16.01.2013: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Produkcja papierosów na własny użytek a podatek akcyzowy

Interpelacja nr 11090 do ministra finansów w sprawie niejasnej interpretacji przepisów prawa o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych

Zgłaszający

Zbigniew Dolata

Adresat

minister finansów

Data wpływu interpelacji

24-10-2012

Data ogłoszenia interpelacji

16-11-2012 (posiedzenie nr 26)

Odpowiadający

Jacek Kapica - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Data wpływu odpowiedzi na interpelację

30-11-2012

Data ogłoszenia odpowiedzi na interpelację

13-12-2012 (posiedzenie nr 30)

Szanowny Panie Ministrze! Pragnę zwrócić uwagę na niepokojące działania urzędów celnych w całym kraju związane z niejasną interpretacją prawa o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych.

Zgodnie z literą i duchem ustawy objęto tym podatkiem producentów wyrobów akcyzowych w tym wyrobów tytoniowych. Status producenta wyrobów tytoniowych został jasno określony w dyrektywie Rady Unii Europejskiej o numerze 2011/04/UE z dnia 21 czerwca 2011 w art. 6: „Za producenta uznaje się osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii, która przekształca tytoń w wyroby przemysłowe przeznaczone do sprzedaży detalicznej”.

Również taką interpretację zamieścił w bieżącym roku tygodnik „Polityka”. W numerze 34. w artykule pt. „Dym domowej roboty” zacytowano następujący tekst opracowany przez biuro prasowe Ministerstwa Finansów: „Opodatkowaniu podlega produkcja tytoniu do palenia przeznaczonego na sprzedaż. Brakuje podstaw do uznania za producentów wyrobów tytoniowych konsumentów, którzy dokonują pocięcia zakupionych liści tytoniu 'domowym sposobem' z przeznaczeniem nie do sprzedaży detalicznej, ale na własny użytek do bezpośredniej konsumpcji”.

Jednakże z informacji od moich wyborców wynika, że urzędy celne w inny sposób interpretują takie zachowania. Dokonują zatrzymań konsumentów przyłapanych na cięciu liści lub nabijaniu gilz papierosów na własny użytek w takich ilościach jak 20 lub 40 sztuk. Wszczynane są dochodzenia celne i postępowania karnoskarbowe. Z rozmów z celnikami wynika, że stoją na stanowisku, iż jakakolwiek wytwórczość wyrobu tytoniowego jest w Polsce zabroniona, nawet wyrób „domowym sposobem” minimalnej ilości papierosów z ogólnie dostępnego akcyzowanego tytoniu przeznaczonego do wytworzenia papierosów jest przestępstwem. Z informacji medialnych wynika, że np. w Słubicach zatrzymano osobę, która skręcała 40 sztuk papierosów z akcyzowanego tytoniu. Są to działania urzędu prowadzące do penalizacji zachowań, które może wykonywać około 10 milionów Polaków, bo na tyle obecnie określa się populację palaczy tytoniu w Polsce.

Mając na uwadze konieczność szybkiego wyjaśnienia sprawy, zwracam się do Pana Ministra z uprzejma prośbą o odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy Pan Minister potwierdza opinię zaprezentowaną przez biuro prasowe Ministerstwa Finansów i cytowaną w artykule tygodnika „Polityka”?

2. Jaka jest opinia ministerstwa w sprawie uznawania przez urzędy celne indywidualnych konsumentów wytwarzających papierosy na własny użytek za producentów wyrobów tytoniowych podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?

3. Czy wytwarzanie papierosów dla własnej konsumpcji (nie na sprzedaż) jest w Polsce legalne?

4. Czy wytwarzanie dla własnej konsumpcji papierosów (nie na sprzedaż) podlega ewentualnie opodatkowaniu? Jeśli tak, to jakiemu?

5. Jakie działania podejmie ministerstwo, aby wskazać właściwą interpretację przepisów prawa dotyczącą nieuznawania indywidualnych konsumentów wytwarzających papierosy na własne potrzeby za podatników podatku akcyzowego dla urzędników Służby Celnej na poziomie urzędów celnych?

Z poważaniem

Poseł Zbigniew Dolata

Warszawa, dnia 24 października 2012 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 11090 w sprawie niejasnej interpretacji przepisów prawa o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych

Szanowna Pani Marszałek! W nawiązaniu do pisma z dnia 7 listopada 2012 r., znak: SPS-023-11090/12, przy którym przesłana została interpelacja pana posła Zbigniewa Dolaty z dnia 12 października 2012 r. w sprawie niejasności w interpretacji przepisów prawa o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.) wyroby tytoniowe, jako grupa wyrobów akcyzowych, podlegają jednakowym zasadom dotyczącym produkcji, przetwarzania oraz przemieszczania. Produkcja wyrobów tytoniowych co do zasady powinna odbywać się w składzie podatkowym.

Artykuł 8 ww. ustawy wskazuje zakres czynności i stanów faktycznych opodatkowanych podatkiem akcyzowym. W konsekwencji opodatkowaniu podlega m.in. produkcja. Jednocześnie art. 98 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy stanowi, iż produkcją wyrobów tytoniowych jest ich wytwarzanie, przetwarzanie, a także pakowanie.

Status producenta wyrobów tytoniowych określony został w dyrektywie Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych. Zgodnie z art. 6 ww. dyrektywy za producenta uznaje się osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii, która przekształca tytoń w wyroby przemysłowe przeznaczone do sprzedaży detalicznej. Również preambuła tej dyrektywy (pkt 7) wskazuje, iż: producent powinien zostać zdefiniowany jako osoba fizyczna lub prawna, która faktycznie przygotowuje wyroby tytoniowe i ustala maksymalną detaliczną cenę sprzedaży dla każdego z państw członkowskich, w którym dane wyroby mają być dopuszczone do konsumpcji.

Brak jest zatem podstaw do uznania za producentów konsumentów, którzy dokonują pocięcia liści tytoniu domowym sposobem w celu wytworzenia skrętów papierosowych, przeznaczonych nie na sprzedaż, lecz wyłącznie na własny użytek (do bezpośredniej konsumpcji).

Zatem konsumenci, o których mowa powyżej, nie są podatnikami akcyzy, a wytworzone tym sposobem skręty papierosowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Oznacza to, iż proces polegający na własnoręcznym wytwarzaniu wyłącznie na własny użytek skrętów papierosowych nie stanowi obejścia przepisów z zakresu akcyzy, zatem jest legalny.

Mając na uwadze właściwą interpretację przepisów podatkowych, resort finansów organizuje cykliczne spotkania zarówno z przedstawicielami jednostek organizacyjnych Służby Celnej, jak i przedstawicielami biur Krajowej Informacji Podatkowej. Osoby zajmujące się tematyką akcyzową w izbach i urzędach celnych oraz biurach KIP mają także bezpośredni kontakt telefoniczny bądź e-mailowy z odpowiednimi komórkami Ministerstwa Finansów.

Ponadto Ministerstwo Finansów bieżąco analizuje poprawność wydawanych przez dyrektorów izb skarbowych interpretacji indywidualnych, dotyczących stosowania m.in. przepisów o podatku akcyzowym, a w przypadkach uzasadnionych dokonuje ich zmiany.

Należy równocześnie wskazać na zmianę tych przepisów. Zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, która jest na ostatnim etapie prac parlamentarnych i wejdzie w życie od 1 stycznia 2013 r., susz tytoniowy (wysuszone liście tytoniu) będzie wyrobem akcyzowym.

Przewiduje się jego opodatkowanie podatkiem akcyzowym w przypadku: importu bądź nabycia wewnątrzwspólnotowego przez podmioty nieuprawnione, sprzedaży podmiotom innym niż uprawnione, nabycia lub posiadania suszu tytoniowego przez podmiot nieuprawniony, jeżeli nie została od niego zapłacona akcyza.

Obowiązek podatkowy nie będzie powstawał w stosunku do podmiotu posiadającego susz tytoniowy, który sam go wyprodukował. Do suszu tytoniowego nie będzie miała zastosowania procedura zawieszenia poboru akcyzy. Ponadto projekt przewiduje w stosunku do suszu tytoniowego, podlegającego opodatkowaniu, obowiązek jego oznaczania znakami akcyzy oraz obrotu tym wyrobem w opakowaniu, nie luzem, w celu umożliwienia sprawowania kontroli nad obrotem tym suszem.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Jacek Kapica

Hasła tematyczne: ministerstwo finansów, podatek akcyzowy (akcyza), interpelacja, wyroby tytoniowe, użytek własny, papierosy, producent wyrobów tytoniowych

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...