Pomoc dla zawieszających działalność w czasie pandemii

Coraz częściej przedsiębiorcy stają przed trudnym wyborem zamykania krótkotrwałego firm. Powodem jest duża liczba zachorowań wśród pracowników i ich rodzin. Właściciele tych przedsiębiorstw zmuszeni są realizować 3-4 tygodniowy postój w działalności firmy i w tym czasie nie osiągają żadnego dochodu. Czy ministerstwo pracuje nad programami wsparcia dla przedsiębiorców, którzy zmuszeni są zamknąć swój biznes na krótki okres czasu? - pyta poseł, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Interpelacja nr 13357 do ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie pomocy dla przedsiębiorstw w okresie zawieszonej działalności

Szanowny Panie Ministrze,

rozszerzająca się w Polsce pandemia zbiera coraz większe żniwo również na polu gospodarczym. Coraz częściej przedsiębiorcy stają przed trudnym wyborem zamykania krótkotrwałego firm. Powodem jest duża liczba zachorowań wśród pracowników i ich rodzin. Otrzymuję sygnały od zdesperowanych właścicieli firm, w których 50% lub więcej załogi choruje bądź przebywa na kwarantannie. Właściciele tych przedsiębiorstw zmuszeni są realizować 3-4 tygodniowy postój w działalności firmy i w tym czasie nie osiągają żadnego dochodu. W celu wsparcia przedsiębiorców niezbędne jest podjęcie szybkich działań i w związku z tym proszę o udzielenie następujących informacji:

  1. Czy ministerstwo pracuje nad programami wsparcia dla przedsiębiorców, którzy zmuszeni są zamknąć swój biznes na krótki okres czasu?
  2. Czy przewidziana jest jakakolwiek pomoc dla pracowników, którzy będąc na kwarantannie nie mogą wykonywać swojej pracy, która często jest podstawą ich wynagrodzenia?
  3. Czy resort przygotowuje sektorowe programy wsparcia dla branż, które najbardziej cierpią z powodu wprowadzanych przez rząd ograniczeń postojowych?

Poseł Krzysztof Gawkowski

26 października 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 13357 w sprawie pomocy dla przedsiębiorstw w okresie zawieszonej działalności

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją nr 13357 Pana Posła Krzysztofa Gawkowskiego z 29 października 2020 r., w sprawie pomocy dla przedsiębiorstw w okresie zawieszonej działalności, przekazuję poniższą odpowiedź.

19 listopada 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 704). Wśród środków wsparcia znajdują się: zwolnienie ze składek ZUS (na każdego pracownika), dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 2000 zł (na każdego zatrudnionego na umowę o pracę albo na oskładkowaną umowę zlecenia), świadczenie postojowe za listopad, tzw. mała dotacja w wysokości do 5000 zł, a także wydłużenie możliwości skorzystania z dotychczasowych instrumentów wsparcia. Pomoc ta będzie skierowana do przedsiębiorców z branż najbardziej poszkodowanych, których kody PKD zostały ujęte w ustawie i którzy spełnią określone dla danego wsparcia warunki (spadek przychodu). W celu przeciwdziałania COVID-19 ustawa umożliwia dalsze przedłużenie środków wsparcia w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, w tym również uwzględnienie innych przedsiębiorców uprawnionych do ubiegania się o pomoc.

28 listopada Senat wniósł poprawki do ustawy, będą są obecnie przedmiotem prac Sejmu.

Dodatkowo informuję, że trwają prace nad Tarczą Finansową PFR 2.0., w ramach której przewiduje się 35 mld zł na wsparcie dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm, z czego:

  • dla mikrofirm - 3 mld zł, przy czym wsparcie będzie bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy;
  • dla małych i średnich firm - 7 mld zł; udzielone wsparcie będzie bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności oraz rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70 % straty brutto.

Termin uruchomienia wsparcia zależy, m.in. od ustaleń z Komisją Europejską.

Poszczególne instrumenty wsparcia kierowane są przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą.

W odniesieniu do kwestii pracowników przebywających na kwarantannie, należy wskazać, że pracownikom, którzy odbywają obowiązkową kwarantannę w związku z narażeniem na zakażenie koronawirusem COVID-19, przysługuje, za czas tej kwarantanny, wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę (art. 92 Kodeksu pracy) lub zasiłek chorobowy wypłacany przez organ rentowy. Wynagrodzenie chorobowe przysługuje za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku niezdolności do pracy trwającej łącznie dłużej niż 33 albo 14 dni pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870).

Jeżeli natomiast osoba ubezpieczona (w tym np. pracownik w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy, tj. osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę) opiekuje się:

  • przebywającym na kwarantannie dzieckiem do lat 14,
  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat,
  • lub innym członkiem rodziny,

to może wystąpić do ZUS o wypłatę z tego tytułu zasiłku opiekuńczego. Szczegółowe zasady ubiegania się o wynagrodzenie chorobowe oraz wspomniane wyżej zasiłki z ubezpieczenia społecznego w okresie kwarantanny określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1758, 1797, 1829, 1871, 1917 i 1931).

Ponadto 3 listopada 2020 r. Prezydent RP podpisał uchwaloną przez Sejm ustawę o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk sejmowy nr 717). Ustawa ta wprowadza art. 4h w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374, z późn. zm), na podstawie którego w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie (ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 2113 - dop. red.)

W przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny (otrzymywania wynagrodzenia za pracę) nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy. Nie przysługują również ww. świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
Marek Niedużak

8 grudnia 2020 r.

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...