Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

09.12.2015

Przekazanie prezentów (także alkoholu) – skutki w VAT

I. Podatek naliczony 

Odliczenie podatku VAT od zakupu towarów, które będą przekazywane kontrahentom, jest możliwe na zasadach wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT), zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Związek ten może mieć charakter bezpośredni (np. zakup towaru handlowego do dalszej odsprzedaży) lub pośredni. Przekazanie prezentów co do zasady ma służyć nawiązaniu lub utrzymaniu dobrych relacji z kontrahentami. Tym samym – jeśli oczywiście kontrahenci ci są odbiorcami towarów lub usług opodatkowanych VAT – wówczas jest ono w sposób pośredni związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Możliwe jest więc odliczenie VAT od takich zakupów.

Analizując zaś dopuszczalność takiego odliczenia od nabycia prezentów w postaci alkoholu, wskazać należy, że z uwagi na to, że nie istnieje zakaz odliczania VAT od wydatków, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, zastosowanie znajdzie jedynie wspomniany wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Tak też uznał dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 11 października 2011 r., sygn. IPTPP2/443-303/11-4/AW:

(...) ustawodawca nie precyzuje, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni. Zatem przy nabyciu przedmiotowego alkoholu Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

II. Podatek należny

Zasada ogólna

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Rozumie się przez nią, zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towar należy zaś rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Wynika to z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Jednocześnie jednak, w myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, między innymi wszelkie darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Tak więc jeśli podatnik odliczył VAT od zakupu towarów przekazywanych następnie kontrahentom, a równocześnie wręczany prezent nie jest tzw. prezentem o małej wartości, wówczas takie przekazanie należy opodatkować VAT. Dotyczy to także upominków w postaci alkoholu.

We wspomnianej wyżej interpretacji z 11 października 2011 r. organ podatkowy potwierdził, że:

(...) przekazanie kontrahentom alkoholu w formie prezentu (niespełniającego definicji prezentu o małej wartości), w przypadku gdy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów, stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Prezenty o małej wartości

Powyższej zasady nie stosuje się jedynie w odniesieniu do prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Przez takie prezenty rozumie się zaś przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób,
  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia – jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Ze względu na to, że tylko w drugim punkcie ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że chodzi o kwotę netto, podatnicy mieli wątpliwości, czy również w sytuacji określonej w punkcie pierwszym pod uwagę można brać kwotę netto.

Otóż tak. Takie działanie jest zgodne z prawem. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 lipca 2014 r., sygn. akt I FSK 1123/13, którego teza brzmi:

Wskazaną w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) łączną wartość prezentów małej wartości nieprzekraczającą w roku podatkowym kwoty 100 zł, należy rozumieć jako cenę ich nabycia netto (bez podatku), a w przypadku braku ceny nabycia, jako koszt wytworzenia towarów, określone w momencie przekazania towaru.

Prezenty do 10 zł w opakowaniach zbiorczych

Warto wiedzieć, że ustawodawca, odnosząc się do prezentów, których cena nie przekracza 10 zł, ma na uwadze cenę jednostkową towaru. Tym samym możliwe jest przekazanie kontrahentowi prezentu w opakowaniu zbiorczym, zawierającym wielokrotność towarów w cenie do 10 zł każdy.

Potwierdza to dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 3 lipca 2014 r., sygn. IPPP3/443-316/14-2/LK:

(...) nie ma znaczenia, że towary te przekazywane są w opakowaniach zbiorczych (kartonach, zgrzewkach), w których może znajdować się kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt pojedynczych opakowań tego samego rodzaju towaru o tej samej pojemności/wadze. Istotne znaczenie ma, że jednostkowy koszt wytworzenia (ewentualnie cena nabycia) pojedynczego towaru nie przekracza 10 zł netto. Tym samym powyższe nieodpłatne przekazanie nie stanowi dostawy towarów i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podobnie rzecz się będzie miała w przypadku, gdy przekazywane będą nie kartony zawierające takie same towary, lecz na przykład zestawy kosmetyków czy kosze słodyczy. Nie będzie miało przy tym żadnego znaczenia, że w takim opakowaniu zbiorczym będą różne towary (np. szampon i odżywka). Istotne będzie to, aby jednostkowa cena produktów znajdujących się takim zestawie nie przekraczała 10 zł.

Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z interpretacji indywidualnej z 16 lipca 2013 r., sygn. IPTPP1/443-293/13-4/RG.

Oczywiście w każdym wypadku na uwadze należy mieć to, że przekazanie to musi nastąpić na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Takim celem z pewnością jest wręczenie prezentów kontrahentom, mające na celu budowanie pozytywnych relacji, a co za tym idzie – z pewnością także utrzymanie lub nawet zwiększenie sprzedaży.

Izabela Rutkowska

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz