Prywatna opieka medyczna dla zleceniobiorcy bez składek ZUS

Świadczenie w postaci ubezpieczenia zdrowotnego (prywatna opieka medyczna) nie będzie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. Zatem, również obowiązek opłacania składek na ww. ubezpieczenia za zleceniobiorców - po stronie przedsiębiorcy nie powstanie.

 

We wniosku o interpretację przedsiębiorca (spółka) wskazał, że chciałby udostępnić możliwość korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego (prywatna opieka medyczna) osobom zatrudnionym w spółce na podstawie umowy zlecenia. Pracownicy spółki korzystają z takiej opieki medycznej i jest to uregulowane w regulaminie pracy i wynagradzania, potwierdzone opinią ZUS.

Zasady przystępowania zleceniobiorców oraz ich udział w koszcie poszczególnych usług, spółka zamierza określić w przepisach wewnętrznych wprowadzonych uchwałą zarządu spółki, w dokumencie zwanym regulaminem świadczeń dla zleceniobiorców. Każdy zleceniobiorca - bez względu na okres trwania umowy - będzie mógł nabyć prawo do objęcia ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczenie zdrowotne ma być dodatkowym świadczeniem, w części opłacanym przez zleceniobiorcę, w części przez zleceniodawcę. Spółka udostępni korzystanie z usług po cenie niższej od tej do której zleceniobiorca byłby zobowiązany w przypadku indywidualnego zakupu. Uchwała ma
obowiązywać do czasu jej odwołania. Jednocześnie, przedsiębiorca wskazał, że dodatkowe świadczenia będą stanowić przychód zleceniobiorcy, będą opodatkowane, zaś przedsiębiorca jako płatnik odprowadzi zaliczkę na podatek dochodowy.

Przedsiębiorca chciał rozwiać wątpliwości w kwestii rozliczania składek ZUS zleceniobiorców w przypadku gdy zleceniobiorca także partycypuje w koszcie zakupionego przez siebie ubezpieczenia. Tak jak i w przypadku pracowników od zleceniobiorcy również będzie pobierany podatek od wartości tego pakietu medycznego. Natomiast, przedsiębiorca chciałby wiedzieć, czy należy naliczać od tej wartości składki ZUS.

Przedsiębiorca uważa, nie powinien rozliczać składek ZUS, a tylko sam podatek. Jego zdaniem, koszt świadczeń udostępnionych zleceniobiorcom na podstawie wewnętrznego aktu prawnego - regulaminu i częściowo finansowanych przez spółkę, spełniają wymogi określone w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i w związku z tym nie powinny stanowić podstawy wymiaru składek.

 

 

W wydanej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził:

Zagadnienia dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasady opłacania tych składek regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 1 ww. ustawy, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu podlegają osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące. Ubezpieczenie chorobowe jest dla tej osoby dobrowolne, o czym stanowi art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Obowiązek ubezpieczeń istnieje od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia do dnia jej zakończenia.

Ponadto, w myśl art. 18 ust. 1 w związku z ust. 3 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wykonywania umowy zlecenia, jeżeli w umowie tej określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej, albo prowizyjnie.

Katalog przychodów niestanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe został zawarty w § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie z pkt 26 powołanego przepisu, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Należy w tym miejscu podkreślić, iż zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, przepisy § 2-4 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek m.in. osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Nie każde jednak wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wymienione w § 2-4 tegoż rozporządzenia, przewidziane dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę znajdzie zastosowanie do umów zlecenia.

Jednakże, jeżeli świadczenie uzyskiwane przez zleceniobiorcę z tytułu umowy zlecenia stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zleceniobiorcy będą ponosić częściową odpłatność i stosowny zapis o takim uprawnieniu znajdzie się w przepisach wewnątrzzakładowych należących do katalogu źródeł prawa pracy, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy, wówczas wyłączeniu podlegać będzie wartość różnicy pomiędzy ceną nabycia ww. świadczenia, a ponoszoną przez zleceniobiorcę odpłatnością. Zleceniobiorca uzyska korzyść, o której mowa w przepisie rozporządzenia wówczas, gdy zleceniodawca dokona zakupu towarów lub udostępni korzystanie z usług po cenie niższej od tej, do której uiszczenia zleceniobiorca byłby zobowiązany w przypadku osobistego (uzyskanego w oderwaniu od zawartej umowy) nabycia tychże dóbr.

W konsekwencji, świadczenie w postaci ubezpieczenia zdrowotnego (prywatna opieka medyczna) nie będzie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. Zatem, również obowiązek opłacania składek na ww. ubezpieczenia za zleceniobiorców - po stronie przedsiębiorcy nie powstanie.

ZUS uznał więc, że stanowisko spółki za prawidłowe w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia zleceniobiorców wartości świadczenia w postaci ubezpieczenia zdrowotnego (prywatna opieka medyczna), w części finansowanej przez zleceniodawcę.

 

Interpretacja indywidualna z 28 września 2023 r., sygn. DI/200000/43/902/2023 (decyzja nr 902/2023) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie

 

Redakcja podatki.biz

 

(Technology photo created by pressfoto - www.freepik.com)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...