Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

12.09.2014

Projekt zmian w PIT w zakresie ulgi na dzieci - omówienie i przykłady

8 września 2014 r. Ministerstwo Finansów przekazało do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa. Celem projektowanej regulacji jest dodatkowe wsparcie podatników o niskich dochodach mających na utrzymaniu dzieci oraz zwiększenie kwoty ulgi na dzieci dla podatników wychowujących troje i więcej dzieci.

 

Jak jest obecnie?

Przypomnijmy, że ulga na dzieci uregulowana jest w art. 27f ustawy PIT.

Odliczenie przysługuje, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik w stosunku do małoletniego dziecka:

 1. wykonywał władzę rodzicielską,
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Kwota ulgi wynosi:

 • po 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł) na pierwsze i drugie dziecko, co odpowiada 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT;
 • 139,01 zł miesięcznie (rocznie 1 668,12 zł) na trzecie dziecko, co odpowiada 1/4 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT;
 • po 185,34 zł miesięcznie (rocznie 2 224,08 zł) na czwarte i każde następne dziecko co odpowiada 1/3 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT.

Zatem rodzina wychowująca dzieci może maksymalnie odliczyć w zeznaniu podatkowym kwotę w wysokości:

 • 1 112,04 zł - na jedno dziecko,
 • 2 224,08 zł - na dwoje dzieci,
 • 3 892,20 zł - na troje dzieci,
 • 6 116,28 zł - na czworo dzieci,
 • 8 340,36 zł - na pięcioro dzieci.

Osoby wychowujące w roku jedno dziecko korzystają z odliczenia, o ile ich roczne dochody nie przekroczą kryterium dochodowego, wynoszącego:

 • 56 000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku,
 • 112 000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (łączne dochody podatnika i małżonka),
 • 112 000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko.

Natomiast rodzice wychowujący dwoje i więcej dzieci korzystają z ulgi bez względu na wysokości uzyskanego dochodu.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Na powyższych zasadach z odliczenia może również skorzystać podatnik, który - w związku z wykonywaniem ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej - utrzymywał w roku podatkowym pełnoletnie dziecko:

 • które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkole, o której mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b ustawy PIT w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy PIT, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Dzięki dotychczasowym działaniom państwa w zakresie polityki prorodzinnej w 2013 r. kwota ulgi wzrosła o 50% na trzecie dziecko oraz o 100% na czwarte i każde kolejne.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, systematyczna polityka wspierania rodzin spowodowała, że niemal połowa podatników (49%) posiadających troje lub więcej dzieci nie płaci podatku dochodowego. Podatku nie płaci także co czwarty wychowujący dwoje dzieci (27%). Mimo tych rozwiązań, w dalszym ciągu część podatników nie ma jednak możliwości odliczenia ulgi w pełnej wysokości z uwagi na niski dochód i w konsekwencji niski podatek. Wsparcie z tytułu ulgi na dzieci nie jest w przypadku tych podatników realizowane w wystarczającym stopniu.

Proponowane rozwiązania

Dla zapewnienia faktycznej pomocy państwa rodzinom wychowującym dzieci zaproponowano wprowadzenie nowego rozwiązania, które umożliwi wykorzystanie tej ulgi w pełnej wysokości.

Na podstawie projektowanej ustawy podatnikowi przysługiwało będzie dodatkowe wsparcie finansowe w kwocie stanowiącej różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym.

Kwota tego wsparcia nie będzie mogła przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu, pomniejszonej o kwotę tych składek odliczonych w zeznaniach PIT-36L i PIT-28 lub wykazanych w PIT-16A.

Kwota dodatkowego wsparcia finansowego będzie traktowana na równi z nadpłatą podatku, o której mowa w ustawie - Ordynacja podatkowa.

Dodatkowo, dostrzegając potrzebę dalszego wsparcia rodzin wielodzietnych zaproponowano podwyższenie ulgi o 20% na trzecie i każde kolejne dziecko. Oznacza to, że ulga na trzecie dziecko wzrośnie rocznie z 1 668,12 zł do 2 000,04 zł, a na kolejne z 2 224,08 zł do 2 700 zł.

Proponowane rozwiązania będą obowiązywały w rozliczeniu za 2014 r. To oznacza, że rodziny wychowujące dzieci uzyskają dodatkowe wsparcie finansowe już w 2015 r.

Kwoty dodatkowego wsparcia finansowego, jakie podatnicy otrzymają na podstawie proponowanych zmian ilustrują poniższe przykłady.

Przykład 1
Gdy podatnik uzyskuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1 680 zł, a małżonek nie osiąga dochodów i zajmuje się wychowaniem trójki dzieci, wówczas małżonkowie rozliczający się wspólnie za 2014 r., otrzymają łączny zwrot z tytułu ulgi na troje dzieci w kwocie 4 224,12 zł, która uwzględnia zwiększoną ulgę na trzecie dziecko do wysokości 2 000,04 zł. Według obecnych zasad otrzymaliby zwrot z tytułu tej ulgi w wysokości jedynie 430,93 zł, czyli tyle ile wynosi podatek dochodowy po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Według propozycji małżonkowie otrzymają dodatkowo kwotę 3 793,19 zł, która odpowiada pełnej kwocie nieodliczonej od podatku ulgi na dzieci, gdyż kwota ta nie przekracza łącznej kwoty pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne podlegających odliczeniu, tj. 4 112,13 zł (2 763,94 zł składki na ubezpieczenia społeczne i 1 348,19 zł składka na ubezpieczenie zdrowotne /7,75%/).

Przykład 2
Ci sami małżonkowie wychowujący dwójkę dzieci, otrzymają łączny zwrot z tytułu ulgi na dwoje dzieci w kwocie 2 224,08 zł. Według obecnych zasad otrzymaliby zwrot z tytułu tej ulgi w wysokości jedynie 430,93 zł, czyli tyle ile wynosi podatek dochodowy po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Według propozycji małżonkowie otrzymają dodatkowo kwotę 1 793,15 zł, która odpowiada pełnej kwocie nieodliczonej od podatku ulgi na dzieci, gdyż kwota ta nie przekracza łącznej kwoty pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne podlegających odliczeniu, tj. 4 112,13 zł (2 763,94 zł składki na ubezpieczenia społeczne i 1 348,19 zł składka na ubezpieczenie zdrowotne /7,75%/).

Przykład 3
Gdy podatnik uzyskuje wynagrodzenie w wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, tj. 3 650,06 zł, a małżonek nie osiąga dochodów i zajmuje się wychowaniem trójki dzieci, wówczas małżonkowie rozliczający się wspólnie za 2014 r., otrzymają łączny zwrot z tytułu ulgi na troje dzieci w kwocie 4 224,12 zł, która uwzględnia zwiększoną ulgę na trzecie dziecko do wysokości 2 000,04 zł. Według obecnych zasad otrzymaliby zwrot z tytułu tej ulgi w wysokości 2 521,60 zł, czyli tyle ile wynosi podatek dochodowy po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Według propozycji małżonkowie otrzymają dodatkowo kwotę 1 702,52 zł, która odpowiada pełnej kwocie nieodliczonej od podatku ulgi na dzieci, gdyż kwota ta nie przekracza łącznej kwoty pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne podlegających odliczeniu, tj. 8 934,24 zł (6 005,08 zł składki na ubezpieczenia społeczne i 2 929,16 zł składka na ubezpieczenie zdrowotne /7,75%/).

Szczegóły zmian i ich omówienie

Zmiana

Obecnie

Po zmianie

I. Ustawa o PIT

art. 21 w ust. 1 dodaje się pkt 111a

___

1. Wolne od podatku dochodowego są:
(...)
111a) kwota określona zgodnie z art. 27f ust. 8 i 9;

Omówienie:

Dodane ma zostać nowe zwolnienie przedmiotowe w art. 21 ust. 1 ustawy PIT obejmujące dodatkowe wsparcie finansowe odpowiadające kwocie niewykorzystanej ulgi.

w art. 27f w ust. 2:

- w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia,
- pkt 2 i 3

otrzymują nowe brzmienie

2. Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:

1) jednego małoletniego dziecka - kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, jeżeli dochody podatnika:

a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,
b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;

2) dwojga małoletnich dzieci - kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na każde dziecko;
3) trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota stanowiąca:

a) 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
b) 1/4 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na trzecie dziecko,
c) 1/3 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na czwarte i każde kolejne dziecko.

2. Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:

1) jednego małoletniego dziecka - kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:

a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,
b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;

2) dwojga małoletnich dzieci - kwota 92,67 zł na każde dziecko;
3) trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota:

a) 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
b) 166,67 zł na trzecie dziecko,
c) 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Omówienie:

W ust. 2 w art. 27f ustawy PIT proponowane jest podwyższenie o 20% kwoty ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Stąd zaproponowano zmianę przepisu poprzez wskazanie w nim wprost kwoty miesięcznego odliczenia przysługującego podatnikowi.

w art. 27f dodaje się ust. 8 i 9

___

8. Jeżeli kwota przysługującego odliczenia na podstawie ust. 2, 3 i 4 jest wyższa od kwoty odliczonej z tytułu, o którym mowa w ust, 1, w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym.

9. Różnica, o której mowa w ust. 8, nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art. 27b ust. 1 i 2, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu podatkowym, o którym mowa wart. 45 ust. 1a, lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Omówienie:

Dodawany ust. 8 przyznaje podatnikowi prawo do nieodliczonej kwoty ulgi, która ma stanowić różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą ulgi faktycznie odliczonej przez podatnika w zeznaniu podatkowym.

Z kolei dodawany ust. 9 określa limit kwoty przysługującej podatnikowi. Zatem kwota ta nie będzie mogła przekroczyć kwoty składek określonych w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a i art. 27b ust. 1 i 2 ustawy PIT pomniejszonych o składki odliczone P1T-36L i PIT-28 lub wykazane w PIT-16A.

II. Ordynacja podatkowa

w art. 72 dodaje się § 1a

___

§ 1a. Na równi z nadpłatą traktuje się różnicę określoną zgodnie z art. 27f ust. 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wykazaną w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy w podatku dochodowym od osób fizycznych lub wynikającą z decyzji.

Omówienie:

Przepis stanowi, iż kwota, o której mowa w dodawanych ust. 8 i 9 w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wykazana przez podatnika w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy w podatku dochodowym od osób fizycznych lub wynikająca z decyzji, będzie traktowana na równi z nadpłatą.

Ewa Iwan

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz