Prezenty dla kontrahentów a koszty uzyskania przychodów

W jaki sposób rozliczać zakup okolicznościowych prezentów dla kontrahentów? Czy wydatki na ten cel mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów? Zobaczmy.

Odpowiedź na tak postawione pytania była przedmiotem interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 marca 2016 r., nr ILPB3/4510-1-18/16-2/JG.

Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego wskazał, że celem przekazania upominków (zarówno zawierających, jak i niezawierających logo) nie jest promowanie marki spółki czy oferowanych przez nią wyrobów. Wręczanie prezentów uzasadniał przede wszystkim współczesną kulturą biznesową wyznaczającą określone standardy postępowania, m.in. wręczanie drobnych prezentów w wybranych okolicznościach.

Podatnik miał jednak wątpliwości, czy wydatki na zakup upominków będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Istota kosztów uzyskania przychodów

O możliwości obciążenia podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatkami ponoszonymi przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych decydują przepisy art. 15 i 16 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.). Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Jak podkreślił organ podatkowy, definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów.

W pozostałych przypadkach należy zaś zbadać istnienie związku przyczynowego między poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Podatnik, oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą, powinien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu.

Ponadto należy mieć na względzie, że podatnik, uznając wydatek za koszt uzyskania przychodu, odnosi ewidentne korzyści, ponieważ o ten koszt zmniejsza podstawę opodatkowania. Na nim więc spoczywa ciężar udowodnienia, że określony wydatek jest kosztem uzyskania przychodu.

Rozliczenie wydatków na reklamę i reprezentację

Organ podatkowy zaznaczył, że na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki związane z reklamą lub promocją zaliczane są co do zasady do kategorii wydatków mających na celu osiągnięcie przychodów (zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów).

I tak, aby wydatki takie mogły stanowić koszty uzyskania przychodów, na celu muszą mieć kształtowanie popytu na dane towary, usługi lub markę, poprzez zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do nabywania towarów i usług tego podmiotu gospodarczego. Reklama może być realizowana za pomocą rozmaitych środków wyrazu oraz przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu, w tym poprzez prezentowanie danego towaru lub usługi, jego cech jakościowych, użytkowych lub konsumpcyjnych, zalet technicznych, a także poprzez rozpowszechnianie logo firmy.

Wyłączenie z kosztów. Reprezentacja

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej brak ustawowej definicji reprezentacji nie uprawnia do dowolnego określania zakresu znaczeniowego tego terminu. Zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą, celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami.

Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć właśnie przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest wykreowanie takiego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny. Przy tak zdefiniowanym terminie „reprezentacji” kwestia wystawności, okazałości czy też ponadprzeciętności nie ma żadnego znaczenia.

Jak wyjaśnił organ podatkowy, reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu wykreowania pozytywnego wizerunku podatnika. Pozytywny wizerunek zaś to taki, który może sprawić, że kształtowany dzięki reprezentacji „obraz przedsiębiorcy” przełoży się na zawarcie umowy, nabywanie jego produktów lub usług.

Wydatki na prezenty to reprezentacja?

Dyrektor Izby Skarbowej w omawianej interpretacji podkreślił, że wydatki na nabycie upominków, które nie mają na celu promowania firmy ani jej wyrobów, przeznaczone do określonej grupy podmiotów (kontrahenci, partnerzy handlowi, doradcy), wręczane w okolicznościach świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Świąt Wielkanocnych czy kolejnej rocznicy działalności spółki bądź jubileuszu kontrahenta, wypełniają znamiona reprezentacji i nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Organ podatkowy zwrócił dodatkowo uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 czerwca 2013 r. sygn. II FSK 702/11. Sąd podkreślił w nim, że:

(...) oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć właśnie przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest właśnie wykreowanie takiego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny. Wymienienie jako przykładowych kosztów reprezentacyjnych wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, iż wydatki te zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Nie są one kosztami jedynie wówczas, gdy mają charakter reprezentacyjny.

Odnosząc się do stanu faktycznego, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że skoro podatnik wskazał, że wydatki na upominki wręczane partnerom biznesowym należy rozpatrywać w oderwaniu od przesłanek warunkujących uznanie ich za koszty reklamy, gdyż przekazywanie upominków dyktowane jest jedynie współczesną kulturą biznesową, to uznać należy, że mamy do czynienia z reprezentacją. Zdaniem organu podatkowego, mimo że reprezentacja, poprzez stworzenie dobrego wizerunku firmy, pośrednio promuje podmiot gospodarczy, to koszty z nią związane nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Krzysztof Koślicki

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...