Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

07.10.2014

Prawa i obowiązki płatników składek ZUS

Jako osoba prowadząca działalność masz nie tylko prawo wglądu do swojego konta płatnika składek założonego w ZUS, ale także uzyskiwania informacji m.in. o:

 • ubezpieczeniach i świadczeniach,
 • należnych składkach i wpłatach,
 • osobach zgłoszonych do ubezpieczeń,
 • danych zapisanych na indywidualnym koncie w ZUS.

Ponadto możesz wystąpić do ZUS o wydanie bezpłatnych zaświadczeń, w tym o:

 • podleganiu ubezpieczeniom społecznym,
 • podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • zgłoszonych swoich członkach rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • niezaleganiu w opłacaniu składek.

Więcej informacji na temat oferowanych przez Zakład zaświadczeń możesz uzyskać osobiście w każdej placówce ZUS oraz telefonicznie, korzystając z Centrum Obsługi Telefonicznej (COT).

Zakład może także na Twój wniosek wydać interpretację indywidualną dotyczącą obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstaw wymiaru tych składek.

UWAGA! Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podlega opłacie. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej www.zus.pl w zakładkach: Aktualności/Bieżące wyjaśnienia komórek.../Zasady składania wniosków o wydanie pisemnej interpretacji.

Rozpoczynasz działalność? Pamiętaj o swoich obowiązkach jako płatnik składek

Zgłoszenie płatnika składek

Złożony przez Ciebie wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na formularzu CEIDG-1 (internetowo bądź w urzędzie gminy, miasta) jest równocześnie zgłoszeniem Ciebie w ZUS jako płatnika składek. Na podstawie tego wniosku Zakład już sam w Twoim imieniu sporządza niezbędne zgłoszenie na formularzu ZUS ZFA.

W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej podlegającej wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z wnioskiem o wpis do KRS zobowiązany jesteś złożyć zgłoszenie płatnika składek (formularz ZUS ZPA).

Natomiast w przypadku rozpoczęcia po 1.12.2014 r. działalności gospodarczej podlegającej wpisowi do KRS Zakład sporządzi za Ciebie zgłoszenie płatnika składek (na formularzu ZUS ZPA) po uzyskaniu danych uzupełniających z Urzędu Skarbowego.

Zgłoszenie i podleganie ubezpieczeniom

Pamiętaj, że w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, czyli od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności, powinieneś zgłosić się do odpowiednich ubezpieczeń w ZUS. Gdy zatrudniasz pracowników, musisz ich zgłosić w ciągu 7 dni od chwili zatrudnienia. Zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego podlegają również członkowie rodzin ubezpieczonych, czyli Twoi bliscy i bliscy Twoich pracowników, jeżeli nie mają innego tytułu do ubezpieczenia (pracy na etacie czy umowie-zleceniu, własnej działalności gospodarczej).

Rozliczanie i opłacanie składek

Gdy prowadzisz jednoosobową działalność, rozliczasz się, przekazując do ZUS jedynie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), w której wskazujesz składki, jakie zobowiązany jesteś opłacić za dany miesiąc. Dokument rozliczeniowy składasz za każdy miesiąc, w którym prowadzona była działalność (chociażby przez jeden dzień).

Jeśli natomiast zatrudniasz pracowników, składasz komplet dokumentów rozliczeniowych, który składa się z deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA) i dołączonych do niej imiennych (za pracowników) raportów miesięcznych (ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA).

Jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność zobowiązany jesteś do opłacania i rozliczania składek za dany miesiąc w terminie:

 • do 10 dnia następnego miesiąca – jeśli opłacasz składki wyłącznie za siebie,
 • do 15 dnia następnego miesiąca – w przypadku opłacania składek za siebie oraz za osobę współpracującą lub za zatrudnionych pracowników.

Jeżeli 10 lub 15 dzień miesiąca przypada w sobotę, niedzielę lub święto, to za ostatni dzień terminu opłacania składek uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Aktualne wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą znajdziesz w każdej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub na stronach www.zus.pl i www.pue.zus.pl, w zakładce „Aktualne wysokości składek”.

Jeśli nie opłacisz składek lub opłacisz je po terminie, powinieneś liczyć się z:

 1. ustaniem dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,
 2. koniecznością złożenia korekt dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych,
 3. brakiem zaewidencjonowania składek na ubezpieczenia społeczne,
 4. nieprzekazaniem składek do Otwartego Funduszu Emerytalnego,
 5. brakiem prawa do zasiłku: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego,
 6. naliczeniem odsetek za zwłokę,
 7. nałożeniem przez Zakład dodatkowych opłat.

O czym jeszcze warto wiedzieć?

 1. W okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej możesz skorzystać z opłacania składek na preferencyjnych warunkach, jeśli:
  1. w okresie 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziłeś innej pozarolniczej działalności oraz
  2. nie wykonujesz i nie będziesz wykonywać działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym świadczyłeś w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres prowadzonej obecnie działalności gospodarczej.
 2. Opłacając składki wyłącznie za siebie, jesteś zwolniony z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych za kolejne pełne miesiące w przypadku, gdy nic się nie zmienia w stosunku do danych wykazanych w ostatnio złożonych dokumentach rozliczeniowych. Masz jedynie obowiązek comiesięcznego opłacania składek.
 3. Gdy ukończyłaś 55 lat/ukończyłeś 60 lat, nie wykazujesz w dokumentach i nie opłacasz składki na Fundusz Pracy.
 4. W przypadku zmiany danych wykazywanych w złożonych w ZUS dokumentach ubezpieczeniowych, bądź stwierdzenia błędów w tych dokumentach, dokonujesz korekty w terminie 7 dni od ich zaistnienia.
 5. Należności z tytułu składek opłacasz w formie bezgotówkowej lub jako mikroprzedsiębiorca - w formie przekazu pocztowego. W obrocie bezgotówkowym za termin dokonania zapłaty składek uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika składek.
 6. Rozliczając składki za więcej niż 5 osób, jesteś zobowiązany przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe w formie elektronicznej za pośrednictwem programu Płatnik lub ePłatnik.

e-ZUS

Większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi można teraz załatwić bez wychodzenia z domu - przez internet. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił bowiem Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS - pierwszy tak zaawansowany e-urząd w Polsce.

Czym jest Platforma Usług Elektronicznych?

W skład Platformy Usług Elektronicznych ZUS wchodzą:

 1. portal PUE,
 2. Centrum Obsługi Telefonicznej (infolinia),
 3. Samoobsługowe Urządzenia Informacyjno-Usługowe, czyli urzędomaty/zusomaty,
 4. System Kierowania Ruchem.

Portal PUE to jeden z kluczowych elementów Platformy Usług Elektronicznych. Za jego pośrednictwem masz dostęp do świata e-usług ZUS i większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi możesz zrealizować przez Internet.

Z portalu PUE mogą korzystać wszyscy klienci ZUS, po wcześniejszej rejestracji profilu i uwierzytelnieniu się w jednej z placówek ZUS.

Usługi ogólnodostępne na PUE to: „Wirtualny Doradca”, „Wirtualny Inspektorat”, „Zadaj pytanie ZUS”, „Czat z konsultantem COT”.

Klientom uwierzytelnionym portal PUE umożliwia skorzystanie z usług dostępnych dla konkretnych ról: ubezpieczonego, płatnika, świadczeniobiorcy.

Jeśli jako płatnik zdecydujesz się założyć profil na PUE, będziesz:

 • miał wgląd do informacji zgromadzonych na swoim koncie w ZUS,
 • mógł składać wnioski, zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi z ZUS,
 • mógł korzystać z aplikacji ePłatnik w zakresie tworzenia i wysyłania dokumentów ubezpieczeniowych, a także opłacania składek,
 • mógł zarezerwować wizytę w wybranej placówce ZUS.

WAŻNE! ePłatnik to aplikacja powiązana z profilem płatnika na portalu PUE (internetowy odpowiednik programu Płatnik). Jest to aplikacja stworzona dla małych i średnich przedsiębiorców rozliczających składki za maksymalnie 100 ubezpieczonych. Dzięki ePłatnikowi przez portal PUE możesz m.in. zgłosić osoby do ubezpieczeń, rozliczyć składki, wypełnić i przekazać dokumenty ubezpieczeniowe. Aplikacja pozwoli Ci na podpisywanie dokumentów nie tylko podpisem kwalifikowanym, ale również bezpłatnym profilem zaufanym ePUAP.

Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich możliwości, jakie daje PUE, konieczne jest posiadanie:

 • Profilu zaufanego ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) - bezpłatnego profilu, który możesz założyć poprzez wysłanie wniosku w formie elektronicznej na stronę epuap.gov.pl (po czym musisz potwierdzić tożsamość w jednostce ZUS lub innym punkcie potwierdzającym, np. w urzędzie wojewódzkim lub skarbowym),

  bądź
 • Certyfikatu kwalifikowanego (bezpiecznego e-podpisu) - elektronicznego zaświadczenia, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i umożliwiają identyfikację tej osoby.

Tylko w przypadku posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP będziesz mógł wysłać wnioski lub dokumenty, w tym dokumenty ubezpieczeniowe, do ZUS przez internet.

Z Platformy Usług Elektronicznych możesz skorzystać także przez telefon dzięki Centrum Obsługi Telefonicznej (COT).

Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) to specjalna infolinia, która umożliwia:

 • udzielanie informacji ogólnych,
 • przekazywanie informacji zgromadzonych na kontach klientów,
 • składanie wniosków i reklamacji,
 • rezerwowanie wizyt w wybranej placówce ZUS,
 • zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi za pomocą e-maila, Skype’a, czatu.

UWAGA! Przed przekazaniem jakichkolwiek spersonalizowanych informacji musi nastąpić uwierzytelnienie osoby dzwoniącej (niezbędne jest podanie identyfikatora i numeru PIN, ustalanych podczas rejestracji na PUE). Bez autoryzacji otrzymasz tylko informacje ogólne.

Program Płatnik

Program Płatnik stworzono specjalnie dla płatników składek. Jest to bezpłatny program, który zapewnia pełną obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Program Płatnik umożliwia:

 • tworzenie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych,
 • import danych z systemów kadrowo-płacowych,
 • pełną weryfikację zestawów dokumentów przed ich wysłaniem do ZUS,
 • dostęp on-line do danych zgromadzonych na kontach płatników i ubezpieczonych w ZUS,
 • przesyłanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS,
 • automatyczne tworzenie informacji miesięcznych i rocznych dla ubezpieczonego,
 • synchronizację i weryfikację danych z bazą ZUS.

UWAGA! Przekazywanie dokumentów do ZUS za pomocą programu Płatnik możliwe jest tylko przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego.

źródło: zus.pl

Hasła tematyczne: działalność gospodarcza, obowiązki płatników, zakład ubezpieczeń społecznych (zus), składki zus, płatnik składek

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz