Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:




Artykuły: Facebook

01.10.2018

Projektowane uproszczenia dla przedsiębiorców - wykaz zmian

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zakłada się wprowadzenie wielu zmian w prawie podatkowym, gospodarczym i ubezpieczeń społecznych, z których większość ma wejść w życie już od 1.01.2019 r.

Ponieważ do Nowego Roku zostało już niewiele czasu, warto zapoznać się z uzadnieniem do projektu, w którym w syntetyczny sposób omówiono planowane zmiany (link do projektu znajdziecie na końcu materiału). W trakcie lektury warto pamiętać, że na razie to tylko projekt, i podczas prac legislacyjnych poszczególne zapisy mogą ulec zmianie. O przebiegu prac w Sejmie i wprowadzonych zmianach będziemy na bieżąco informować.

Głównym celem planowanych zmian jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt zakłada wprowadzenie regulacji skierowanych na redukcję obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców i rozszerzenie już obowiązujących uprawnień na szerszą kategorię podmiotów. Projekt wyjaśnia też pewne ujawnione wątpliwości interpretacyjne związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej oraz wprowadza zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców, jak również narzędzia minimalizujące ryzyko związane z obciążeniami podatkowymi oraz formy łagodzenia skutków niezapłaconych przez dostawców należności.

Projektowany zakres zmian - cz. 1

1) ujednolicenie wzorów wszystkich formularzy w zakresie podatków lokalnych, tj. w podatku rolnym, w podatku od nieruchomości i w podatku leśnym;

2) zmiany w podatkach dochodowych przewidujące:

a) likwidację obowiązków, które bezpośrednio nie wpływają na rozliczenia podatkowe i dotyczą okoliczności, których ustalenie możliwe jest w oparciu o inne dokumenty posiadane przez podatnika, w tym obowiązków:

- informacyjnych m.in. o okresie zawieszenia wykonywania działalności, o prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów,

- odrębnego powiadomienia m.in. o wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, o wyborze przez podatnika rozliczania różnic kursowych ustalanych w oparciu o przepisy o rachunkowości, złożeniu zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku następnym, o wyborze sposobu wpłacania zaliczek,

- dokumentacyjnych m.in. prowadzenia indywidualnych (imiennych) kart przychodów pracowników, ewidencji wyposażenia, ewidencji zatrudnienia,

b) wydłużenie terminów na dokonanie wyboru sposobu i formy opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów/ przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (co do zasady z 20 stycznia roku podatkowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód),

c) podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika” z 1,2 mln euro do 2 mln euro,

d) wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka podatnika, współpracującego z tym małżonkiem – przedsiębiorcą;

e) wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł,

f) wprowadzenie zwolnienia z podatku dochodowego kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku;

g) zwolnienie od podatku dochodowego alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) od zbycia udziałów lub akcji spółek, o ile ASI przez co najmniej 2 lata posiadała nie mniej niż 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki.

3) zmiany w ustawie o rachunkowości przewidujące:

a) wprowadzenie uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro dla większej niż dotychczas liczby jednostek (nieobjętych dyrektywą w sprawie rachunkowości – jednostek prowadzonych przez osoby fizyczne) poprzez podniesienie progów wartościowych (z 2 mln euro do 3 mln euro),

b) zwiększenie zakresu jednostek (objętych i nieobjętych dyrektywą w sprawie rachunkowości) mogących korzystać z uproszczeń dla małych jednostek poprzez podniesienie progów dla tej kategorii jednostek z 17 mln zł na 25,5 mln zł w przypadku sumy aktywów bilansu oraz z 34 mln zł na 51 mln zł w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów,

c) zwiększenia progów uprawniających jednostki do stosowania uproszczeń w ewidencji księgowej w zakresie:

- klasyfikowania umów leasingu w sposób uproszczony, tj. według zasad określonych w przepisach podatkowych,

- stosowania uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia produktu,

- niestosowania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych,

- odstąpienia od ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

d) wprowadzenie możliwości odstąpienia przez jednostki mikro, jednostki małe, określone organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia), z wyłączeniem spółek objętych dyrektywą w sprawie rachunkowości (np. spółek kapitałowych) od tworzenia rezerw na zobowiązania i odpisów aktualizujących wartość aktywów,

e) wprowadzenie możliwości stosowania przez jednostki, o których mowa w lit. d, przepisów podatkowych w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej,

f) wprowadzenie możliwości nietworzenia przez jednostki, o których mowa w lit. d, biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych,

g) skrócenie okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych z trwałego przechowywania do 5 lat;

4) wprowadzenie do Ordynacji podatkowej zmiany polegającej na obowiązku dołożenia starań ze strony organu podatkowego dokonującego wezwania, aby zadośćuczynienie wezwaniu nie było uciążliwe, co ma na celu ograniczenie obciążeń administracyjnych;

5) zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewidujące:

a) zniesienie obowiązku prowadzenia karty przychodów, ewidencji wyposażenia, ewidencji zatrudnienia,

b) wydłużenie możliwości powiadomienia o wyborze formy opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego,

6) umożliwienie podatnikom podatku od czynności cywilnoprawnych składania zbiorczej deklaracji oraz jednorazowej zapłaty podatku z tytułu wszystkich umów o jednorodnym charakterze, które zostały zawarte przez podatnika w okresie miesiąca;

7) zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług przewidujące:

a) odstąpienie od wymagania odrębnego składania wraz z deklaracją umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie,

b) skrócenie terminu, ze 150 do 90 dni, umożliwiającego wierzycielowi zastosowanie przepisów regulujących „ulgę na złe długi”, analogiczne zmiany dotyczą obowiązku po stronie dłużnika,

8) zmiany w ustawie – Prawo celne przewidujące:

a) określenie progu na poziomie 10 euro, od którego osoby zobowiązane będą ponosiły koszty zniszczenia towaru lub likwidacji w inny sposób oraz koszty związane z jego przechowywaniem,

b) wprowadzenie możliwości uwierzytelniania odpisu udzielonego pełnomocnictwa oraz dokumentu potwierdzającego zakres uprawnień do korzystania z usług oferowanych na PUESC przez: adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Uprawnienie do uwierzytelniania ww. dokumentu będzie przysługiwać osobom uprawnionym przez podmiot posiadający pozwolenie AEO lub pozwolenie na stosowanie uproszczeń w rozumieniu przepisów celnych;

9) zmiany w ustawie o podatku akcyzowym przewidujące:

a) zastąpienie stosowanych w ustawie o podatku akcyzowym oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy kodów Nomenklatury Scalonej (CN) – kodami CN stosowanymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa celnego w tym zakresie,

b) rezygnację z oświadczenia przekazywanego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przez podmiot wykorzystujący energię elektryczną wykorzystywaną do celów redukcji chemicznej lub w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych lub mineralogicznych (dane zawarte w oświadczeniu będą wykazywane przez podmiot w deklaracji podatkowej AKC-4/H lub AKC-EN).

Projektowany zakres zmian - cz. 2

1) zmiany w Kodeksie cywilnym:

a) uregulowanie zasad potwierdzania umów zawartych przez osobę działającą jako organ osoby prawnej bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu;

2) zmiany w Kodeksie spółek handlowych:

a) jednoznaczne wskazanie komu i w jaki sposób członkowie zarządu spółki kapitałowej powinni składać oświadczenie o swojej rezygnacji, w przypadku gdy są jedynymi bądź ostatnimi członkami zarządu,

b) doprecyzowanie zasad reprezentacji spółki w likwidacji,

c) doprecyzowanie pojęcia „dnia dywidendy” w odniesieniu do spółek z o.o.,

d) doprecyzowanie reguł zmiany umowy spółki z o.o. w organizacji,

e) określenie reguł zwrotu przez wspólników zaliczek wypłaconych w poczet dywidendy w sytuacji, w której spółka w danym roku obrotowym poniosła stratę,

f) określenie podmiotu właściwego do odwołania zgromadzenia wspólników oraz mechanizmu jego odwołania,

g) doprecyzowanie kwestii następstwa procesowego przy podziale spółki kapitałowej i kwestii odpowiedzialności spółki dzielonej za jej zobowiązania po wydzieleniu,

h) określenie wprost w przepisach możliwości powołania do zarządu spółki partnerskiej osoby niebędącej jej partnerem,

i) umożliwienie pisemnego podejmowania uchwał przez udziałowców poza zgromadzeniem wspólników (tzw. „tryb obiegowy”),

j) doprecyzowanie wybranych kwestii o charakterze językowo-legislacyjnym oraz usunięcie przepisów, które nie mogą znaleźć zastosowania w praktyce w odniesieniu do spółek osobowych,

k) składanie pełnomocnictw na posiedzeniach organów właścicielskich spółek;

3) zmiany w ustawie o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą:

a) zniesienie obligatoryjnego obowiązku dołączania do wniosku tłumaczenia dokumentów, co przyczyni się do znaczącego zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców – proponuje się wprowadzenie fakultatywności organów w żądaniu takiego tłumaczenia,

b) wyłączenie obowiązku (wynikającego z KPA) przedkładania do każdego wniosku dokumentu pełnomocnictwa przez przedsiębiorców;

4) zmiany w Kodeksie pracy:

a) zwiększenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników i zakwalifikowanego do nie wyższej kategorii ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym, z obecnego limitu 20 pracowników,

b) ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach o najniższych wskaźnikach wypadkowości i warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia;

5) zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

a) przyznanie ZUS możliwości zawiadamiania ubezpieczonych o kontroli czasowej niezdolności do pracy nie tylko za pośrednictwem operatora pocztowego, ale również przez pracowników ZUS lub inne wyznaczone osoby,

b) zniesienie obowiązku uzyskania przez ZUS zwrotnego potwierdzenia odbioru zawiadomienia,

c) umożliwienie przekazywania zawiadomienia o kontroli czasowej niezdolności do pracy ubezpieczonego telefonicznie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

d) uregulowanie kwestii obowiązku ubezpieczonego do wskazywania aktualnego adresu pobytu w czasie czasowej niezdolności do pracy;

6) zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

a) zredukowanie wymogów formalnych związanych ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi,

b) umożliwienie posiadaczom zezwolenia na obrót hurtowy zaopatrywania w napoje alkoholowe statków, pociągów i samolotów (bez uzyskiwania dodatkowego zezwolenia),

c) jednoznaczne wskazanie na możliwość jednorazowego wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu;

7) zmiany w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia:

– umożliwienie odbioru przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego) mobilnych gastronomii w innym mieście powiatowym niż jest zarejestrowana firma;

8) zmiany w Prawie o ruchu drogowym:

– usunięcie wątpliwości co do możliwości dokonania rejestracji „motocykla” wyposażonego w rodzaj napędu spełniającego kryteria przepisów o homologacji, tj. zmiana będzie odnosiła się w większości przypadkach do motocykli z napędem elektrycznym;

9) zmiany w Prawie przewozowym, ustawie o kierujących pojazdami, ustawie o broni i amunicji, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, o ustawie o ochronie przyrody oraz ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego:

– zniesienie obowiązku stosowania pieczęci imiennej lub pieczęci firmowej jako wymogu formalnego dokumentów, których wytwórcami są przedsiębiorcy.

Tu znajduje się projekt ustawy (link otwiera dokument pdf w osobnym oknie).

Redakcja podatki.biz

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz