Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

12.07.2018

Przekazanie prezentów małej wartości a VAT

Przepis art. 7 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stanowi, że opodatkowaniu nie podlega przekazanie prezentów o małej wartości, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Przez prezenty o małej wartości, zgodnie z art. 7 ust. 4 ww. ustawy, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób,
  • których przekazania nie ujęto w takiej ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia - jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Wartość małych prezentów jest kwotą netto

Ustawodawca wskazał jasno, że limit 10 zł jest kwotą netto. Brak jednak takiego sprecyzowania co do kwoty 100 zł dotyczącej „prezentów ewidencjonowanych”.

Sądownictwo administracyjne stoi na stanowisku, że limit ten jest również kwotą netto. Tak orzekł NSA w wyrokach: z 4 września 2008 r., sygn. akt I FSK 1011/07, oraz z 1 lipca 2014 r., sygn. akt I FSK 1123/13. Ku takiemu pojmowaniu tego limitu skłaniają się również organy skarbowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 21 sierpnia 2015 r., nr ILPP1/4512-1-387/15-2/JSK.

Prezenty w zbiorczych opakowaniach

Jeżeli jednostkowa cena towaru nie przekracza 10 zł, może być on uznany za prezent małej wartości także w sytuacji, gdy w opakowaniu zbiorczym przekazywanych jest wiele takich towarów lub gdy jednej osobie przekazywanych jest kilka towarów, kiedy ich łączna wartość jest niższa lub równa 100 zł.

Tego zdania są organy skarbowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 3 stycznia 2017 r., nr 2461-IBPP1.4512.801.2016.1.AW. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 3 lipca 2014 r., nr IPPP3/443-316/14-2/LK, stwierdza, że na opodatkowanie VAT nie ma wpływu ilość przekazywanych towarów jednemu podmiotowi. Nie ma znaczenia, że towary przekazywane są w opakowaniach zbiorczych (kartonach, zgrzewkach), w których znajdować się może kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt pojedynczych opakowań tego samego rodzaju o tej samej pojemności lub wadze. Znaczenie istotne ma jedynie to, czy jednostkowy koszt wytworzenia, ewentualnie cena nabycia pojedynczego towaru nie przekroczyły 10 zł netto.

Ewidencja prezentów

Przepisy ustawy o VAT, mimo że nakazują (w określonych sytuacjach) ewidencjonować nieodpłatne przekazanie prezentów, nie wskazują, w jaki sposób należy tego dokonywać. Istotne jest, aby możliwe było jednoznaczne zidentyfikowanie ujętej w ewidencji osoby. Ewidencja taka powinna zawierać co najmniej:

  • liczbę porządkową,
  • datę przekazania upominku,
  • jego nazwę,
  • nazwę firmy obdarowanego (można dodać jej NIP),
  • imię i nazwisko obdarowanego (można dodać jego PESEL),
  • wartość przekazanego prezentu.

Na temat informacji jakie powinny zostać zawarte w ewidencji wypowiedział się Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście w interpretacji prawa podatkowego z 7 września 2005 r. Stwierdził w niej, że:

(...) do ustalenia za pomocą ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, tożsamości osób, którym wręczane są prezenty o małej wartości, wystarczające jest umieszczenie w tej ewidencji imienia i nazwiska, adresu zamieszkania lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej dla kontrahenta osoby fizycznej albo imienia i nazwiska, a także nazwy i siedziby w przypadku kontrahenta osoby prawnej reprezentowanej przez osobę fizyczną.

Dzięki ewidencji obdarowujący przedsiębiorca ma możliwość przestrzegania limitu wartości prezentów przeznaczonych dla jednej osoby i wskazania momentu powstania po jego stronie obowiązku podatkowego z tego tytułu. Sam darczyńca poprzez zapisy w prowadzonej przez siebie ewidencji poświadcza przekazanie danej osobie w konkretnym dniu prezentu i jego oświadczenie jest w świetle prawa wystarczające.

Odliczenie VAT

Podstawowa zasada prawa do odliczenia VAT przy zakupie określona jest w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przyznaje to uprawnienie w zakresie, w jakim nabywane dobra wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Celem wręczanych prezentów o małej wartości jest dotarcie do klientów i kontrahentów z informacją o produktach firmy oraz zachęcenie ich do zakupu towarów bądź korzystania z jego usług. Ponieważ obdarowanymi są kontrahenci i klienci, przekazanie im podarunków ukierunkowane jest na utrzymanie dobrych relacji z nimi. Jeżeli więc ci kontrahenci i klienci są odbiorcami towarów i usług opodatkowanych VAT, zakup towarów przeznaczonych na prezenty związany jest w sposób pośredni z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT. Tym samym podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie.

Na to, że prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów przysługuje również wówczas, gdy związek pomiędzy nimi a wykorzystywaniem do realizacji czynności opodatkowanych ma charakter pośredni, wskazał np. WSA w Warszawie w wyroku z 30 lipca 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 496/13. Na istnienie związku zakupów z działalnością opodatkowaną jako elementu warunkującego istnienie uprawnienia do odliczenia VAT naliczonego zwrócił też uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 10 marca 2015 r., nr IPPP1/4512-161/15-2/EK.

Nieodpłatne przekazanie a kasa fiskalna

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednak na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących (do końca 2018 r.) czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 45 tego załącznika wymienione zostały czynności określone w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Zatem nie ma obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej nieodpłatnego przekazania osobie fizycznej prezentu małej wartości.

Czy bon towarowy jest prezentem?

Często w okresie przedświątecznym pracodawcy podarowują swoim pracownikom bony jako prezenty. W związku z tym może pojawić się pytanie: Czy wartość wydanych bonów należy brać pod uwagę przy ustalaniu wartości przekazanych prezentów? W ich ocenie zachodzi tutaj bowiem przekazanie towaru.

Bon towarowy jest jednak rodzajem znaku legitymacyjnego, który upoważnia do odbioru w zamian określonych towarów, w określonym miejscu i czasie. Sam bon towarowy nie jest towarem, a jedynie kwitem, którym można dokonać zapłaty za nabywane towary. Zastępuje on wobec tego środki pieniężne, za które dokonuje się nabycia dóbr.

W związku z powyższym przekazanie bonu nie powoduje powstania po stronie przekazującego obowiązku podatkowego. Tak uznał WSA w Warszawie w wyroku z 3 grudnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 1371/09.

Adam Okonkwo

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz