27.10.2020: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

Pracownicy i składki ZUS: Szczepienia przeciw grypie

Przyjmując fakt, że wartość wykupionych dla pracowników świadczeń w postaci szczepień przeciwko grypie nie będzie przychodem ze stosunku pracy w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to również nie będzie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne - jak czytamy w interpretacji indywidualnej ZUS.

Spółka, producent pieczywa i wyrobów cukierniczych, wystąpił do ZUS o wydanie interpretacji indywidualnej. We wniosku wyjaśnił, że zarząd spółki zamierza sfinansować pracownikom szczepienia przeciwko grypie sezonowej. Decyzja ta spowodowana jest znaczącym ryzykiem wzrostu zachorowań na grypę w okresie jesienno-zimowym, co jest dla pracodawcy szczególnie ważne w związku ze świadczeniem przez pracowników pracy w handlu detalicznym, gdzie pracownicy są narażeni na stały kontakt z klientami.

Zdaniem spółki szczepienia przeciwko grypie stanowią jeden z podstawowych czynników ograniczających absencję chorobową pracowników spowodowaną grypą sezonową, co pozwoliłoby na utrzymanie płynnej pracy spółki. Dodatkowo, spółka chciałaby w sposób jak najbardziej skuteczny zabezpieczyć pracowników przez zarażeniem SARS-CoV-2, a zgodnie z rekomendacją lekarzy jak i z opinią GIS, szczepienia przeciwko grypie sezonowej mogą zabezpieczać lub łagodzić przebieg infekcji powodowanej przez SARS-CoV-2, co w obecnej sytuacji epidemicznej byłoby bardzo pożądane.

Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa grypy, a pośrednio także aby ograniczyć lub/i złagodzić przebieg zakażenia wirusem SARS-CoV-2, szczepienia byłyby oferowane wszystkim pracownikom.

Spółka chciała wiedzieć czy świadczenie na rzecz pracowników w postaci kosztu szczepionki przeciwko wirusowi grypy spowoduje przychód po stronie pracownika, który będzie stanowił podstawę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne, a w związku z tym czy spółka jako płatnik składek będzie zobowiązana do obliczenia i potrącania składek na te ubezpieczenia.

W ocenie spółki, w przedstawionym stanie faktycznym, wartość szczepień nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zgodnie bowiem z art. 207 § 2 Kodeksu pracy: „pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu nauki i techniki(...)”, a z art. 207 § 21 o treści: „Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników”.

Ponadto załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 roku, Nr 81, poz. 716) określa wykaz prac narażonych na ww. czynniki. Do grupy pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zaliczono pracowników w zakładach produkujących żywność. Ponadto, wirus grypy został wyliczony w załączniku 1 do tego rozporządzenia i zakwalifikowany do 2 grupy zagrożenia.

Spółka podkreśliła przy tym, że art. 2221 Kodeksu pracy zobowiązuje pracodawcę zatrudniającego pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych do stosowania wszelkich dostępnych środków eliminujących zagrożenie, a jeśli jest to niemożliwe do podjęcia działań ograniczających stopień tego narażenia. Również obecna sytuacja epidemiczna w naszym kraju, gdzie wciąż wzrasta zagrożenie SARS-CoV-2, przemawia za tym, aby pracodawca w szeroko pojętym interesie społecznym chronił swoich pracowników oraz klientów przez ewentualnym zakażeniem.

Przedsiębiorca dodał, że:

  • wartość wykupionych dla pracowników świadczeń w postaci szczepień przeciwko grypie nie będzie przychodem ze stosunku pracy w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • planowane zakupienie dla pracowników świadczeń w postaci szczepień przeciwko grypie, aktualnie nie jest uregulowane w przepisach wewnątrzzakładowych, gdyż obecna sytuacja epidemiczna w Polsce jest niestandardowa i wyjątkowa, a potrzeba ochrony pracowników przed grypą, a w konsekwencji przed SARS-CoV-2 jest potrzebą epidemicznie konieczną, rekomendowaną przez GIS, trudno jednakże ocenić czy takie same rekomendacje będą obowiązywały w kolejnych okresach. Dlatego spółka nie chce podejmować ryzyka w postaci szczegółowych zapisów w przepisach wewnątrzzakładowych zanim służby sanitarne nie wydadzą bardziej szczegółowych zaleceń.
  • spółka poniesie całkowity koszt szczepień bez partycypacji finansowej pracowników.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał rację spółce:

W wydanej interpretacji ZUS przypomniał, że za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przyjmując fakt, że wartość wykupionych dla pracowników świadczeń w postaci szczepień przeciwko grypie nie będzie przychodem ze stosunku pracy w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to również nie będzie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

W konsekwencji, ZUS uznał za prawidłowe stanowisko spółki, że nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wartości udostępnionego pracownikom świadczenia w postaci szczepień przeciwko grypie w całości finansowanej przez pracodawcę.

(Interpretacja indywidualna z 29 września 2020 r., sygn. WPl/200000/43/655/2020 (Decyzja nr 655/2020) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie)

Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: składki zus, szczepienia ochronne, grypa, interpretacja zus, szczepienia profilaktyczne

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...