Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

04.10.2019

Powrót do zwolnienia z podatku VAT - co z towarami handlowymi?

Uciążliwości związane z rozliczaniem podatku VAT skłaniają coraz większą grupę podatników, prowadzących działalność w niewielkim rozmiarze, do skorzystania z możliwości powrotu do zwolnienia podmiotowego z podatku VAT. Taka możliwość istnieje na podstawie art. 113 ust. 11, który stanowi: "11. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1. "

Przypomnijmy jeszcze, że przepis regulujący wspomniane zwolnienie z ust. 1 brzmi:

"1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku."

Podatnik, wracając do zwolnienia z VAT zostaje najczęściej ze składnikami majątku (stanowiącymi np. środki trwałe czy zapasy towarów handlowych), które nabył w okresie, w którym korzystał z prawa do odliczenia podatku. A zamiana sprzedaży opodatkowanej na zwolnioną to również zmiana przeznaczenia nabytych uprzednio składników majątku, które w momencie nabycia były przeznaczone do sprzedaży opodatkowanej.

Powstaje wobec tego pytanie - czy istnieje konieczność skorygowania podatku naliczonego? Jeśli tak, czy ten obowiązek ma jakieś ograniczenie czasowe?

Obowiązki związane z korygowaniem podatku naliczonego w odniesieniu do majątku trwałego omówimy w innym artykule, dzisiaj natomiast rozstrzygniemy kwestie związane z towarami handlowymi.

Rozwiązanie znajdziemy w ustawie o VAT, w rozdziale drugim działu dziewiątego, którego przedmiotem jest odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego.

Przeglądając art. 91, trafimy w ust. 7d na przepis mówiący, iż w przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług, innych niż wymienione w ust. 7a i 7b, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana.

Ustawa nie zawiera niestety postanowień, które uzależniałyby obowiązek dokonania tej korekty od daty zakupu wspomnianych składników majątkowych. Nie ma zatem możliwości, aby obowiązek dokonania korekty wygasł (może się przedawnić zobowiązanie podatkowe, powstałe w wyniku obowiązku dokonania korekty, ale to zupełnie inny tytuł do ustania zobowiązania).

Czy jest na to jakaś rada?

Przed podjęciem decyzji o powrocie do zwolnienia warto dokonać przeglądu zapasów. Część z nich z pewnością utraciła swoją pierwotną wartość, i może okazać się korzystnym rozwiązaniem zorganizowanie swego rodzaju wyprzedaży, po znacznie obniżonych cenach. W tym wypadku podstawą opodatkowania podatkiem VAT nie będzie cena zakupu, a znacznie zapewne niższa cena sprzedaży. Będzie to również miało swój korzystny wpływ na ustalenie dochodu do opodatkowania. Jeśli tylko działanie takie będzie miało gospodarcze uzasadnienie, nie będzie można skutecznie zakwestionować jego racjonalności. To zaś umożliwi redukcję ewentualnych zobowiązań, związanych z powrotem do zwolnienia z podatku VAT.

Redakcja podatki.biz

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz