26.10.2018: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

Problematyczne zasady ustalania składników minimalnego wynagrodzenia

W związku ze zgłaszanymi do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej postulatami dotyczącymi rozpoczęcia prac legislacyjnych nad zmianą zakresu składnikowego minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. wyłączenia dodatku za wieloletnią pracę, jak również przyjęcia innej konstrukcji tego wynagrodzenia w postaci minimalnego wynagrodzenia zasadniczego) podjęto działania mające na celu wstępne szacowanie skutków wprowadzenia postulowanych zmian - poinformowało ministerstwo w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 20085 do prezesa Rady Ministrów w sprawie obliczania minimalnego wynagrodzenia za pracę

Szanowny Panie Premierze,

do mojego biura zgłosili się pracownicy gminnych jednostek budżetowych, podnosząc problem niesprawiedliwego obliczania minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jak podają, do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę zaliczany jest również dodatek za wysługę lat. W tej sytuacji pracownik z wieloletnim stażem w danej instytucji ma takie same zarobki jak osoba nowo zatrudniona.

Kwestię wysokości wynagrodzenia reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U. 2017 poz. 1747), zgodnie z którym minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2100 zł.

Jak podnoszą pracownicy, rozwiązaniem tego problemu byłoby ustalenie wysokości minimalnego zasadniczego wynagrodzenia za pracę.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Szanownego Pana Premiera o odpowiedź: Czy Rada Ministrów planuje zmiany w tym zakresie?

Z wyrazami szacunku,

Iwona Arent, Poseł na Sejm RP

22-02-2018 r.

Odpowiedź na interpelację nr 20085 w sprawie obliczania minimalnego wynagrodzenia za pracę

Problematykę dotyczącą minimalnego wynagrodzenia, w tym jego zakresu składnikowego, reguluje ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847). Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy, przy porównywaniu wysokości wynagrodzenia pracownika z obowiązującą wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę brane są pod uwagę wszystkie przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem składników wymienionych w ust. 5 tego artykułu, tj.: nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Odesłanie do kategorii wynagrodzeń osobowych oznacza, że przy porównaniu wynagrodzenia pracownika z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę nie uwzględnia się także wypłat z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Ustalona na warunkach określonych w ww. ustawie kwota minimalnego wynagrodzenia wyznacza dolną granicę wysokości wynagrodzenia przysługującego każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Od dnia 1 stycznia 2018 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 2 100 zł. Zgodnie z konstrukcją ustawową minimalne wynagrodzenie za pracę nie ma charakteru jedynie wynagrodzenia zasadniczego. Jest to łączne wynagrodzenie pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu, a więc poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze zaliczone do wynagrodzeń osobowych, w tym premie, nagrody (wypłacane miesięcznie bądź za okresy dłuższe) i dodatki do wynagrodzenia.

Dostrzegając potrzebę modyfikacji obecnego zakresu minimalnego wynagrodzenia za pracę w celu zapewnienia bardziej sprawiedliwego i przejrzystego kształtu tego wynagrodzenia, od dnia 1 stycznia 2017 r. ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265, z późn. zm.) wyłączono dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Stosownie do art. 12 ww. ustawy, po upływie 24 miesięcy od dnia wejścia jej w życie Rada Ministrów przedstawi Sejmowi RP ocenę funkcjonowania wprowadzonych tą ustawą regulacji, w tym m.in. zmiany zakresu składnikowego minimalnego wynagrodzenia w związku z wyłączeniem dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Analizując warianty zmiany konstrukcji minimalnego wynagrodzenia należy wziąć pod uwagę m.in. obligatoryjne dodatkowe skutki finansowe dla pracodawców, wpływ na finanse publiczne oraz na rynek pracy. Należy jednak zaznaczyć, że ze względu na systemowy charakter oraz możliwe znaczące skutki finansowe, dokonanie zmian powinno odbywać się w sposób stopniowy i wyważony.

W związku ze zgłaszanymi do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej postulatami dotyczącymi rozpoczęcia prac legislacyjnych nad zmianą zakresu składnikowego minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. wyłączenia dodatku za wieloletnią pracę, jak również przyjęcia innej konstrukcji tego wynagrodzenia w postaci minimalnego wynagrodzenia zasadniczego) podjęto działania mające na celu wstępne szacowanie skutków wprowadzenia postulowanych zmian. Do jednostek administracji rządowej zostało skierowane pismo z prośbą o przekazanie informacji dotyczących skutków realizacji ww. postulatów, w odniesieniu do sytuacji kadrowej i finansowej tych jednostek. Obecnie gromadzone są informacje przekazywane przez ww. jednostki.

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej informacje oraz wyjaśnienia zostaną uznane za wyczerpujące i satysfakcjonujące.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed,

Warszawa, 23-03-2018

Hasła tematyczne: minimalne wynagrodzenie za pracę

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...