsiębiorcy, a regulowane jest przez przepisy ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2019 poz. 505, tekst jedn. z późn. zm., dalej k.s.h.). Możliwość przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą została wprowadzona dopiero na mocy ustawy z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 106, poz. 622 ze zm.), która weszła w życie 1 lipca 2011 r.Jednakże, wbrew tytułowi przedmiotowego artykułu,przedsiębiorca wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawyz 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) może przekształcić formę prowadzonej działalności w wyłącznie w jednoosobową spółkę kapitałową, czyli w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółkę akcyjną. Bezpośrednie przekształcenie takiego podmiotu w spółkę osobową nie jest możliwe. Powyższe uzasadniane jest tym, że systemowo cały proces przekształcenia ma sprzyjać ograniczeniu odpowiedzialności osoby fizycznej, a przy możliwości przekształcenia w spółkę osobową cel ten mógłby nie zostać osiągnięty z uwagi na subsydiarną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki osobowej[1].

Niemniej, powyższe można osiągnąć „schodkowo”, mianowicie przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową często stanowi jedynie krok w procesie zmierzającym do dalszego przekształcenia spółki kapitałowej, najczęściej w spółkę komandytową, w której komplementariuszem, jako wspólnikiem odpowiedzialnym za prowadzenie spraw spółki, pozostaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Procedura przekształcenia działalności jednoosobowej w spółkę kapitałową.

Procedurę przekształcenia można podzielić na etapy. Pierwszy etap - przygotowawczy obejmuje sporządzenie planu przekształcenia wraz ze stosownymi załącznikami oraz poddanie go opinii biegłego rewidenta. Plan przekształcenia przedsiębiorcy sporządza się w formie aktu notarialnego. Plan powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy. Należy do niego dołączyć następujące dokumenty:

1.      projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy – które powinno zawierać następujące informacje:(1) typ spółki, w jaki zostaje przekształcony przedsiębiorca; (2) wysokość kapitału zakładowego; (3) zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako wspólnikowi albo akcjonariuszowi spółki przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane; (4) nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej; samo oświadczenie o przekształceniu powinno zostać następnie sporządzone w formie aktu notarialnego;

2.      projekt aktu założycielskiego (statutu);

3.      wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego;

4.      sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień ustalenia wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego, przy czym jeżeli przedsiębiorca nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, sprawozdanie finansowe sporządza się w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez przedsiębiorcę dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na sporządzenie tego sprawozdania.

Następnie plan przekształcenia przedsiębiorcy należy poddać badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności. Biegłego rewidenta wyznacza sąd rejestrowy właściwy według siedziby przedsiębiorcy przekształcanego na wniosek przedsiębiorcy przekształcanego. W uzasadnionych przypadkach sąd może wyznaczyć dwóch albo większą liczbę biegłych. Na pisemne żądanie biegłego rewidenta przedsiębiorca przekształcany zobowiązany jest przedłożyć mu dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty. Szczegółowa opinia w tym przedmiocie powinna zostać złożona sądowi w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia wyznaczenia biegłego. Wynagrodzenie za pracę biegłego rewidenta określa sąd, jak również zatwierdza rachunki jego wydatków. Jeżeli przedsiębiorca przekształcany dobrowolnie tych należności nie uiści w terminie dwóch tygodni, sąd rejestrowy ściągnie je w trybie przewidzianym dla egzekucji opłat sądowych.

Drugi etap przekształcenia obejmuje obowiązek złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o przekształceniu oraz zawarcia umowy spółki (w przypadku wyboru sp. z o.o. jako podmiotu przekształconego) albo podpisania statutu spółki przekształconej (w przypadku wyboru spółki akcyjnej).

Przekształcenie kończy dokonanie w rejestrze przedsiębiorców KRS wpisu spółki przekształconej i wykreślenie przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru wnoszą wszyscy członkowie zarządu spółki przekształconej.

Skutki przekształcenia działalności jednoosobowej w spółkę kapitałową.

Skutkiem przekształcenia jest powstanie spółki przekształconej i uzyskanie przez przekształcanego przedsiębiorcę statusu wspólnika (akcjonariusza) spółki przekształconej. Przekształcenie następuje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców. Kodeks spółek handlowych oznacza wskazany moment jako dzień przekształcenia.

Warto pamiętać, że w sytuacji, gdy zmianie ulegnie również firma przedsiębiorcy przekształcanego, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy, obok nowej firmy, z dodaniem wyrazu „dawniej”- przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia. Opisany obowiązek nie dotyczy zmiany polegającej wyłącznie na dodaniu części identyfikującej formę prawną spółki przekształconej (tj. sp. z o.o. lub s.a.) w związku z dokonywanym przekształceniem.

Co istotne, jak wskazywano na wstępie, spółceprzekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego, tj. spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej (co zdarza się wyjątkowo). W konsekwencji, przedsiębiorca staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej.Z mocy prawa cały majątek wchodzący w skład przedsiębiorstwa staje się majątkiem przekształconej spółki. W związku z przekształceniem jednoosobowej działalności w spółkę nie trzeba zatem zawierać w tym celu żadnych dodatkowych umów, aneksów itd. Podobnie,  pracownicy stają się z mocy prawa pracownikami przekształconej spółki bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności.

Kolejną konsekwencją przekształcenia jest ograniczenie ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą poprzez ograniczenie odpowiedzialności wspólnika. W jednoosobowej działalności gospodarczej odpowiedzialność przedsiębiorcy za zobowiązania rozciąga się na cały majątek osobisty, tymczasem w spółce kapitałowej jest ona ograniczona do wniesionego do spółki wkładu. Niemniej, należy pamiętać, że w spółce kapitałowej musi zostać powołany zarząd, który subsydiarnie odpowiada jednak za zobowiązania spółki (przykładowo na zasadzie art. 299 k.s.h. – w przypadku sp. z o.o. w razie bezskuteczności z majątku spółki, czy art. 21 ust. 3 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe – w sytuacji poniesienia przez wierzyciela szkody wobec niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w czasie właściwym, do tego dochodzi również odpowiedzialność karna przewidziana w art. 586 k.s.h.).

W przypadku przekształcenia w spółkę kapitałową należy liczyć się z większym formalizmem dotyczącym organizacji i działania spółki. Przykładowo w zakresie odpowiedniego oznaczania przedsiębiorstwa w pismach, konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości, co może generować koszty obsługi księgowej i podatkowej.

Aspekty podatkowe przekształcenia działalności jednoosobowej w spółkę kapitałową.

Przekształcenie prowadzi również do zmiany sposobu opodatkowania działalności. W przypadku spółek kapitałowych pojawia się problem tzw. podwójnego opodatkowania, ponieważ z jednej strony podatkiem dochodowym od osób prawnych objęte są zyski spółki kapitałowej, a z drugiej dywidenda przeznaczona dla wspólników. To właśnie z tego względu bardzo często dochodzi do dalszego przekształcenia w spółkę osobową, co jak wskazywano powyżej nie jest możliwe bezpośredniow przypadku przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

Przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową nie powoduje pełnej sukcesji podatkowej. Jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych. Jednocześnie, w przypadku powstania zobowiązań podatkowych przed przekształceniem spółka odpowiada za te zobowiązania solidarnie z przedsiębiorcą.

Opisane przekształcenie, co do zasady, jest neutralne podatkowo (na gruncie podatku dochodowego, ponieważ nie prowadzi do powstania dochodu podlegającego opodatkowaniu- przedsiębiorca przekształcany nie uzyskuje dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu, majątek wchodzący w skład przedsiębiorstwa nie ulega ani likwidacji, ani zwrotowi do majątku osobistego, lecz staje się majątkiem spółki przekształconej;nie rodzi również skutków podatkowych w VAT). Przy czym, przekształcenie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w zakresie umowy spółki według stawki 0,5%. Podstawą opodatkowania jest wysokość kapitału zakładowego spółki, a podatek z tego tytułu obowiązany jest uiścić spółka. Celem minimalizacji podatku z opisywanego tytułu, często spora część wartości majątku spółki zostaje przekazana na kapitał zapasowy jako tzw. agio, co umożliwia zapłatę ww. podatku w dużo niższej wysokości.

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.

Między innymi z uwagi okoliczność podwójnego opodatkowania, jak już wspominano na wstępie i co sugeruje tytuł przedmiotowego artykułu, bardzo często przekształcony w spółkę kapitałową przedsiębiorca decyduje się na dalsze przekształcenie w spółkę osobową. Spółka kapitałowa dokonująca przekształcenia w spółkę osobową, z dniem przekształcenia, przestaje być bowiem płatnikiem podatku dochodowego, a pozostają nimi jedynie wspólnicy. Zaletą takiego rozwiązania jest okoliczność, zgodnie z którą zasada kontynuacji (tj. zachowanie wszelkich koncesji, ulg, pozwoleń, brak konieczności zawierania na nowo lub aneksowania umów) działa również w przypadku dalszego przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę komandytową.

W spółce komandytowej (najczęściej wybieranej spółce osobowej w ramach przekształceń) istnieje możliwość ograniczenia odpowiedzialności wspólników – komandytariuszy do wysokości sumy komandytowej, a w przypadku wniesienia przez nich wkładów co najmniej w wysokości równej sumie komandytowej całkowite wyłączenie ich odpowiedzialności osobistej. Z kolei komplementariuszem często pozostaje spółka kapitałowa celem ograniczenia osobistej odpowiedzialności osób fizycznych. Pożądaną cechą spółki komandytowej jest swoboda w dysponowaniu zyskiem spółki, dzięki podejmowania uchwał o wypłacie zaliczek na poczet zysku w czasie trwania roku obrotowego, co umożliwia na bieżąco rozliczanie dochody wspólników. Przepisy nie przewidują wymogów w zakresie minimalnej wysokości sumy komandytowej.

Procedura przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

Procedura przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową jest zbliżona do ww. procedury przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, przy czym wyłączona jest konieczność badania planu podziału przez biegłego rewidenta. Do przekształcenia spółki stosuje się co do zasady odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki przekształconej. W szczególności powyższe ma znaczenie w zakresie wymaganej formy umowy spółki (przy czymspółka przekształcona nie może powstać przez jej zawiązanie przy wykorzystaniu wzorca umowy).

Pierwszy etap przekształcenia obejmuje sporządzenie przez zarząd spółki przekształcanej planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami. Plan przekształcenia należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W spółce jednoosobowej plan przekształcenia sporządza się w formie aktu notarialnego. Wskazany plan powinien zawierać co najmniej: (1) ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia; (2)  określenie wartości godziwej udziałów albo akcji wspólników. Do planu przekształcenia należy dołączyć: (1) projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki; (2) projekt umowy spółki przekształconej; (4) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia. O zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu spółki należy dwukrotnie zawiadomić wspólników, jeżeli spółka kapitałowa miała więcej niż jednego wspólnika. Pierwsze zawiadomienie powinno być dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia tej uchwały, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.

Zawiadomienie powinno zawierać istotne elementy planu przekształcenia, a także określać miejsce oraz termin, w którym wspólnicy spółki przekształcanej mogą się zapoznać z pełną treścią planu i załączników, przy czym termin ten nie może być krótszy niż dwa tygodnie przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu. Do zawiadomienia dołącza się projekt uchwały o przekształceniu oraz projekt umowy spółki przekształconej; nie dotyczy to przypadku, w którym zawiadomienie jest ogłaszane. Wspólnicy mają prawo przeglądać w lokalu spółki  ww. dokumenty, oraz żądać wydania im bezpłatnie odpisów tych dokumentów, a bezpośrednio przed podjęciem uchwały o przekształceniu spółki wspólnikom należy ustnie przedstawić istotne elementy planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia, jeżeli została ona sporządzona.

Kolejny etap obejmuje powzięcia przed notariuszem uchwały o przekształceniu spółki, ujętej w protokole notarialnym. Uchwała o przekształceniu spółki powinna zawierać co najmniej: (1) typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona; (2) wysokość kapitału zakładowego, w przypadku przekształcenia w spółkę komandytowo-akcyjną albo wysokość sumy komandytowej, w przypadku przekształcenia w spółkę komandytową; (3) zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane; (4) nazwiska i imiona wspólników prowadzących sprawy spółki i mających reprezentować spółkę przekształconą; (5) zgodę na brzmienie umowy spółki przekształconej. Podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki przekształconej. Jednocześnie należy określić wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją.

Ostatni etap zakłada dokonanie w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej. Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru wnoszą wszyscy członkowie zarządu albo wspólnicy mający prawo reprezentacji spółki przekształconej. Ogłoszenie o przekształceniu spółki jest dokonywane na wniosek zarządu spółki przekształconej albo wszystkich wspólników prowadzących sprawy spółki przekształconej.

Skutkiprzekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

Analogicznie do przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę kapitałową, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Zgodnie z zasadą kontynuacji, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. Co więcej, w przypadku takiego przekształcenia powstała w ten sposób spółka osobowa wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki.

W przypadku, gdy zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z przekształceniem nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na charakter spółki, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu „dawniej”, przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

Jeżeli przekształcenie spółki kapitałowej nastąpi w spółkę komandytową, to niezależnie od osiąganego przychodu, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych pozostaje aktualny. Wspólnicy spółki komandytowej będący osobami fizycznymi, w tym komandytariusz, obowiązani są do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w pełnej wysokości.

Aspekty podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

Spółka osobowa powstała z przekształcenia spółki kapitałowej nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Jak już wyżej wskazywano, płatnikami tego podatku pozostają wspólnicy.

Opodatkowanie przekształceń spółek kapitałowych w spółki osobowe podatkiem dochodowym występuje jedynie w odniesieniu do tzw. zysków niepodzielonych, za które uznaje się nierozdysponowane zyski bieżące oraz zyski przekazane na inne kapitały niż zakładowy - a zatem inne kapitały, z których wypłata byłaby z prawnego punktu widzenia dopuszczalna. Przy czym należy mieć na uwadze, że pomimo pewnej kontynuacji działalności, przekształcenie uniemożliwia wspólnikom spółki przekształconej rozliczenie starty podmiotu przekształcanego, co może mieć wpływ na decyzję co do przekształcenia.

Przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Opisane przekształcenie może wiązać się jednak z obciążeniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w wyniku przekształcenia dojdzie do zwiększenia majątku spółki osobowej  pochodzącego z wkładów wspólników, a nie tylko jej kapitału zakładowego.

Podsumowanie.

Powyżej opisano jedynie niektóre, podstawowe aspekty przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Należy mieć na uwadze, że decyzje w tym przedmiocie powinny być poprzedzone pogłębioną analizą sytuacji konkretnego przedsiębiorstwa, w tym pod kątem podatkowym.

Jednocześnie warto zaznaczyć, że z uwagi na stosunkowo długi i kosztowny proces zmian, przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową, a następnie w spółkę osobową jest korzystne szczególnie w sytuacji, gdy istotna jest możliwość kontynuowania prowadzonej działalności na podstawie wcześniej zawartych przez niego umów bądź uzyskanych decyzji. Podobny efekt przekształcenia można osiągnąć również w inny sposób, przykładowo zawierając w pierwszej kolejności umowę spółki cywilnej z podmiotem trzecim (przykładowo nowozałożoną sp. z o.o.), a następnie dokonując przekształcenia wskazanego podmiotu w spółkę osobową (przykładowo komandytową). Powyższe umożliwia ominięcie etapu przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową, co może znacznie skrócić cały proces restrukturyzacji.

Jednakże, wybór optymalnego rozwiązania zależy od okoliczności danego przypadku i nie sposób jednoznacznie, bez uprzedniego zbadania sytuacji przedsiębiorcy, wskazać jednego uniwersalnego rozwiązania.

 

Autor: Adwokat Agnieszka Biała

Partner cyklu publikacji: Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska 

https://wmalinowski.pl/[1] Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Wyd. 3, Warszawa 2020.

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...