Premie i nagrody w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego

W przypadku, gdy obowiązujące u danego pracodawcy przepisy wewnętrzne (np. regulamin wynagradzania) przewidują przyznanie pracownikom premii za indywidualnie wykonaną pracę, premie te powinny być uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków. Również gdy u danego pracodawcy są przyznawane pracownikom nagrody uznaniowe w zależności od oceny wyników pracy pracownika w danym miesiącu/kwartale/roku, nagrody te powinny być uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków. Premie i nagrody należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 25193 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie składek na ubezpieczenia społeczne

Szanowna Pani Minister!

Kieruję niniejszą interpelację w związku ze zgłoszeniami kierowanymi przez zaniepokojonych płatników składek, dotyczącymi wydawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych postanowień, na mocy których organ ten odmawia wydania płatnikom ochronnych interpretacji przepisów prawa w sprawach dotyczących ustalenia, czy i na jakich zasadach podlegają wliczeniu do podstawy wymiaru składki chorobowej dodatkowe składniki wynagrodzenia pracowników w postaci premii regulaminowych i nagród uznaniowych.

Uwagi ogólne:

Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że zasadniczym problemem płatników jest już samo uzyskanie interpretacji ZUS dotyczącej ustalenia, czy i na jakich zasadach podlegają wliczeniu do podstawy wymiaru składki chorobowej dodatkowe składniki wynagrodzenia pracowników w postaci premii regulaminowych i nagród uznaniowych (przykładowo: pismo z dnia 5 października 2018 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, WPI/200000/43/1084/2018).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmawia wydania tych interpretacji, argumentując, że stosownie do art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych twierdzi, iż w katalogu spraw, w których ZUS wydaje indywidualne interpretacje, nie mieszczą się zatem m.in. sprawy objęte zakresem przedmiotowym ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1368), w tym sprawy dotyczące ustalania podstawy wymiaru świadczeń określonych wskazaną ustawą, m.in. ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Praktyka w powyższym zakresie nie jest jednak jednolita, gdyż zdarzają się też przypadki udzielania interpretacji co do ustalenia, czy i na jakich zasadach podlegają wliczeniu do podstawy wymiaru składki chorobowej dodatkowe składniki wynagrodzenia pracowników (przykładowo: interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 27-05-2016 r. - DI/100000/43/451/2016).

Kwestie szczegółowe:

Zgodnie z art. 41 ust 1. ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zgodnie z którym przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (z 24 czerwca 2008 r., sygn. SK 16/06) przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego oraz pozostałych świadczeń w razie choroby i macierzyństwa należy uwzględnić składniki wynagrodzenia, od których odprowadzana jest składka na ubezpieczenie chorobowe, z wyłączeniem składników, co do których obowiązujące u pracodawcy przepisy płacowe zawierają jednoznaczne postanowienia o zachowywaniu przez pracownika prawa do tego składnika wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku. W razie braku takich postanowień w przepisach płacowych należy uznać, że składnik wynagradzania nie jest wypłacany za okres pobierania zasiłku i powinien być przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku.

Zgodnie z odpowiedzią Ministra Pracy i Polityki Społecznej na interpelację nr 6254 w sprawie wyroku TK z dnia 24 czerwca 2008 r.:

 • Przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 119, poz. 771) art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, ze zm.) rozumiany był w ten sposób, że przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, jeżeli układy zbiorowe pracy bądź inne przepisy o wynagradzaniu nie przewidują ich zmniejszenia za okresy pobierania zasiłków. Kierując się tym brzmieniem przepisu, nie uwzględniano w podstawie wymiaru np. premii uznaniowych, których zasady przyznawania nie przewidywały ich zmniejszenia w związku z pobieraniem zasiłków.
 • W następstwie ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego oraz pozostałych świadczeń w razie choroby i macierzyństwa należy w zasadzie uwzględniać składniki wynagrodzenia, od których odprowadzana jest składka na ubezpieczenie chorobowe. W opisanym stanie faktycznym składka ta od ww. premii i nagród będzie odprowadzana przez pracodawcę. W podstawie wymiaru składki nie należy jednak uwzględniać składników, co do których obowiązujące u pracodawcy przepisy płacowe albo umowy o pracę (u pracodawców niemających obowiązku tworzenia regulaminów wynagradzania) zawierają jednoznaczne postanowienia o zachowywaniu przez pracownika prawa do tego składnika wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku.

Powyższe wyroki i stanowiska Ministra wydawane we wcześniejszych okresach świadczą o tym, iż opisywane zagadnienie ma niebagatelne znaczenie praktyczne i wywołuje spory oraz wątpliwości w praktyce.

Ustalone w powyższych stanowiskach kierunki interpretacji umożliwiają ocenę co do sposobu wliczania dodatkowych składników wynagradzania w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego w sytuacjach, gdy przepisy wewnątrzzakładowe regulują zasady przyznawania pracownikom premii o charakterze jednoznacznie określającym, czy jest ona należna, czy nie oraz na jakich zasadach pomniejszana lub nie za czas nieobecności pracownika, tj. np. premii uregulowanych w sposób następujący: „pracownikowi przysługuje premia w kwocie X zł, premia jest pomniejszana za okres nieobecności w sposób proporcjonalny” lub „pracownikowi przysługuje premia w kwocie X zł, premia jest pomniejszana za okres nieobecności o X zł za każdy dzień nieobecności”.

Praktyka ciągle rozwijającego się obrotu gospodarczego doprowadziła jednak do znacznego rozpowszechnienia się w zakładach pracy składników wynagradzania (premii/nagród) o bardziej złożonym niż ww. charakter o charakterze motywacyjnym, których wysokość jest związania z indywidualnymi osiągnięciami pracownika w danym miesiącu.

Powszechną praktyką jest np. w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na stanowiskach handlowych (przedstawiciele handlowi itp.) wprowadzenie w regulaminie wynagradzania zasad przyznawania premii miesięcznej dla takiej grupie pracowników, które przewidują, że:

 1. Premia jest uzależniona od spełnienia szeregu przesłanek, m.in.: osiągnięcia przez pracownika wyznaczonych mu na dany miesiąc, wykonania ustalonej ilości wizyt w placówkach handlowych, osiągnięcia określonego obrotu (poziomu zamówień) przez obsługiwane punkty sklepowe, osiągnięcia ustalanych na dany okres parametrów ekspozycji towarów itp.
 2. Kwota premii jest pomniejszana za czas nieobecności pracownika w pracy spowodowanej urlopem wypoczynkowym, chorobą, zwolnieniem lekarskim lub inną usprawiedliwioną nieobecnością. Pomniejszenie premii za ww. okresy nieobecności nie jest dokonywane proporcjonalnie, lecz w zależności od poziomu indywidualnej realizacji celów premiowych pracownika w miesiącu rozliczeniowym, w którym wystąpiła nieobecność.
 3. Niezależnie od premii pracodawca może według swobodnego uznania przyznawać pracownikom także nagrody uznaniowe niezależnie od okresów nieobecności w pracy. Nagroda ma charakter uznaniowy i nieperiodyczny. Prawo do nagrody przysługuje również w okresie urlopu wypoczynkowego, niezdolności do pracy, pobierania wynagrodzenia chorobowego oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innej usprawiedliwionej nieobecności.

Tego rodzaju premie są uzależnione od indywidualnych wyników pracy pracownika, na które pośrednio wpływ ma jego ewentualna nieobecność w pracy, gdyż może ona wpłynąć, np. uniemożliwić pracownikowi w pozostałym okresie (obecności) realizację celów premiowych.

W świetle przytoczonego wyroku Trybunału Konstytucyjnego wydaje się uzasadnione stanowisko, iż opisany charakter premii wskazujący, iż ich wysokość jest związana z indywidualnymi osiągnięciami pracownika w danym miesiącu, a więc nie jest to stały składnik wynagrodzenia, do którego pracownik zachowa zawsze prawo w czasie niezdolności do pracy, który może ulec obniżeniu za czas nieobecności pracownika w zależności od stopnia zrealizowania przez niego celów premiowych (a nie w sposób proporcjonalny do okresu nieobecności) - powinien on zostać uwzględniony w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i należnego pracownikowi zasiłku chorobowego w wysokości faktycznie wypłaconej, a nie po dopełnieniu.

Z kolei nagrody uznaniowe, skoro mogą być przyznawane swobodnie, według uznania pracodawcy niezależnie także od nieobecności pracownika, nie powinny być w ogóle wliczane do podstawy zasiłku chorobowego.

Mając na uwadze ww. kwestie, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799, ze zm.), uprzejmie proszę Panią Minister o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Czy w sytuacji, gdy obowiązujące u pracodawcy przepisy wewnętrzne (np. regulamin wynagradzania) przewidują:
  1. przyznanie pracownikowi premii uzależnionych od realizacji indywidualnych celów premiowych,
  2. pomniejszanie premii za czas nieobecności pracownika, ale nie w sposób proporcjonalny do czasu nieobecności, lecz w zależności od stopnia realizacji celów premiowych w miesiącu, w którym miała miejsce nieobecność pracownika,
  3. przyznawanie według swobodnego uznania pracodawcy niezależnie od premii regulaminowych także nagród uznaniowych, niezależnie od okresów nieobecności pracownika w pracy

  tego rodzaju premie i nagrody (od których odprowadzone zostały składki ZUS) powinny być wliczone do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego pracownika, a jeśli tak, to czy w wysokości faktycznie wypłaconej czy po uzupełnieniu (dopełnieniu)?

 2. Czy Minister planuje podjęcie działań mających na celu doprecyzowanie przepisów prawa w celu uchylenia opisanych wątpliwości i doprecyzowania zasad wliczania w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego premii i nagród o opisanym powyżej charakterze?
 3. W jakim trybie zainteresowani płatnicy powinni występować o wydanie interpretacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego ministra w zakresie zasad uwzględnienia poszczególnych składników wynagrodzenia w podstawie wymiaru składki chorobowej, aby uzyskać merytoryczną odpowiedź, a nie odmowę wydania interpretacji?

Poseł Paweł Bejda

7 lipca 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 25193 w sprawie składek na ubezpieczenia społeczne

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na przekazaną przy piśmie z dnia 13 lipca br., znak: K9INT25193 interpelację Pana Posła Pawła Bejdy w sprawie składek na ubezpieczenia społeczne, która dotyczy także kwestii wliczania określonych składników wynagrodzenia do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, w oparciu o otrzymane w dniu 27 lipca br. stanowisko Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - wyjaśniam, że zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, dla pracowników podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe - stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany ze stosunku pracy[1], z wyłączeniem:

 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, zasiłków z ubezpieczeń chorobowych i wypadkowego[2] oraz
 • przychodów wymienionych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe[3].

W myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[4], za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Premia oraz nagroda uznaniowa nie zostały uwzględnione wśród przychodów, które nie stanowią podstawy wymiaru składek, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników są natomiast składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku[5]. Zwolnienie to dotyczy jednak stałych składników wynagrodzenia, np. dodatku stażowego, stałej premii, do których pracownik ma prawo i może wystąpić z roszczeniem o ich wypłatę. Nie dotyczy natomiast wypłat, do których brak jest prawa do ich przyznania w myśl przepisów wewnątrzzakładowych, obowiązujących u danego pracodawcy. Do tego rodzaju przychodów pracowniczych należą wypłaty o charakterze uznaniowym, m.in. nagrody uznaniowe. Zatem od tych składników wynagrodzenia powinny być naliczone składki na ubezpieczenia społeczne.

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych[6] ZUS wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek. W konsekwencji, w przypadku gdy wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji zostanie złożony w innej sprawie niż wskazana w tym przepisie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ZUS obowiązany jest odmówić wydania takiej interpretacji. Interpretacja przepisu art.41 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa[7] wykracza poza ramy zakresu spraw określonych w art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Prezesa ZUS, we wskazanych w interpelacji decyzjach ZUS:

 • z 27 maja 2016 r. - została wydana decyzja merytoryczna, zgodnie z którą Zakład uznał za prawidłowe stanowisko w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe prowizji na sprzedaż; we wcześniejszej decyzji z 5 maja 2016 r. wydanej temu wnioskodawcy Zakład odmówił wydania interpretacji w przedmiocie ustalenia, czy wnioskodawca prawidłowo nie wlicza przyznanej pracownikowi prowizji za sprzedaż do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego,
 • z 5 października 2018 r. Zakład w punkcie pierwszym - uznał za nieprawidłowe stanowisko w sprawie nieuwzględnienia dodatku ryczałtowego za dojazdy do i z pracy wypłaconego pracownikom wnioskodawcy na podstawie regulaminu wynagradzania w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a w punkcie drugim - odmówił wydania interpretacji w sprawie uwzględnienia dodatku ryczałtowego za dojazdy do i z pracy wypłaconego pracownikom wnioskodawcy na podstawie regulaminu wynagradzania w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego. Prawidłowość powyższej decyzji w punkcie drugim została potwierdzona wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 grudnia 2019 r. sygn. akt III AUa 551/19.

Powołane w interpelacji wnioski, po rozpatrzeniu których zostały wydane decyzje odmowne wydania interpretacji, nie dotyczyły zasad ustalania podstawy wymiaru składki chorobowej, a zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że niemożność wydania interpretacji indywidualnej na podstawie art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie ustalania podstawy wymiaru zasiłków nie oznacza, że wnioskodawca jest pozbawiony możliwości uzyskania wyjaśnień ze strony Zakładu na zasadach ogólnych regulowanych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy zasiłkowej. Zgodnie bowiem z art. 63 ustawy zasiłkowej ubezpieczony może wystąpić do Zakładu z wnioskiem o ustalenie uprawnień do zasiłku, jeżeli uważa, że zostały naruszone jego uprawnienia w tym zakresie, z wnioskiem tym może wystąpić także płatnik składek na ubezpieczenie chorobowe. Wydana decyzja administracyjna zawiera wskazanie podstawy prawnej rozstrzygnięcia w niej zawartego, a także uzasadnienie prawne i faktyczne[8]. Następnie na zasadach ogólnych decyzja podlega kontroli sądowej w przypadku wniesienia od niej odwołania[9].

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem, co do zasady, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy[10]. Za wynagrodzenie uważa się przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe[11].

Zgodnie z art. 41 ust 1. ustawy zasiłkowej przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, które zgodnie z obowiązującymi u pracodawcy przepisami płacowymi albo umowami o pracę (u pracodawców niemających obowiązku tworzenia regulaminów wynagradzania) przysługują za okres pobierania zasiłku. W razie braku postanowień o zachowywaniu prawa do składnika wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku należy uznać, że składnik wynagrodzenia nie przysługuje za okres pobierania zasiłku i powinien być przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru. Jeżeli jednak, mimo braku odpowiednich postanowień w przepisach płacowych lub umowach o pracę, pracodawca udokumentuje, że składnik wynagrodzenia jest pracownikowi wypłacany za okres pobierania zasiłku, składnika tego nie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku.

Powołany wyżej przepis ma na celu zapobieganie „podwójnemu” wypłaceniu tego samego składnika wynagrodzenia za ten sam okres, raz jako elementu wynagrodzenia za pracę, a drugi raz jako składnika wynagrodzenia uwzględnionego w podstawie wymiaru zasiłku. Szczegółowe zasady przyjmowania do podstawy wymiaru zasiłków poszczególnych składników wynagrodzenia zostały opisane w Komentarzu do ustawy zasiłkowej, znajdującym się stronie internetowej ZUS. Należy w tym miejscu wskazać, że strona internetowa ZUS, w zakładce „Baza Wiedzy” zawiera szereg praktycznych wyjaśnień, wskazówek i poradników dla płatników składek i ubezpieczonych, dotyczących zasad opłacania i rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne (w tym chorobowe) oraz zasad ustalania wysokości poszczególnych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Płatnicy składek i ubezpieczeni mogą się równocześnie kontaktować z ZUS w tych kwestiach za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie oraz bezpośrednio w Oddziałach terenowych ZUS.

Jednocześnie, odnosząc się do konkretnych przykładów, na tle których została wniesiona interpelacja Pana Posła wyjaśniam:

 1. W przypadku, gdy obowiązujące u danego pracodawcy przepisy wewnętrzne (np. regulamin wynagradzania) przewidują przyznanie pracownikom premii za indywidualnie wykonaną pracę, premie te powinny być uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków. Premie należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania;
 2. Składniki wynagrodzenia, które są pomniejszane na podstawie przepisów płacowych za okres usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (np. za okres pobierania zasiłków w razie choroby i macierzyństwa), ale nie w sposób proporcjonalny do okresu tej nieobecności, podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku w kwocie faktycznej, bez uzupełniania. Zasada ta ma zastosowanie także w przypadku, gdy przepisy płacowe nie zawierają wyraźnych postanowień o sposobie zmniejszania wysokości składników wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku, ale pracownik nie zachowuje prawa do tych składników za okres pobierania zasiłków;
 3. W przypadku gdy u danego pracodawcy są przyznawane pracownikom nagrody uznaniowe w zależności od oceny wyników pracy pracownika w danym miesiącu/kwartale/roku, nagrody te powinny być uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków. Nagrody należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania. Nagrody te są bowiem przyznawane pracownikom za wykonaną pracę, a jednocześnie nie określono kryteriów pomniejszania tych nagród w sposób proporcjonalny do niezdolności do pracy, np. za każdy dzień niezdolności o określoną kwotę (w stawce procentowej lub inny sposób).

ZUS rozpatrując wnioski o świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zobowiązany jest stosować zasady określone obowiązującymi przepisami i dochować należytej staranności przy ustalaniu prawa do świadczeń.

W przypadku, gdy płatnik składek ma wątpliwości co do prawidłowości ustalenia podstawy wymiaru zasiłków może zwrócić się do Oddziału ZUS, właściwego ze względu na swoją siedzibę, o udzielenie wyjaśnień w sprawie uwzględniania składników wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłków. W celu ustalenia podstawy wymiaru zasiłków Oddział ZUS zbada sprawę, w szczególności poprzez przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego z płatnikiem składek na temat obowiązujących u niego zasad wypłaty poszczególnych składników wynagrodzenia (w tym celu Oddział ZUS analizuje, np. regulaminy wynagradzania, zapisy zawarte w umowach o pracę, ale także faktyczne zasady wypłaty danego składania wynagradzania). Na podstawie uzyskanych wyjaśnień oraz w oparciu o ustawę zasiłkową Oddział ZUS poinformuje pisemnie płatnika składek o tym, czy dany składnik wynagrodzenia powinien być uwzględniony w podstawie wymiaru zasiłku i na jakich zasadach, tzn. w kwocie faktycznej czy po uzupełnieniu.

Jeżeli płatnik składek lub ubezpieczony - ma wątpliwości lub też nie zgadza się z ustaleniami podstawy wymiaru zasiłku, może zwrócić się do Oddziału ZUS z wnioskiem o wydanie decyzji w tej sprawie, która będzie podlegać kontroli sądowej, oczywiście o ile odwołanie zostanie wniesione w terminie przewidzianym przepisami prawa, po upływie którego decyzje ZUS stają się prawomocne.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
Anna Schmidt

Warszawa, 30 lipca 2021 r.

[1] Art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.), zwanej ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.

[2] Art. 18 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

[3] § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949).

[4] Art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.).

[5] § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

[6] Art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

[7] Dz. U. z 2021 r. poz. 1133, zwanej ustawą zasiłkową.

[8] Art. 7, art. 77§1 i art. 107§1 i §3 k.p.a.

[9] Art. 83a ust.3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

[10] Art. 36 ust 1 ustawy zasiłkowej.

[11] Art. 3 pkt 3 ustawy zasiłkowej.

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...