12.10.2016: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

Prawo do wystawienia faktury korygującej po likwidacji działalności

Pytanie: Z dniem 13 października 2011 r. zaprzestałem prowadzenia działalności gospodarczej i równocześnie zostałem wykreślony z rejestru podatników VAT czynnych. Wyrokiem sądu okręgowego zobowiązano mnie do zwrotu kwoty x zł w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży. W ramach wykonywanych uprawnień z tytułu rękojmi sąd nakazał rozliczenie ww. wierzytelności pieniężnych. Czy po wyrejestrowaniu z rejestru „płatników” podatku od towarów i usług dopuszczalne jest wystawienie faktury korygującej oraz skorygowanie deklaracji?

Odpowiedź:

Korekta faktury po zaprzestaniu działalności

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, fakturę korygującą wystawia podatnik w przypadku udzielenia rabatów, zwrotu sprzedawcy towarów i opakowań, a także zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty. Fakturę należy również skorygować w sytuacji gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku a także w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Zatem, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Innymi słowy faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości.

Konsekwencją wystawienia faktury korygującej jest dokonanie zmiany rozliczenia podatku. Z literalnego brzmienia przepisów ustawy o VAT jednoznacznie wynika, w jakich sytuacjach podatnik ma prawo do wystawienia faktury korygującej.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie regulują terminów do wystawienia faktur korygujących. Należy zatem mieć na uwadze termin przedawnienia zobowiązania podatkowego, uregulowany w art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Dokonywanie przez podatnika wszelkich zmian dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług może nastąpić do momentu, w którym nie ulega przedawnieniu zobowiązanie podatkowe za dany okres rozliczeniowy. Korekta faktury powinna być dokonana przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Niemniej jednak do wystawienia faktury korygującej uprawnieni są wyłącznie podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy. Z uwagi na fakt, iż faktura korygująca ma moc faktury VAT i pod każdym względem traktuje się ją jako zwykłą fakturę VAT, podmiotem uprawnionym do jej wystawienia jest wyłącznie podmiot zarejestrowany jako „podatnik VAT czynny”. Ponieważ zaprzestał Pan prowadzenia działalności gospodarczej i został wykreślony z rejestru podatników VAT czynnych, nie jest Pan zobowiązany i uprawniony do wystawienia faktury korygującej, o której mowa w art. 106j i n. ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż z dniem 13 października 2011 r., utracił Pan status podmiotu uprawnionego do wystawiania faktur VAT i odpowiednio faktur korygujących. Pięcioletni termin do wystawienia faktur korygujących, wynikający z art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa ma również zastosowanie do podatników prowadzących działalność gospodarczą - ogranicza on termin dokonywania przez nich wszelkich zmian dotyczących rozliczeń do momentu, w którym nie ulega przedawnieniu zobowiązanie podatkowe za dany okres rozliczeniowy.

Prawo do składania korekty VAT-7 mają tylko podatnicy VAT

Odnosząc się natomiast do kwestii zasadności złożenia korekty deklaracji VAT-7 w związku z prawomocnym wyrokiem sądu stwierdzić należy, że ustawa Ordynacja podatkowa zawiera ogólne zasady korygowania deklaracji, także dotyczące deklaracji składanych dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług, niezależnie od regulacji zawartych w samej ustawie o VAT.

Stosownie do art. 21 § 1 pkt 1 oraz § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania. Jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, a zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób określony w § 1 pkt 1, podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty, z zastrzeżeniem § 3.

Zgodnie z art. 81 § 1 i § 2 cyt. wyżej ustawy, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

Podatek od towarów i usług należy do grupy podatków powstających z mocy prawa, który pobierany jest w trybie tzw. samoobliczenia. Dlatego też szczególnie istotną rolę w tym podatku odgrywają deklaracje podatkowe. Przy ich pomocy podatnik określa i zgłasza organowi podatkowemu (deklaruje) wysokość zobowiązania podatkowego. Wprawdzie przepisy ustawy VAT nie zawierają generalnej reguły dotyczącej korekt deklaracji, ani co do przesłanek takiej korekty, ani co do sposobu jej dokonywania, to jednak konieczność korekty powstaje w każdym przypadku, gdy kwota odliczenia byłaby niższa lub wyższa od kwoty odliczenia przysługującego podatnikowi, a także w sytuacjach, gdy po wykazaniu odliczenia uległy zmianie czynniki wpływające na prawo lub wielkość odliczenia.

Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu. Może ona dotyczyć każdej pozycji deklaracji, np.: określenia wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości kwoty zwrotu podatku oraz innych danych zawartych w treści deklaracji (np.: adresu, nr NIP) - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Skorygowanie deklaracji polega na ponownym - poprawnym już - wypełnieniu jej formularza, z zaznaczeniem, iż w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej już deklaracji.

Z treści pytania nie wynika, aby przy sporządzaniu „pierwotnej” deklaracji VAT-7 popełnił Pan błąd, stanowiący podstawę do jej skorygowania. Powyższe oznacza, że na moment powstania zobowiązania podatkowego dochował Pan obowiązku jaki ciąży na czynnym podatniku VAT związanym m.in. z zapłatą podatku oraz złożeniem deklaracji VAT-7.

Na prawidłowość sporządzonej przez Pana deklaracji VAT-7, odzwierciedlającej rzeczywiste zdarzenie gospodarcze nie może wpłynąć zobowiązanie Pana (nieposiadającego statusu podatnika VAT czynnego) do zwrotu kwoty otrzymanej od kontrahenta w związku z odstąpieniem od umowy orzeczonym przez sąd.

Brak zatem przesłanek przedmiotowych do wystawienia korekty deklaracji VAT-7.

Dodatkowo stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie nie występują również przesłanki podmiotowe do wystawienia korekty deklaracji VAT-7. Prawo do składania deklaracji VAT-7 oraz korekt tych deklaracji mają, podmioty posiadające status podatnika VAT. W przypadku utraty statusu podatnika podatku VAT powyższe regulacje prawne nie przewidują możliwości składania korekty deklaracji, gdyż w momencie utraty statusu podatnika, traci on prawo do składania deklaracji i tym samym korekty deklaracji.

Podsumowując zatem, po wykreśleniu z rejestru podatników VAT czynnych, nie ma Pan prawa i obowiązku wystawienia faktury korygującej oraz składania korekty deklaracji VAT-7.

(Interpretacja indywidualna z 29 kwietnia 2016 r., sygn. ITPP1/4512-133/16/IK - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy)

Red.

Hasła tematyczne: vat, korekta deklaracji, faktury korygujące, zakończenie działalności, vat-7

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...